Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vilseledande handel i esportbolag – tvingas betala sanktionsavgift

Nyheter
Publicerad: 2021-11-23 08:51
Aktiehandel. Foto: David Magnusson / SvD TT

En 60-årig aktiehandlare har genom sin handel i ESEN eSports vilselett marknaden. Förnekar inte handeln men anser inte att den var olaglig. Stockholms tingsrätt går på FI:s linje.
”Det krävs inte uppsåt eller oaktsamhet för att en överträdelse ska kunna konstateras”, skriver domstolen.

Finansinspektionen har yrkat att den 60-årige handlaren ska betala en sanktionsavgift om 60 000 kronor efter överträdelser av förbudet mot marknadsmanipulation.

Mannen har å sin sida har erkänt att han har handlat på det sätt som Finansinspektionen påstått, men har bestritt påståendet om överträdelse och yrkandet om sanktionsavgift. Han har gjort gällande att tingsrätten i första hand ska avvisa Finansinspektionens talan och i andra hand att sanktionsavgiften ska sättas ner till noll eller i vart fall bestämmas till högst 40 000 kronor.

Handeln i e-sportbolaget

Mannen har genomfört sin handel på värdepappersmarknaden i Stockholm den 19 oktober 2018 där han har handlat aktier i bolaget ESEN eSports.

Redan vid 8-tiden på morgonen lade han en säljorder på 4 511 aktier till pris 5,84 kronor per aktie. Säljordern låg kvar i orderboken under hela dagen utan att ha omsatts. 

Under förmiddagen samma dag har han lagt en köporder om 1 103 aktier till pris 5,68 kronor per aktie. 1 100 aktier har omedelbart omsatts i två delavslut om 600 respektive 500 aktier till pris 5,18 kronor respektive 5,20 kronor per aktie, medan resterande tre aktier har gått in i en så kallad circuit breaker (en 60 sekunder lång aktion till följd av att priset kraftigt avvek från föregående transaktion). Någon minut efteråt har resterande tre aktier gått till avslut till pris 5,68 kronor per aktie. 

Avslutet om tre aktier avvek från senast betalad kurs och flyttade upp priset på aktien med cirka 9,2 procent. 

Enligt FI har köpet om tre aktier gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. Den utförda transaktionen är därför otillåten. 

Eftersom sanktionsföreläggandet inte har godkänts av 60-åringen har talan väckts vid Stockholms tingsrätt.

”Var inte vilseledande för marknaden”

60-åringen har under målet uppgett att ”fundamentet för all handel inklusive aktiehandel är att inköp sker till lägre kostnad än utpriset vid försäljning. Därför har han den aktuella dagen köpt aktier till ett lägre pris än vad han ämnat sälja samma aktie för. Efter att köpet har gått igenom så har han inte vidtagit några andra åtgärder utan låtit säljordern ligga kvar oförändrad. Han har inte spenderat några extra pengar på courtage på det sista avslutet då det ingick i ett samlat köp. Transaktionen har skett en gång utan upprepat mönster och var inte en del i något övrigt köp eller sälj som kan vara missledande eller vilseledande för marknaden”.

Vidare har han uppgett att ”en enskild transaktion kan inte vara missledande då all information har givits marknaden simultant samt ögonblickligen. Det aktuella köpet avser en enstaka transaktion som utförts på en icke känslig tidpunkt och har direkt kunnat avläsas i marknaden i såväl volym, antal och tidpunkt simultant och omgående på samtliga aktiehandlares skärmar oavsett val av plattform. Eftersom all data har funnits tillgänglig har ingen kunnat missledas om pris, tillgång eller utbud”

Aktiehandlaren menar vidare att Finansinspektionens talan saknar proportion till påstådd överträdelse. En sanktionsavgift på den nivån som FI yrkar om ”är likställt med mål där grövre överträdelser med enpetare skett efter tidigare förseelser där personen också varnats, vid upprepade köp, eller där personer återkommande köpt till ett pris och sedan direkt sänkt sitt säljpris till en nivå under det köpta priser. Hade Finansinspektionen jämfört den påstådda överträdelsen med sådana allvarligare fall borde det ha föranlett Finansinspektionen att själva jämka sanktionsavgiften till en avsevärt lägre nivå”.

