Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inte jäv i vargjaktsmål – samma rådman dömde efter återförvisning

Nyheter
Publicerad: 2023-01-24 11:28

Efter att förvaltningsrätten undanröjt länsstyrelsens jaktbeslut angående vargjakt upphävdes domen av kammarrätten, som återförvisade målet till förvaltningsrätten för ny prövning.
Samma rådman avkunnade dom i båda förvaltningsrättsavgörandena – men enligt kammarrätten har hon inte varit jävig eftersom respektive prövning har aktualiserat olika frågor.

Länsstyrelsen i Värmlands län beslutade i september 2022 om licensjakt efter 18 vargar. I beslutet angavs att endast nio av vargarna räknas till Sverige medan resterande räknas till Norge.

Förvaltningsrätten i Luleå undanröjde beslutet i november 2022 med motiveringen att länsstyrelsen saknat rättsligt stöd för att upplösa revir som endast till hälften är svenska eller tillåta licensjakt på norskt territorium.

Upphävdes av Kammarrätten

Domen upphävdes av Kammarrätten i Sundsvall, som återförvisade målet till förvaltningsrätten för prövning av om övriga förutsättningar för licensjakt var uppfyllda. Domstolen uttalade att vargar i gränsrevir inte kan delas upp i norska respektive svenska individer. Rätten konstaterade vidare att länsstyrelsens beslut inte avsåg licensjakt på norskt territorium.

Efter att målet återförvisats bedömde förvaltningsrätten att länsstyrelsens beslut uppfyllde samtliga krav för licensjakt. Överklagandena skulle därför avslås.

Anmälde jäv

Domen har nu överklagats på nytt till kammarrätten. En av klagandena har gjort gällande att rådmannen som dömt i förvaltningsrätten är jävig eftersom hon dömt i både den tidigare domen och den nu överklagade domen.

Kammarrätten anser att påstått jäv efter en återförvisning får bedömas från fall till fall. Avgörande bör ara om domaren objektivt sett kan förväntas göra en förutsättningslös prövning.

I det aktuella fallet har kammarrätten har kammarrätten återförvisat målet till förvaltningsrätten för prövning av om övriga förutsättningar för licensjakt var uppfyllda. Förvaltningsrätten hade alltså inte tagit ställning till de frågor som aktualiserades vid den nya prövningen.

Avslås

Med hänsyn till detta bedömer domstolen att rådmannen inte har varit jävig. Jävsinvändningen ska därför avslås. Kammarrätten beslutar vidare att inte meddela prövningstillstånd i målet i sak. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: