Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fuskade med momsen – Bolagsföreträdare måste betala 382 miljoner

Nyheter
Publicerad: 2022-11-22 08:52
STOCKHOLM 20161003 Riksbankens chef Stefan Ingves visar upp de nya mynten och sedlarna under en pressträff på Riksbanken i Stockholm. Foto: Anders Wiklund / TT kod 10040

En man som via sitt bolag har fuskat med momsen döms att betala 382 miljoner kronor i obetalda skatter och avgifter. Kammarrätten konstaterar att betalningsansvaret har uppkommit genom grov oaktsamhet och helt korresponderar mot de skatteskulder som har uppkommit hos bolaget. På grund av bland annat detta anses betalningsansvaret vara proportionerligt.

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog i februari 2021 Skatteverkets ansökan om att en man tillsammans med sitt bolag skulle betala obetalda skatter och avgifter till staten om sammanlagt cirka 382 miljoner kronor. 

Kammarrätten i Stockholm biföll Skatteverkets överklagande och beslutade att mannen var återbetalningsskyldig. Målet återförvisades till förvaltningsrätten för prövning om det fanns särskilda skäl för befrielse från betalningsansvaret enligt skatteförfarandelagen. Av bestämmelsen framgår att om sådana skäl finns får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten. 

I förvaltningsrätten anförde mannen att han inte företrätt bolaget samt saknat vetskap om att bolaget var hans. 

Saknas skäl att befria mannen från betalningsskyldighet

Förvaltningsrätten ansåg att mannen inte hade åberopat några omständigheter som talade för betalningsbefrielse. Mannen ägde samtliga aktier i bolaget och hade även det bestämmande inflytandet över detsamma. Någon bristande betalningsförmåga hos mannen hade inte kommit fram.

Med hänsyn till detta saknades det särskilda skäl att befria mannen från betalningsskyldigheten. Det yrkade beloppet kunde inte anses vara oproportionerligt eftersom det utgjorde en direkt följd av de skatter och avgifter som bolaget underlåtit att betala. Skatteverkets ansökan skulle alltså bifallas.

I kammarrätten anförde mannen att han har en nettomånadslön om 16 000 kronor och en ansträngd ekonomi. Återbetalningsskyldigheten har påverkat hans hälsa negativt med tilltagande sömnsvårigheter och suicidtankar. Den stora skulden var därför oproportionerlig.

Betalningsskyldigheten proportionerlig

Kammarrätten konstaterar inledningsvis att bristande betalningsförmåga enligt fast rättspraxis inte ensamt utgör särskilda skäl för befrielse från betalningsskyldighet. Av praxis framgår vidare att en tillämpning av proportionalitetsprincipen kan göra att befrielse ska medges. Dessutom anges i skatteförfarandelagen att ett beslut enligt den lagen endast får fattas om skälen för beslutet uppväger det intrång eller men som beslutet innebär för den enskilde.

”Utgångspunkten vid en proportionalitetsprövning måste enligt kammarrättens mening vara att ett betalningsansvar som uppkommit på grund av grov oaktsamhet hos en bolagsföreträdare, och som helt korresponderar mot de skatteskulder som uppkommit hos bolaget, är förenligt med proportionalitetsprincipen”, anger domstolen. 

Mannen har varit registrerad hos Bolagsverket som ensam styrelseledamot och firmatecknare i det aktuella bolaget. Han har dessutom ägt samtliga aktier och varit den som lämnat in skattedeklarationerna. Bolaget har ställt ut fakturor som inte har återspeglat verkliga transaktioner, utan som ställts ut för att möjliggöra avdrag för ingående skatt hos andra skattskyldiga.

Med hänsyn till detta anser kammarrätten att betalningsskyldigheten för mannen är proportionerlig. Överklagandet ska därför avslås.

(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: