Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten sänker fängelsestraff för Contender-grundaren

Nyheter
Publicerad: 2022-11-11 09:04
Foto: Fotograferna Holmberg / TT /

Hovrätten sänker fängelsestraffet för den 50-årige man som dömdes till tio månaders fängelse i tingsrätten för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott i den så kallade Contender-härvan.  Eftersom det gått så lång tid sedan det första och senaste brottstillfället reducerar hovrätten straffet med ytterligare två månader.

Det pågår en rad mål i Sveriges domstolar mot personer med direkt koppling till Contender Kapital AB. Samtliga mål drivs av åklagare Stig Åström från Ekobrottsmyndigheten.

Mannen som döms i detta mål är i 50-års åldern och var med och grundade Contender Kapital i början av 2000-talet tillsammans med ytterligare en man i samma ålder. Solna tingsrätt dömde den 50-årige mannen till tio månaders fängelse för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Båda parterna överklagade till Svea hovrätt.

Åklagaren ville se längre fängelsestraff

Åklagaren har yrkat att 50-åringen ska dömas till ett längre fängelsestraff än det som tingsrätten har bestämt och 50-åringen har yrkat att hovrätten ska frikänna honom helt, i andra hand lindra straffet.

Åklagaren har påstått att 50-åringen har gjort sig skyldig till grovt skattebrott genom att i sin deklaration för taxeringsåret 2010 underlåtit att redovisa utbetalda medel som lön. Enligt åklagaren har 50-åringen också åsidosatt bokföringsskyldigheten i Contender Kapital AB på så sätt att han ska dömas till ansvar för grovt bokföringsbrott. 

Hovrätten delar helt tingsrättens bedömning att det är styrkt att 50-åringen uppsåtligen har gjort sig skyldig till såväl grovt skattebrott som grovt bokföringsbrott i enlighet med åklagarens gärningspåståenden. 

”Tingsrättens dom ska alltså inte ändras i fråga om skuld”, skriver hovrätten i domen. 

Hovrätten sänker fängelsestraffet ytterligare

Hovrätten skriver att straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till fängelse i omkring ett år. Även med beaktande av brottslighetens karaktär och att den långa handläggningstiden i tingsrätten har olika förklaringar anser hovrätten att ovanligt lång tid hade förflutit sedan brotten begicks redan när målet avgjordes i tingsrätten. Detta bör, som tingsrätten funnit, beaktas vid straffmätningen. 

”Även handläggningen i hovrätten har dragit ut på tiden och måste anses oacceptabelt lång, vilket bör leda till ytterligare reducering av straffvärdet. Vid en sammantagen bedömning anser hovrätten att straffmätningsvärdet uppgår till fängelse i åtta månader”, skriver hovrätten.

Hovrätten reducerar därmed fängelsestraffet ytterligare. Redan i tingsrättsdomen, som meddelades i mars 2020, noterade man att det gått drygt nio år om man utgår från det första brottstillfället och drygt fem år om man utgår från det senaste. Tingsrätten pekade på att ”en bidragande orsak till tidsutdräkten är att åklagaren fört talan om ansvar mot de olika inblandade separat från varandra”. 

Åklagaren menar att detta inte kan vara en riktig bedömning och uppger att målet inte hade kunnat avgöras snabbare om det inte hade delats upp mellan de två grundarna av Contender Kapital.

Flera inblandade i Contender-härvan

Medgrundaren av Contender Kapital dömdes av Svea hovrätt till tre år och fyra månaders fängelse för försvårande av skattekontroll, grovt brott, oredligt förfarande, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott samt svindleri, grovt brott. Han överklagade till HD som nekade prövningstillstånd.

Den 50-årige mannen och medgrundaren var gemensamt firmatecknare av Contender Kapital mellan maj 2008 till november 2010. Bolaget överläts till nya ägare år 2014 varvid det bytte namn till Intacta Kapital AB. 

Ytterligare en man, en finlandssvensk entreprenör, som tidigare dömts för ekonomisk brottslighet i Finland, möter samma åklagare i Stockholms tingsrätt just nu och står åtalad för grovt bedrägeri, grovt svindleri och insiderbrott. Åklagare Stig Åström yrkade i samband med detta åtal på kvarstad om 548 miljoner kronor vid en fällande dom.

Två styrelseledamöter i Contender kapital har även åtalats. En av dem har friats från brottsmisstankar medan den andra dömdes även i Svea hovrätt för grovt skattebrott men åtalet för grovt bokföringsbrott ogillades. Även denna påföljd reducerades med hänsyn till den tid som förflutit samt att mannen förlorat sitt jobb och swedsec-licens.

Contender-obligationerna

Contender High Yield 1-4 var en serie av obligationer som gavs ut under åren 2010-2012 när den finlandssvenske affärsmannen hade finansieringsbehov i bolagen Ducom DMCC och dotterbolaget Conventus Commodities Minerals & Mining, CCMM.

Totalt 590 miljoner kronor togs in från investerare, merparten svenskar, som fick löften om god avkastning i form av ränta samt säkerheter i GKL Growth Capital.

Pengarna investerades bland annat i gruvtillgångar bland annat i gruvbolaget XS Platinum vars fyndighet fanns i Alaska. Gruvtillgångarna låg senare till grund för bolag som Amarant Mining och Alluvia Mining (tidigare XS Platinum).

Under 2012 och 2013 blev kapitalbristen i sfären akut vilket ledde till att räntebetalningar och senare återbetalningar av lånen fick skjutas på framtiden.


Dela sidan:
Skriv ut: