Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Konkursförvaltare entledigad – kopplingar till annan advokat

Nyheter
Publicerad: 2023-03-14 08:34

Beslutet om att på begäran av Tillsynsmyndigheten entlediga en konkursförvaltare i Helsingborg står fast sedan Högsta domstolen nekat honom prövningstillstånd.
Orsaken är att förtroendet för hans opartiskhet i den aktuella konkursen riskerar att rubbas.

Frågan i ärendet är om den aktuella advokaten/konkursförvaltaren i Helsingborg står i sådant förhållande till någon annan att det är ägnat att rubba förtroendet för hans opartiskhet i konkursen eller om det i övrigt finns någon omständighet som medför att förtroendet för hans opartiskhet kan rubbas.

Malmö tingsrätt, vars beslut hovrätten fastställde, konstaterade att en förvaltare som inte är lämplig eller som av någon annan orsak bör skiljas från uppdraget ska entledigas (7 kap. 5 § konkurslagen). Till grund för bedömningen av när en förvaltare inte är lämplig för sitt uppdrag eller när han eller hon bör skiljas från detta av någon annan orsak ska läggas de krav som enligt 7 kap. 1 § konkurslagen ställs på en konkursförvaltare.

Ägnat rubba förtroende

Av den bestämmelsen följer att den som står i ett sådant förhållande till gäldenären, en borgenär eller någon annan att det är ägnat att rubba förtroendet för dennes opartiskhet i konkursen inte får vara förvaltare. Detsamma gäller om det i övrigt finns någon omständighet som medför att förtroendet för hans opartiskhet kan rubbas. För bestämmelsens tillämpning krävs inte att förtroendet för förvaltaren verkligen är rubbat. Det är tillräckligt att det typiskt sett finns en beaktansvärd risk för det.

Nära samband

Tillsynsmyndighetens påståenden om risk för partiskhet grundar sig i den aktuelle förvaltarens uppdrag som särskild granskare i Virtway. Virtway är i vart fall i nuläget inte att se som borgenär i konkursen. Virtway har dock uppgett att de har anspråk på handlingar som finns i konkursboet och det pågår en tvistemålsprocess mellan olika grupper inom Virtway som baseras på resultatet av advokatens särskilda granskning av Virtway. Det har vidare framgått av utredningen att det finns ett nära samband mellan en advokat vars bolag gått i konkurs och Virtway. Det kan därmed, menade tingsrätten, inte uteslutas att det kommer att uppstå intressekonflikter utifrån Helsingborgsförvaltarens roller som särskild granskare av Virtway och som konkursförvaltare i advokataktiebolagets konkurs.

Liksom TSM ansåg tingsrätten att det kan ifrågasättas om det är lämpligt att Helsingborgsadvokaten, med hänsyn till uppdraget som särskild granskare i Virtway, även är förvaltare i advokataktiebolagets konkurs. Detta särskilt mot bakgrund av den infekterade situation som tycks råda inom Virtway, ett bolag där den konkursdrabbade advokaten i stor utsträckning har varit involverad. Det har också framkommit att Helsingborgsförvaltarens advokatbyrå har en fordran på Virtway på grund av hans uppdrag som särskild granskare i bolaget.

Entledigades

Med hänsyn till de kopplingar som således finns mellan konkursbolaget, Virtway och Helsingborgsadvokaten ansåg tingsrätten att omständigheterna är sådana att de är ägnade att rubba förtroendet för hans opartiskhet i konkursen. Han skulle därför entledigas som förvaltare.

Advokaten överklagade. Hovrätten över Skåne och Blekinge gjorde samma bedömning och avslog överklagandet.

Nu har Högsta domstolen bestämt sig för att inte pröva målet. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: