Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

PWC får inte PT i hovrätten mot Conni Jonsson

Nyheter
Publicerad: 2022-09-19 09:11

PWC-bolagen fick först nej av tingsrätten och krävde sedan att hovrätten omgående skulle avvisa Conni Jonssons stämning om 106,7 miljoner kronor. Hovrätten meddelar dock inte prövningstillstånd och därmed ska skadeståndsmålet fortsätta i Stockholms tingsrätt.

Nu är det ett och ett halvt år sedan Conni Jonsson, grundare och storägare av EQT, lämnade in en stämningsansökan mot PricewaterhouseCoopers och Öhrlings PricewaterhouseCoopers, PWC. Bolagen har hela tiden uppgett att dessa är fel part och så sent som december 2021 krävde PWC-bolagen att tingsrätten omgående ska avvisa käromålet. Tingsrätten lämnade dock beskedet att målet fick fortgå. PWC-bolagen valde då att överklaga till Svea hovrätt.

Revisionsbolagen yrkade att hovrätten skulle ändra tingsrättens beslut och avvisa Conni Jonssons talan samt tillerkänna bolagen ersättning för dess rättegångskostnader i tingsrätten som rättegångskostnader i hovrätten.

PWC-bolagen anser att fullgörelsetalan är för tidigt väckt och ska avvisas.

En hypotetisk skada

Bolagens ombud hänvisar till att en talan om fullgörelse, som avser betalning av skadestånd, förutsätter att skadeståndsfordran har förfallit senast när målet avgörs. I det här fallet finns det dock inte någon sådan fordran, menar ombuden.

”Conni Jonsson gör inte ens själv gällande att han kommer att ha lidit någon skada i form av skattekostnader under den tid som målet pågår. Talan grundas uteslutande på en hypotetisk skada”, skriver bolagen.

Vidare skriver ombuden att Conni Jonsson inte heller gör gällande att han faktiskt har haft några kostnader för att begränsa den påstådda hypotetiska skadan. 

”Det som Conni Jonsson begär ersättning för är istället kostnader som han menar att han skulle kunna ådra sig om han någon gång väljer att omstrukturera sitt ägande av Top up-aktierna på visst sätt. Denna hypotetiska kostnad vill Conni Jonsson ha ersättning för nu. Det är med andra ord fråga om hypotetiska kostnader för att potentiellt kanske begränsa en skada, som inte har uppkommit och inte behöver uppkomma”, framgår det av överklagandeskriften.

Väckt talan mot fel part

PWC-bolagen anser även att Conni Jonsson har väckt sin talan mot fel part.

”Det är klarlagt i målet i tingsrätten att Conni Jonsson grundar sin talan på rådgivning som PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) lämnat inom ramen för ett uppdrag för EQT. Conni Jonsson har inte förklarat varför PwC AB skulle anses som ansvarig för hans påstådda skada. Det saknas således saklegitimation mellan parterna. Skadeståndstalan mot PwC AB ska därför avvisas”.

Hovrätten har nu gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd. Målet kan därmed återupptas i tingsrätten.

Stämningsansökan

I stämningsansökan yrkade Conni Jonsson i första hand att domstolen förpliktigar bolagen att solidariskt med varandra betalar honom drygt 266 miljoner kronor jämte ränta från den 25 juli 2020. Conni Jonsson justerade senare skadeståndsyrkandet till till drygt 106,7 miljoner kronor, efter hans försäljning av 5 232 264 Top up-aktier via Luxemburg-bolaget Qarlbo. 

Conni Jonsson har i andra hand yrkat att tingsrätten ska fastställa att PWC-bolagen solidariskt med varandra är skyldiga att kompensera honom för den merkostnad i form av kupongskatt som uppstår när aktieutdelning sker på 794 072 aktier i EQT i Qarlbo Associates jämfört med den skatt på utdelningen som hade förekommit om aktierna funnits i Bark partners.

Enligt Conni Jonsson är PWC-bolagen även skyldiga att kompensera Conni Jonsson för den merkostnad i form av skatt som uppstår när utdelning sker till honom från Qarlbo Associates hänförlig till utdelning från eller försäljning av alla eller del av 6 026 336 aktier i EQT i jämförelse med den skatt som skulle ha uppstått om aktierna funnits i Bark Partners och motsvarande försäljning och utdelning skett.


Dela sidan:
Skriv ut: