Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ytterligare en framgång för Lundin Petroleum i domstol

Nyheter
Publicerad: 2020-03-06 08:48
GENÈVE 2018-10-22 Ian Lundin, ordförande i Lundin Petrolium Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Lundin Petroleum vinner återigen en delstrid mot Åklagarmyndigheten i domstol, vilket framgår av ett domstolsprotokoll. 

Denna gång är det vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet som utreder Ian Lundin och Alex Schneiter rörande brottet övergrepp i rättssak som åker på ett bakslag.

Åklagaren har begärt att tingsrätten förpliktigar Lundin Petroleum att lämna ut fakturor från två ”namngivna konsulter till bolaget”. Enligt åklagaren finns det ”synnerlig anledning att anta” att handlingarna finns hos bolaget.

Konsulternas namn finns i båda utredningarna

Åklagaren har uppgett att i båda brottsutredningarna, folkrättsbrott-målet samt detta mål som rör övergrepp i rättssak, har konsulternas namn uppkommit. Åklagarmyndigheten menar att brotten utreds oberoende från varandra, av två olika åklagare.

”Handlingarna alternativt dess innehåll kan skäligen antas vara av betydelse för brottsutredning”, har åklagaren uppgett inför domstolen och menar att handlingarna inte är föremål för försvarar- eller advokatsekretess.

Lundin bestrider yrkandet

Lundin Petroleum har bestritt yrkandet och menar å sin sida att bolagets status i båda utredningarna är misstänkt.

”I vart fall är inte de nödvändiga rekvisiten för edition uppfyllda. Under alla förhållanden omfattas fakturorna av såväl advokatsekretess och kan följaktligen inte bli föremål för edition”, har Lundin Petroleum uppgivit inför domstolen och pekar på bolagets samröre i båda förundersökningarna.

Tingsrätten avslår åklagarens begäran om edition och pekar på att bolagets status i båda målen får antas vara misstänkt, vilket betyder att bolaget inte har någon skyldighet att lämna ut en skriftlig handling.

”I målet som handlar om folkrättsbrott har bolaget uppgett att en talan om företagsbot kommer att väckas mot bolaget. Åklagaren har inte bestritt detta. Tingsrätten utgår från att det kan komma att väckas en sådan talan. En juridisk person, som det väcks en talan om företagsbot mot, får status som misstänkt i ett brottmål”.

Företagsbot

När det dock gäller det aktuella målet har åklagaren förklarat att det inte är aktuellt med en talan om företagsbot. Även om bolaget uppger att detta inte betyder att en sådan kan komma att väckas utgår tingsrätt från att det inte är aktuellt i detta mål.

Tingsrätten fäster dock vikt vid bolagets uppgifter om att det bland annat varit samma polismän som delvis varit involverade i båda ärendena och att frågor har ställts i förhör under förundersökningen om folkrättsbrott som varit baserade på information som framkommit vid detta aktuella mål.

Åklagaren har dock bestritt att de båda förundersökningarna har något samröre med varandra.

”Utredningarna har ett nära samröre med varandra sett till innehållet i desamma. Utifrån vad som har framkommit angående en åklagares skyldighet att ta del av relevant information från andra förundersökningar kan inte uteslutas att så sker i detta fall. Därtill kommer att en misstänkts rätt till en rättvis rättegång och ett effektivt försvar alltid ska väga tungt”, skriver tingsrätten och konstaterar mot bakgrund av detta att bolaget ska anses som misstänkt även i detta mål.

Åklagaren får ej del av materialet

Detta betyder alltså att åklagaren inte får ta del av det material som har krävt från bolaget. 

– Vi är mycket nöjda med det senaste beslutet från Stockholms tingsrätt, som slår fast att vi självklart inte har någon skyldighet att  lämna över material som skyddas av advokatsekretess. Vi noterar dock samtidigt att också den åklagare som leder den snart elva år långa förundersökningen kring Lundins tidigare verksamhet i södra Sudan nu försöker få del av material som täcks av sådan advokatsekretess. Att denna juridiska ’fiskeexpedition’ för att leta efter brott som aldrig begåtts tillåts att fortsätta, utan något slut i sikte, är oroande, säger Robert Eriksson, presschef på Lundin Petroleum.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
lundin-beslut

Dela sidan:
Skriv ut:
Annons

Annons
Annons