Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Riksrevisionen granskar omdiskuterad regeländring vid 180 dagars sjukskrivning

Nyheter
Publicerad: 2023-03-09 08:43
Foto: Isabell Höjman / TT

Avslag på ansökan om sjukpenning har minskat från 20 till 4 procent vid 180 dagars sjukskrivning. Riksrevisionen granskar nu om syftet med den omtvistade regeländringen för långvarig sjukskrivning, som trädde i kraft 2021, har uppnåtts, och om Försäkringskassan har implementerat den på ett effektivt sätt.

Riksdagen beslutade 2021 att ändra reglerna för långvarig sjukskrivning – så att fler skulle få möjlighet att återgå till sitt tidigare arbete i stället för att behöva söka nytt jobb. Riksrevisionen granskar nu om ändringen fått önskat resultat.

– Kraven vid 180-dagars sjukskrivning mildrades något för att fler ska återgå till arbete hos sin ordinarie arbetsgivare. Flera remissinstanser varnade för växande antal långtidssjukskrivna, risk för ökade kostnader och svårigheter för Försäkringskassan att tillämpa den nya regeln. Nu vill vi veta hur det gick, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Försäkringskassans ansvar

Efter 180 dagars sjukskrivning vidgas Försäkringskassans prövning av den sjukskrivnes arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete. Om utredningen visar att personen kan utföra ett annat arbete på arbetsmarknaden upphör rätten till sjukpenning. Personen kan då hänvisas till att söka jobb hos andra arbetsgivare för sin försörjning.

Det finns dock undantag från denna huvudregel, som gör att prövningen mot normalt förekommande arbete kan skjutas upp ett halvår. Tidigare krävdes ”särskilda” skäl för detta, men 2021 beslutade riksdagen om en lagändring som mildrade kraven till ”övervägande” skäl.

Med ”övervägande” menas att mer talar för än emot att personen kommer att återgå till arbete hos sin arbetsgivare i ordinarie omfattning inom ett års sjukskrivning.

Myndigheter som var emot förslaget

Flera myndigheter avstyrkte förslaget i sina remissvar. Försäkringskassan befarade bland annat att det skulle minska incitamenten för arbetsgivare att vidta tidiga åtgärder i sjukfallen, vilket skulle kunna försena återgången till arbete. Försäkringskassan varnade även för att reglerna var otydliga och att det kunde leda till att olika handläggare gör olika tolkningar. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) varnade för att beviskraven för att tillämpa undantaget riskerade att bli för låga, och att det som skulle vara ett undantag riskerade att förvandlas till huvudregel.

Det har sedan dess visat sig att det nya undantaget används i stor omfattning och att avslag på ansökan om sjukpenning har minskat från 20 till 4 procent vid 180 dagars sjukskrivning.

Riksrevisionens granskning ska nu alltså svara på om syftet med regeländringen har uppnåtts, och om Försäkringskassan har implementerat den på ett effektivt sätt.


Dela sidan:
Skriv ut: