Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rätt omhänderta hunden Bruno efter trolig skenöverlåtelse

Nyheter
Publicerad: 2022-01-14 12:28
Gengrebild på hund. Foto: Janerik Henriksson / TT

Kammarrätten ser ägarnas överlåtelse av sin hund som en skenöverlåtelse. Och eftersom ägarna utsatt hunden för psykiskt lidande fanns det fog för länsstyrelsen att omedelbart omhänderta hunden.

Länsstyrelsen i Halland beslutade den 16 juni 2021 att omhänderta hunden Bruno hos en 29-årig kvinna och att beslutet skulle gälla omedelbart. Beslutet motiverades i huvudsak enligt följande: Det finns en mycket stor risk att djuret kommer att utsättas för kraftigt lidande och dödsfall, därför kan mer påtagliga tecken på att djuret lider inte inväntas innan ett ingripande sker. Trovärdigheten gällande det befintliga köpeavtalet och överlåtelsen från föräldrarna till 29-åringen ifrågasätts. Det har inte registrerats någon ny ägare till hunden. Länsstyrelsen misstänker att föräldrarna har fortsatt rådighet och inverkan på hunden. Det bedöms utsiktslöst att lidandet för djuret blir avhjälpt och det bedöms i övrigt vara absolut nödvändigt med ett omedelbart omhändertagande ur djurskyddssynpunkt.

Omhändertagandet hävdes

Länsstyrelsen beslutade den 24 juni 2021 att den omhändertagna hunden ska överlåtas med motiveringen att hunden är i sådant skick att överlåtelse är möjlig.

29-åringen yrkade att både beslutet om det omedelbara omhändertagandet och beslutet om överlåtelse av hunden ska upphävas samt att hunden ska återlämnas till henne. 

Förvaltningsrätten i Göteborg ansåg inte att det inte framkommit att omhändertagandet av hunden Bruno varit absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt vid tillfället för omhändertagandet. Förvaltningsrätten ansåg därför att länsstyrelsen inte har haft tillräckliga skäl för att besluta om en så ingripande åtgärd som ett omedelbart omhändertagande av hunden Bruno. Beslutet den 21 juni 2021 om att omedelbart omhänderta hunden skulle därför upphävas och hunden ska återlämnas till 29-åringen. 

Länsstyrelsens beslut den 24 juni 2021 skulle därför även det upphävas.

När det gällde ägarförhållandet skrev domstolen att det visserligen är osäkert om 29-åringen har registrerats som ägare eller inte, men det finns ett köpeavtal gällande hunden Bruno mellan 29-åringen och hennes föräldrar. Ägarskapet av hunden Bruno ansågs därför kräva ytterligare utredning.

Brunos tidigare ägare har fortfarande inflytande

Kammarrätten i Göteborg konstaterar först att det köpeavtal som 29-åringen har uppvisat visserligen tyder på att äganderätten till hunden Bruno överlåtits till henne. Omständigheterna kring överlåtelsen talar emellertid, enligt domstolen, starkt för att det är en skenöverlåtelse och att Brunos tidigare ägare fortfarande har inflytande över Bruno. Både deras och dotterns djurhållning ska beaktas i målet.

Hunden Bruno var vid tidpunkten för omhändertagandet i fint fysiskt skick. Men länsstyrelsens utredning visar enligt kammarrättens bedömning att hunden var utsatt för psykiskt lidande och mental stress. Kammarrätten anser därför att utredningen ger stöd för att hunden vid tidpunkten för omhändertagandet var utsatt för psykiskt lidande.

29-åringen har visat bristande insikt i situationen. Hon har inte visat förståelse för hur hanteringen av hunden med förflyttningar mellan olika personer har påverkat hundens mående. Omständigheterna kring överlåtelsen av hunden talar också för att det fanns en risk för att hunden skulle komma att återlämnas till föräldrarna.

Överhängande risk för vanvård

Utredningen visar att såväl 29-åringens som hennes föräldrars djurhållning har allvarliga brister och att det fanns en överhängande risk för att Bruno skulle utsättas för vanvård om han inte omhändertogs. Kammarrätten bedömer det som utsiktslöst att hunden Brunos lidande kan bli avhjälpt hos 29-åringen. 

Mot denna bakgrund anser kammarrätten att det fanns fog för länsstyrelsens beslut att omedelbart omhänderta Bruno och det senare beslutet att överlåta honom. Förvaltningsrättens dom ska därför upphävas och länsstyrelsens båda beslut fastställas.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se