Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kammarrätten: Jakträtt är en civil rättighet

Nyheter
Publicerad: 2022-05-09 13:14
Genrebild Foto: Eric Tagesson

Kammarrätten konstaterar att jakträtt är en sådan civil rättighet som omfattas av Europakonventionen.
Mot bakgrund av att ett av Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut om tilldelning av älg innebär en inskränkning av en mans möjligheter att utnyttja sin rätt till jakt i den utsträckning han önskar, har han haft rätt att överklaga beslutet.

Länsstyrelsen i Västra Götaland tilldelade älg till länets registrerade licensområden enligt en bilagd tilldelningslista. Tilldelningen avsåg jaktåret 2021/2022. 

En 80-årig man begärde omprövning av länsstyrelsens beslut och att det skulle fattas beslut om flerårslicens för det licensområde som han företrädde eftersom älgskadorna var för omfattande. Med anledning av att föregående års tilldelningsbeslut var gällande för jaktåret 2021–2022 skulle det nu överklagande beslutet ogiltigförklaras. 

Förvaltningsrätten sa nej

Även om länsstyrelsens beslut inte motsvarade mannens önskemål avseende den tidsperiod som beslutet omfattade kunde det, enligt Förvaltningsrätten i Göteborg, inte anses innebära en sådan inskränkning av hans rätt att jaga att hans begäran om flerårslicens kunde tas upp till prövning. Inte heller hans begäran om ogiltigförklaring kunde tas upp till prövning. Sammantagen hade förvaltningsrätten inte möjlighet att pröva mannens talan.  

Civil rättighet

80-åringen överklagade till Kammarrätten i Göteborg och fullföljde sin talan. Han anförde bland annat att beslutet rörde en sådan civil rättighet som avsågs i art. 6.1 i Europakonventionen, EKMR, och var därmed överklagbart. 

Kammarrätten poängterar att länsstyrelsens beslut om tilldelning av älg är fattat enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort. Föreskrifterna innehåller inga bestämmelser om överklagande och sådana finns inte heller i jaktförordningen (1987:905), varför det blir bestämmelsernas i jaktlagen om överklagande som blir tillämpliga. 

I jaktlagen räknas upp beslut enligt den lagen som får överklagas. Det överklagade beslutet, som gäller tilldelning av älg till registrerade licensområden, nämns inte i bestämmelsen. Beslutet kan därför inte överklagas med stöd av jaktlagen. 

Bestämmelserna om överklagande i förvaltningslagen tillämpas dock alltid om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning enligt art. 6.1 i EKMR. 

Av art. 6.1 i EKMR följer att vid prövningen av någons civila rättigheter eller skyldigheter är den berörde berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. 

Inskränkning

Jakträtt är en sådan civil rättighet som omfattas av artikeln, konstaterar kammarrätten. Länsstyrelsens tilldelningsbeslut innebär därmed en inskränkning av 80-åringens möjligheter att utnyttja sin rätt till jakt i den utsträckning han önskar. Han har därför haft rätt att överklaga beslutet enligt förvaltningslagen. Kammarrätten upphäver därmed förvaltningsrättens beslut.

Målet ska dock avskrivas från fortsatt handläggning då Länsstyrelsens beslut gäller jakt under perioden den 8 oktober 2021–31 januari 2022. Den tiden har nu gått ut och beslutet har därmed förlorat sin aktualitet. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: