Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Avstängd högstadieelev gick till skolan – döms för olaga intrång

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2023-01-10 09:35
Genrebild Foto: Wojtek Radwanski / TT /

En 15-årig pojke som stängts av från skolan under två dagar bröt mot förbudet och döms nu i hovrätten för olaga intrång.
Ett beslut om att stänga av en elev helt från undervisningen kan, enligt hovrätten, inte ges någon annan betydelse än att eleven inte längre har rätt att vistas i skolans lokaler.

15-åringen är elev på en skola i Halmstad. På grund av att han återkommande brutit mot skolans regler samt att han den 1 september 2022 tagit med sig en soft-air-gun till skolan och skjutit på en annan elev beslutade skolledningen den 2 september 2022 att stänga av honom från skolan under tiden den 5 september till den 7 september 2022. Skälen för avstängningen var att skolan på grund av händelsen behövde planera för undervisning på annan plats för pojken och att säkra övriga elevers trygghet och studiero.

Kom till skolfotografering

Pojken informerades om beslutet både skriftligen och muntligen samma dag som det meddelades. Även hans vårdnadshavare informerades om beslutet. Trots det kom pojken till skolan den 5 september i samband med en skolfotografering. Han blev då tillsagd att lämna lokalerna men vägrade att göra det. Polis tillkallades.

15-åringen åtalades för olaga intrång. Försvararen åberopade beslutet om avstängning och anförde bland annat att det inte framgår inte av beslutet om avstängning att pojken var avstängd från skolans lokaler och det var inget som han förstod.

Halmstads tingsrätt konstaterade att av förhöret med skolans rektor framgår att 15-åringen, efter att hon förklarat beslutets innebörd för honom, hade yttrat till henne att han skulle komma tillskolan i alla fall. rektorn har vidare berättat att hon försökte hindra 15-åringen att komma in i skolans lokaler den 5 september 2022 men att han inte brydde sig om vad hon sa och att polis tillkallades.

Uppenbar trots

Mot bakgrund av det anförda ansåg rätten att åtalet gällande olaga intrång var styrkt. Tingsrätten konstaterade att pojkens handlande utgör ett ”uppenbart trots mot skolans beslut som det finns anledning att se allvarligt på”. Den 1 juli 2022 skärptes också straffskalan för olaga intrång.

Påföljden bestämdes till ungdomstjänst, 20 timmar.

Hovrätten för Västra Sverige konstaterar att en skola inte är en plats dit allmänheten har fritt tillträde. Elever och personal är emellertid behöriga att vistas i skolans allmänna utrymmen. Med elev avses den som deltar i skolans utbildning. För att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande får en rektor eller lärare vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade.

Inte rätt

Om det är nödvändigt kan eleven stängas av helt eller delvis. Beslut om detta fattas av rektorn och gäller omedelbart om inte annat beslutas. Ett beslut om att stänga av en elev helt från undervisningen kan, enligt hovrätten, inte ges någon annan betydelse än att eleven därigenom inte längre har rätt att vistas i skolans lokaler.

Rektorns beslut att stänga av eleven från utbildningen har fattats med stöd av 5 kap. 14 § skollagen och det var inte begränsat till någon viss del av undervisningen. Detta tillsammans med att syftet med avstängningen bland annat varit att tillförsäkra övriga elever trygghet och studiero medför att avstängningen inte kan ges någon annan innebörd än att 15-åringen under den tid som han var avstängd inte heller hade rätt att vistas i skolans lokaler.

Olaga intrång

Av utredningen framgår att pojken informerades om avstängningen muntligen och skriftligen den 2 september 2022 och att hans pappa fick muntlig information samma dag. Utifrån de uppgifter som rektorn lämnat men också enligt vad pojken och hans pappa berättat står det klart att pojken visste om att han inte hade rätt att vara i skolan under den tid han var avstängd. Genom att han trots detta befann sig i skolan den 5 september 2022 har han som tingsrätten funnit gjort sig skyldig till olaga intrång. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
olagaintrångskola
Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: