Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Riksrevisionen: Lunds universitet bör se över hyresavtal

Nyheter
Publicerad: 2023-01-13 09:07

Riksrevisionen har vid granskning av Lunds Universitets hyresavtal funnit risker som universitetet bör se över.

Riksrevisionen har granskat Lunds universitets årsredovisning 2022 samt vissa delar av den interna styrningen och kontrollen som bedömts vara relevant för revisionen. I en revisionsrapport uppmärksammar nu Riksrevisionen MAX IV-laboratoriets hyresavtal.

Enligt Riksrevsionen har Lunds universitet ett hyresavtal med villkor som kan innebära att det är ett finansiellt leasingavtal.

”Vi bedömer att hyresavtalet innehåller villkor som kan innebära att Lunds universitet borde redovisa hyresavtalet som ett finansiellt leasingavtal i årsredovisningen, enligt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 4 kap. 2 § i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag”, skriver Riksrevisionen.

Finansiellt leasingavtal

I ett finansiellt leasingavtal överförs de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet från leasegivaren till leasetagaren.

”Vi bedömer att hyresavtalet innehåller villkor som innebär att flera ekonomiska risker som en hyresvärd i vanliga fall står för har förts över från hyresvärden till Lunds universitet.”, skriver Riksrevisionen vidare.

De risker som Riksrevisionen pekar på som förts över till Lunds universitet är att hyran ska beräknas med utgångspunkt i den hyresgrundande anskaffningskostnaden. Den består av en räntedel och en amorteringsdel. Räntedelen av hyran beräknas varje kvartal, vilket innebär högre hyreskostnader om räntan går upp. 

En annan risk Riksrevisionen ser är att Lunds universitet har ett fullkostnadsansvar för byggnaden avseende kostnader för service, underhåll, värme, kyla och varmvatten etcetera. 

Vidare pekar Riksrevisionen på att oavsett vad som inträffar och oavsett vilket skick hyresobjektet befinner sig i, har hyresvärden rätt till avtalade hyresintäkter utan avbrott under hela avtalsperioden. 

Slutligen att det finns en möjlighet för Lunds universitet att köpa fastigheten efter avtalsperiodens slut, enligt ett optionsavtal.

Ryms inte inom låneramen

Riksrevisionen pekar även på att tillgångar finansierade genom finansiell leasing ska rymmas inom låneramen. Lunds universitet har en låneram på 530 miljoner kronor enligt regleringsbrevet för 2022. Riksrevisionens bedömning är att hyresavtalet inte ryms inom låneramen.

”Vi rekommenderar Lunds universitet att utreda om hyresavtalet för MAX IV- laboratoriet bör redovisas som ett finansiellt leasingavtal. Om Lunds universitet kommer fram till att hyresavtalet är ett finansiellt leasingavtal rekommenderar vi Lunds universitet att  genomföra nödvändiga ändringar i redovisningen, till exempel beräkna anskaffningskostnaden och redovisa hyresavtalet som en tillgång och en skuld i balansräkningen.  kontakta utbildningsdepartementet och be om en utökad låneram om det finansiella leasingavtalet inte ryms inom nuvarande låneram”, skriver Riksrevsioionen. 


Dela sidan:
Skriv ut: