Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Covid 19-vite kräver inte lagakraftvunnet beslut

Nyheter
Publicerad: 2020-10-06 13:04
Foto: Johan Nilsson / TT /

Vite mot restauranger som inte följer reglerna om avstånd för att minska spridningen av Covid-19 kan dömas ut omedelbart trots att beslutet inte vunnit laga kraft.
Det drabbar nu en restaurang i Göteborg med dansgolv.

Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs kommun beslutade den 25 augusti 2020 ett bolag kulle rätta till brister på en av deras restauranger genom att säkerställa att besökare i olika sällskap håller ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd mellan varandra, vilket är minst en meter. Detta innefattade även sällskap på dansgolv.

Av föreläggandet framgår att bolaget ålades att åtgärda bristerna omedelbart efter att bolaget tagit del av beslutet, att beslutet gäller vid ett vite om 50 000 kronor samt att beslutet gäller omedelbart. Till grund för föreläggandet låg bestämmelserna i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

50 000 kronor i vite

Av en tjänsteanteckning som nämnden gett in framgår att bolaget delgavs beslutet den 28 augusti 2020. Den 7 september 2020 inkom nämnden med en ansökan om utdömande av vite och yrkade att förvaltningsrätten skulle döma ut vitet om 50 000 kronor.

Frågan var då om vitet kunde dömas ut trots att det bakomliggande beslutet inte vunnit laga kraft. Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterade att av 44 § förvaltningslagen framgår att ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten.

I 6 § lagen om viten framgår att frågor om utdömande av vite prövas av förvaltningsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet.

Avslog ansökan

Förvaltningsrätten konstaterade först att i den ansökan om utdömande av vite som nämnden gett in till domstolen har nämnden uppgett att det underliggande beslutet om föreläggande som meddelades den 25 augusti inte har överklagats och att det har trätt i kraft. Av handlingarna i målet noterade förvaltningsrätten att bolaget delgavs beslutet den 28 augusti. Besvärstiden är tre veckor, vilket medför att den skulle löpa ut först den 18 september. Detta medförde i sin tur att det alltjämt fanns tid för bolaget att överklaga beslutet. För att en ansökan om utdömande av vite ska kunna prövas krävs, enligt förvaltningsrätten, att det underliggande beslutet vunnit laga kraft. Därför saknades lagliga möjligheter att pröva ansökan och nämndens ansökan som därmed avslogs.

Kammarrätten i Göteborg delar inte förvaltningsrättens bedömning när det gäller att hindra spridningen av Covid-19. Av 7 § lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen framgår, konstaterar kammarrätten, att huvudregeln är att beslut enligt lagen gäller omedelbart. Av förarbetena framgår att det är mycket angeläget att verksamheter kan stoppas snabbt när det finns risk för spridning av det virus som orsakar covid-19. Det understryks även att den enskilde har en möjlighet att i samband med ett överklagande av beslutet begära att beslutet tills vidare inte ska gälla.

Kammarrätten anser att samma skäl talar för att vite ska kunna dömas ut även innan ett föreläggande har vunnit laga kraft. Kammarrätten anser således att förvaltningsrätten inte varit förhindrad att prövat frågan om utdömande av vitet på grund av att föreläggandet vid den tiden inte hade vunnit laga kraft. Det var därför inte rätt att avslå nämndens ansökan på den grunden. Målet ska därför visas åter till förvaltningsrätten för prövning i sak av om förutsättningar finns att döma ut vitet. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se