Preskriptionsfrågan

Vidare uppger han bland annat att han delgavs stämningsansökan efter mer än två efter den aktuella händelsen. Sanktionsavgiften är därför preskriberad. 

Stockholms tingsrätt har tidigare gjort olika bedömningar i frågan om delgivning av sanktionsföreläggande är preskriptionsbrytande. Domarna är överklagade och målen handläggs för närvarande i Svea hovrätt. Det saknas i övrigt så vitt känt vägledande avgöranden från högre rätt. 

Tingsrätten finner i detta mål att det framgår av lagtexten att Finansinspektionen har två år på sig att delge ett beslut om sanktionsföreläggande, att ett sanktionsföreläggande innebär att den som ingripandet riktas mot föreläggs att inom viss tid godkänna ett beslut om ingripande och att Finansinspektionen får väcka talan vid Stockholms tingsrätt om sanktionsföreläggandet inte godkänts inom denna tid. En stämningsansökan kan alltså lämnas in två år efter att det påstådda brottet skett under förutsättning att ett sanktionsföreläggande har delgetts inom tvåårsperioden.

Överträdelser och sanktionsavgift

Tingsrätten hänvisar till att utförandet av en transaktion, läggandet av en handelsorder eller annat beteende som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på ett finansiellt instrument är marknadsmanipulation och otillåtet. 

”Det räcker således att transaktionen, när den genomfördes, kunde förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris. Det krävs inte uppsåt eller oaktsamhet för att en överträdelse ska kunna konstateras. Huruvida transaktionen genomförts med uppsåt eller oaktsamhet kan dock, i begränsad utsträckning, påverka graden av ansvar vid fastställandet av sanktionen”.

Sanktionsavgiften för överträdelser i form av en begränsad handelsorder på en enstaka aktie som påverkar kursen utan att motsvara verklig förändring av tillgång och efterfrågan, så kallad enpetare, ska som utgångspunkt bestämmas till mellan 40 000 och 140 000 kronor. En sanktionsavgift på 70 000 kronor utgör normalbelopp vid avsaknad av förmildrande eller försvårande omständigheter, men en helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet.

”Kan inte anses ringa”

Tingsrätten konstaterar att det är utrett att 60-åringen genom sitt agerande har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation. Agerandet kan enligt tingsrätten inte anses ringa eller ursäktligt och det föreligger inte i övrigt några särskilda skäl för att avstå ett ingripande mot honom. Det betyder att han ska betala en sanktionsavgift. 

60-åringen har lagt en köporder som efter tre delavslut påverkat det senaste betalda priset för aktien med 9,2 procent. Av utredningen har det dock inte framkommit att transaktionerna har lett till etablering av ett referenspris eller någon annan bestående påverkan på prisbilden samt att det inte har skett i anslutning till öppning eller stängning av börsen. Utredningen visar inte heller att mannen tidigare varnats för liknande beteenden eller tidigare begått en överträdelse. Han har dock samtidigt som han lagt köpordern haft en säljorder liggandes vilket som ovan redogjorts för starkt talar för att agerandet var uppsåtligt vilket kan påverka graden av ansvar. 

”Omständigheterna kring överträdelsen talar i förevarande fall vid en sammantagen bedömning för att sanktionsavgiften bör ligga kring normalbeloppet om 70 000 kr”, skriver tingsrätten men hänvisar till att handläggningen hos Finansinspektionen har dock dragit ut på tiden. 

Lång handläggning hos FI

”Även om det inte inneburit att talan har preskriberats har talan inte väckts förrän närmare tre år efter överträdelsen och närmare två år efter det att N.N delgavs det aktuella sanktionsföreläggandet. Detta bör betraktas som en förmildrande omständighet när sanktionsavgiften bestäms”, skriver tingsrätten och hänvisar till att Finansinspektionen har med hänsyn till ärendets handläggningstid valt att justera ned den yrkade sanktionsavgiften från 70 000 kronor till 60 000 kronor. 

Tingsrätten anser dock inte att sett ör nog utan skriver att ”vid en så lång tidsutdräkt som det är fråga om i aktuellt mål finns det skäl att sätta ned sanktionsavgiften ytterligare”. 

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten skäl att bestämma sanktionsavgiften till 50 000 kronor. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
esport-sanktionsavgift

Dela sidan:
Skriv ut: