Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Läkare som misshandlat ex-fru förlorar legitimationen

Nyheter
Publicerad: 2022-09-14 13:24
Foto: Claudio Bresciani /TT

En läkare som har dömts för tre fall av misshandel av sin tidigare fru får sin legitimation återkallad.
I motsats till förvaltningsrätten anser kammarrätten att det som mannen har uppgett om sin psykiska ohälsa inte utgör särskilda skäl för att underlåta återkallelse.
Det har dessutom endast gått tre år sedan brotten begicks.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutade i juni 2021 att återkalla en läkares legitimation på ansökan av Inspektionen för vård och omsorg.

Mannen dömdes år 2019 för tre fall av misshandel mot sin tidigare hustru samt grov vårdslöshet i trafik. Straffvärdet uppgick till fängelse i två månader men påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med samhällstjänst. Domen fick laga kraft året därpå.

Inför barnen

Två av misshandlarna skedde med öppen hand inför makarnas barn och bedömdes därför som misshandel av normalgraden. Den tredje misshandeln, som också utgjorde brott av normalgraden, inträffade i samband med trafikbrottet. Mannen körde upp på en trottoar och in i en tom barnvagn som slungades på ex-hustruns ben.

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Gärningarna, som saknar koppling till hans arbete, begicks under en begränsad tidsperiod när han mådde psykiskt dåligt. Han låg i skilsmässa och hade några år tidigare varit med om en allvarlig bilolycka. Skadorna från olyckan innebar att han förlorade en stor del av sitt sociala liv – att spela fotboll. Dessutom hade han stark ångest efter att ha trappat ned på höga doser smärtstillande preparat relativt snabbt.

En återkallelse av legitimationen skulle få svåra konsekvenser eftersom han enbart har erfarenhet av att arbeta som läkare. Förutom straffpåföljden hade han blivit av med körkortet och tvingats betala inte obetydliga rättegångskostnader.

Får underlåtas

Enligt 8 kap. 3 § första stycket 2 patientsäkerhetslagen, PSL, ska en läkares legitimation återkallas om hen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet. Av samma bestämmelse framgår att återkallande får underlåtas om det föreligger särskilda skäl.

Förvaltningsrätten konstaterade inledningsvis att mannen gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet i PSL:s mening. Domstolen vägde här in att brotten riktat sig mot en närstående och att barnen varit närvarande.

Frågan var därmed om det fanns särskilda skäl mot att återkalla legitimationen. Av förarbetena till bestämmelsen framgår bland annat att omständigheter hänförliga till yrkesutövarens personliga förhållanden bör kunna beaktas. Om exempelvis gärningen har sin grund i sjukdom eller missbruk och dessa omständigheter inte längre kvarstår vid prövningstillfället kan sådana skäl föreligga.

Rätten ansåg att mannens brott hade sin grund i sådana personliga förhållanden som avses i förarbetena samt att dessa omständigheter inte längre kvarstod. Det fanns därför särskilda skäl mot att återkalla av legitimationen. Överklagandet skulle alltså bifallas.

Förvaltningsrättsfiskalen och en nämndeman var skiljaktiga och ansåg att legitimationen skulle återkallas. De bedömde att det inte var fråga om sådana personliga förhållanden som det talas om i förarbetena.

Kammarrätten återkallar

Kammarrätten i Stockholm ändrar nu förvaltningsrättens dom och återkallar läkarlegitimationen.

I likhet med underinstansen bedömer kammarrätten att mannen har gjort sig skyldig till sådan allvarlig brottslighet som avses i 8 kap. 3 § PSL.

Till mannens fördel talar att han var ostraffad före de aktuella händelserna och att han inte har gjort sig skyldig till fortsatt brottslighet därefter. Vidare rör det sig om brott som befinner sig i den lägre delen av straffskalan.

Samtidigt rör det sig om upprepad brottslighet som har riktats mot en närstående i närvaro av de gemensamma barnen. Utredningen ger enligt kammarrätten inte tillräckligt stöd för att det rör sig om sådana personliga förhållanden som avses i PSL:s förarbeten. Det har dessutom endast gått tre år sedan brotten begicks och det kan därför inte uteslutas att dessa påverkar förtroendet för honom som läkare.

Rätten anser alltså att det inte föreligger särskilda skäl. Förvaltningsrättens dom ska därför upphävas och återkallelsebeslutet ska i stället fastställas. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: