Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förvärv av värdepapperslicenser inte undantaget från skatteplikt

Nyheter
Publicerad: 2023-03-16 09:03
Börsmäklare. Foto: Yvonne Åsell / SvD / SCANPIX /

Ett bolag som bedriver automatiserad värdepappershandel måste förvärva licenser för att kunna ägna sig åt sådan handel.
Skatterättsnämnden kommer fram till att tillhandahållandet av licenserna inte omfattas av undantaget för värdepappershandel i mervärdesskattelagen.

Ett aktiebolag som bedriver värdepappershandel för egen räkning i främst valuta- och råvaruterminer ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden, SRN.

Algoritmstyrd

Bolagets handel är algoritmstyrd och helt automatiserad och bedrivs på en utländsk marknadsplats. För att kunna bedriva automatiserad handel måste bolaget förvärva licenser för att kunna använda marknadsplatsens prisdata.

Det framgår av 3 kap. 9 § första stycket mervärdesskattelagen, ML, att omsättning som utgör värdepappershandel eller jämförlig verksamhet undantas från skatteplikt. Med begreppet värdepappershandel förstås enligt paragrafens tredje stycke omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar – oavsett om de representeras av värdepapper eller inte.

Ett och samma tillhandahållande

Bolaget ville veta om dess förvärv av licenser är undantaget från skatteplikt enligt bestämmelsen. Enligt bolaget var tillhandahållandet av licenserna så pass sammankopplat med värdepappersförmedlingen att de skulle ses som ett och samma tillhandahållande.

Skatteverket ansåg däremot att det var fråga om olika tjänster och licensförvärven därmed inte omfattades av undantaget.

SRN inleder med att hänvisa till EU-domstolens praxis. Som utgångspunkt ska varje tillhandahållande anses fristående och självständigt. Om flera delar av en transaktion har ett så nära samband att de utgör ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande som det vore konstlat att dela upp, ska de dock ses som ett tillhandahållande. Motsvarande gäller när en tjänst utgör den huvudsakliga medan den andra är underordnad denna.

Tre olika licenser

Av ansökan framgår att marknadsplatsen tillhandahåller tre olika licenser som är nödvändiga för att bolaget ska kunna bedriva sin verksamhet. Till följd av detta bedömer nämnden att tillhandahållandena ska ses som ett tillhandahållande.

Nästa fråga är om tillhandahållandet av licenser till en kund som använder sig av prisdatainformation är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML.

När det gäller begreppet värdepapper framgår det av EU-domstolens praxis att värdepappershandel innefattar handlingar som förändrar den rättsliga och ekonomiska situationen mellan parterna. Tillhandahållanden av en tjänst som inte medför sådana förändringar omfattas inte av undantaget.

Enligt SRN är marknadsplatsens tillhandahållande av de aktuella licenserna inte i sig kopplade till förmedling av transaktioner som förändrar den rättsliga och ekonomiska situationen mellan parterna avseende värdepapper, utan prissätts separat och möjliggör för aktörer att bedriva en helt automatiserad handel. Med hänsyn till detta ska tillhandahållandet av licenserna anses vara självständigt i förhållande till förmedlingen av värdepapper.

Inte undantaget

Eftersom tillhandahållandet av licenserna inte leder till några rättsliga eller ekonomiska förändringar mellan parterna på det sätt som krävs enligt 3 kap. 9 § ML är tillhandahållande inte undantaget från skatteplikt. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: