Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Får höjd sjukpenninggrundande inkomst trots kort heltidsanställning

Nyheter
Publicerad: 2023-01-20 10:39
Genrebild. Foto: Fotograferna Holmberg / TT /

Kvinnan har visserligen endast arbetat heltid i det egna företaget i två månader innan hon gick på föräldraledighet.
Trots det anser kammarrätten att hennes sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas till att motsvara en heltidsanställning.

Försäkringskassan beslutade i november 2020 att fastställa en kvinnas sjukpenninggrundande inkomst, SGI, från augusti samma år till cirka 260 000 kronor med årsarbetstiden heltid från inkomst av anställning och cirka 68 000 kronor från inkomst av näringsverksamhet.

Kvinnan började studera ekonomi på heltid 2016 och var klar med studierna 2020. Hon har en skyddat SGI sedan april 2015. Under studierna startade hon ett eget bolag och har arbetat där i varierande omfattning fram till att hon gick på föräldraledighet i augusti 2020. Hon arbetade heltid i bolaget under de två månader som föregick föräldraledigheten.

Kvinnan överklagade Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade där att hennes SGI skulle fastställas till 468 000 kronor med årsarbetstiden heltid. Hon har varit heltidssysselsatt under i princip hela sitt yrkesliv och hon har för avsikt att fortsätta arbeta heltid i sitt företag efter föräldraledigheten. Innan hon gick på ledighet hade hon en lön om 39 000 kronor per månad. Även om hon endast arbetat heltid i två månader har hon hela tiden jobbat med bolaget under studierna.

Förvaltningsrätten i Stockholm biföll hennes överklagande.

För rätt till SGI krävs enligt 25 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, såvitt här är relevant, att inkomsten kommer från arbete som kan komma att antas vara under minst sex månader i följd. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att det inte alltid utgör ett hinder att en anställning inte har en varaktighet om minst sex månader, om den försäkrade har för avsikt att fortsätta arbeta även därefter.

Att kvinnan inte har arbetat heltid mer än två månader utgör därmed inte ett hinder givet att hon har för avsikt att fortsätta arbeta i den omfattningen, konstaterade förvaltningsrätten.

Av utredningen framgår att kvinnan under flera år tillbaka har haft full sysselsättning genom antingen heltidsarbete eller arbete kombinerat med studier. Det framgår vidare att hon har skyddat sin SGI sedan april 2015. Med hänsyn till detta ansåg domstolen att det var sannolikt att hon hade för avsikt att fortsätta arbeta heltid efter föräldraledigheten. Heltidsarbete skulle därför ligga till grund för bedömningen av hennes SGI.

Av åberopad lönestatistik framgår att en ekonom med motsvarande arbetsuppgifter som kvinnan tjänar 37 500–45 800 kronor per månad. Mot bakgrund av detta ansågs hennes lön om 39 000 kronor inte vara onormalt hög.

Kvinnans överklagande skulle alltså bifallas.

Kammarrätten i Stockholm delar förvaltningsrättens bedömning och avslår nu Försäkringskassans överklagande.

Domstolen framhåller att det ska göras en framåtblickande bedömning. Detta med hänsyn till att det anges i 25 kap. 3 § socialförsäkringsbalken att det är den årliga inkomst som den försäkrade kan antas komma att få som är relevant.

Enligt kammarrätten har det inte framkommit några skäl att ifrågasätta kvinnans uppgifter att hennes avsikt var att fortsätta arbeta heltid i det egna bolaget efter föräldraledigheten. Vidare bedöms hennes inkomst inte vara onormal för det arbete on hade och ska därför vara sjukpenninggrundande. Överklagandet ska därför avslås. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: