Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Spotlights vd: volatilt och svårhanterligt 2022

Nyheter
Publicerad: 2023-02-20 08:16
Peter Gönczi, vd för Spotlight Stock Market

Marknadsplatsen Spotlights vd Peter Gönczi vittnar om ett volatilt och svårhanterligt år men är av uppfattning att bolaget ”tydligt börjat resan mot att under året leverera svarta siffror”.

I dag presenterar marknadsplatsen Spotlight bokslutsrapport. Av rapporten framgår det att nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2022 minskade till 42,8 (51,8) miljoner kronor för koncernen, en minskning med 17,2 procent jämfört med samma period föregående år. 

Nettoomsättningen för helåret 2022 uppgick till 156,2 (197,6) miljoner kronor för koncernen, en minskning med 20,9 procent jämfört med samma period föregående år. 

”Det försämrade marknadsklimatet har som tidigare kommunicerats under 2022 haft en betydande påverkan på koncernens intjäningsförmåga. Efterfrågan på koncernens tjänster bedöms fortsatt god även om osäkerheten i transaktionsmarknaden tillsammans med den vikande handeln på Spotlight Stock Market bidragit till att omsättningen inte nått upp till jämförelseperiodens utfall”, framgår det av rapporten.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet i koncernen för det fjärde kvartalet uppgick till -6,9 (6,7) miljoner kronor motsvarande en rörelsemarginal om -16,1 (13,0) procent. 

Rörelseresultatet i koncernen för helåret uppgick till -36,0 (31,1) miljoner kronor motsvarande en rörelsemarginal om –23,1 (15,7) procent. 

”Resultatet påverkades främst negativt av minskade handelsintäkter på Spotlight Stock Market samt minskade intäkter från kapitalanskaffningar och transaktionsrådgivning i Sedermera Corporate Finance. Koncernen har som en konsekvens av marknadsklimatet genomfört besparingsåtgärder och koncernförändringar, något som succesivt ger effekt”, framgår det av rapporten.

Resultatet efter skatt för koncernen uppgick under det fjärde kvartalet till -4,4 (4,5) miljoner kronor. Resultatet efter skatt för helåret 2022 för koncernen uppgick till -28,6 (23,7) miljoner kronor.

Per den 31 december uppgick det egna kapitalet i koncernen till 72,8 (88,2) miljoner kronor och likvida medel uppgick till 28,9 (26,1) miljoner kronor. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -3,1 (-2,8) miljoner kronor.

”Koncernen bedömer att tillgängliga likvida medel tillsammans med koncernens intjäning samt den fulltecknade företrädesemission som avslutats efter perioden kommer säkerställa koncernens fortlevnad under de kommande 12 månaderna från bokslutsdagen”, framgår det av rapporten.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 5,8 (3,0) miljoner kronor under fjärde kvartalet och resultat efter skatt uppgick till -1,8 (4,3) miljoner kronor. Nettoomsättningen för moderbolaget för helåret uppgick till 28,5 (7,9) miljoner kronor och resultat efter skatt uppgick till -19,8 (0) miljoner kronor.

Vd kommenterar

”Sammanfattat konstaterar vi att klimatet under 2022 har varit volatilt och svårhanterligt. Även om klimatet nu inte har förbättrats nämnvärt ser vi att det för tillfället verkar ha blivit mer förutsägbart. Vår koncern kämpar hårt för att hantera situationen oavsett klimat, men en period med större förutsägbarhet bör gynna oss ytterligare”, skriver Peter Gönczi, VD Spotlight Group AB.

Vidare skriver han att när bolaget gick in i 2022 gjorde det det med en snabb tillväxttakt i ryggen.

”Även om vi givetvis är otroligt besvikna över utvecklingen måste vi samtidigt kunna konstatera att det tar tid att ställa om en växande koncern i medvind till en som ska hantera de förändringar som världen och finansmarknaden mötte under året. Min bästa gissning just nu är att vi fortfarande är ett par miljoner från att ha vänt skutan redan i Q1, men min uppfattning är att vi tydligt börjat resan mot att under året leverera svarta siffror”.


Dela sidan:
Skriv ut: