Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Stoppades av Polisen 38 gånger på två år – får 10 000 kronor av JK

Nyheter
Publicerad: 2020-01-14 13:58
Foto: Thomas Winje Øijord / TT

En tidigare dömd man stoppades minst 38 gånger av Polisen under en dryg tvåårsperiod.
Nu tillerkänns mannen 10 000 kronor i skadestånd efter att JK konstaterat att minst ett tjugotal av Polisens åtgärder framstår som oproportionerliga enligt Europakonventionen.

Mannen, som tidigare dömts för inblandning i ett bombdåd, stoppades av Polisen vid minst 38 tillfällen under en drygt två år lång period.

Merparten av kontrollerna omfattade kroppsvisitation och husrannsakan i det fordon som han befann sig i, ensam eller tillsammans med andra.

I ett antal av fallen hittade Polisen knivar eller andra farliga föremål och i ett antal fall misstänktes han för ringa narkotikabrott genom eget bruk och togs då med för kroppsbesiktning. Han begärde därför skadestånd av staten med 300 000 kronor för lidande på den grunden att polisen i Nyköping ”systematiskt trakasserar honom och begår tjänstefel genom alla sina kontroller”.

Tidigare dömd för inblandning i bombdåd

Polisen har avstyrkt mannens skadeståndsanspråk och bland annat anfört att mannen 2015 dömdes för inblandning i ett bombdåd, att man under 2017 hittat tårgas hemma hos mannen. Under samma år blev han misstänkt och åtalad för vad som inledningsvis bedömdes som försök till väpnat rån mot värdetransport men som rubricerades om till försök till grov stöld. Han åtalades även för ett mord, som han senare frikändes för.

Enligt Polisen vistas mannen frekvent i kretsar med andra personer som dömts för grova våldsbrott och deras kunskap om att han förekommit i utredningar om mycket allvarlig brottslighet har gett dem befogad anledning att befara anträffandet av vapen i de enskilda fallen.

Minst ett tjugotal kontroller förefaller oproportionerliga

Justitiekanslern gör nu bedömningen att Polisens åtgärder mot mannen i åtminstone ett tjugotal fall, utifrån den befintliga dokumentationen, ”inte kan anses ha utgjort ett motiverat och proportionerligt ingrepp i sökandens rätt till privatliv med mera enligt artikel 8 i Europakonventionen”.

Det rör sig om de fall när Polisen vidtagit åtgärder utan att man i efterhand har kunnat utläsa vilka skälen till åtgärderna varit, alternativt att skälen angetts kortfattat till sökandens tidigare förekomst, polisens kännedom om honom, sökandens attityd, eller liknande.

Även om det, enligt JK, inte är otänkbart att Polisens åtgärder varit motiverade i större utsträckning än vad som framgår av utredningen riskerar bristande dokumentation, som i dessa fall, att få åtgärderna att verka oproportionerliga. På befintligt underlag går därför, enligt JK, inte att dra någon annan slutsats än att det saknats grund för polisens åtgärder i nu aktuella delar. Europakonventionens krav på proportionalitet är därmed inte uppfyllt.

Mannen får 10 000 kronor i skadestånd

Vad gäller ersättningen konstaterar JK att det vid mindre allvarliga ideella skador kan vara en tillräcklig gottgörelse att överträdelsen erkänns.

I detta fall omfattar överträdelsen dock ett så stort antal tillfällen att viss ekonomisk kompensation är påkallad och en samlad bedömning ger vid handen att ersättningen ska bestämmas till 10 000 kronor.

JK väljer även att rikta kritik mot Polisen och understryker vikten av polisen inte ”slentrianmässigt lutar sig mot polislagens bestämmelser för att motivera ett ingripande” som ett alternativt till de straffprocessuella tvångsmedlen i rättegångsbalken.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
JKskadestånd

Dela sidan:
Skriv ut: