Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Revisionsberättelse daterades fel – revisor varnas

Nyheter
Publicerad: 2022-09-22 08:58
Pärmar med räkningar och fakturor på kontor Foto: Jessica Gow / TT /

En revisor varnas av revisorsinspektionen efter ha daterat revisionsberättelsen innan granskning av räkenskaperna gjordes.

Revisorsinspektionen uppger i ett tillsynsärende att inspektionen har genom FAR underrättats om att auktoriserade revisorn har underkänts i en kvalitetskontroll vid det revisionsföretag där hon är verksam. Myndigheten har därför öppnat ett ärende.

Ärendet behandlar en fråga om datering av en revisionsberättelse. Den aktuella revisionsberättelsen upprättades i anslutning till revisorns revision av ett aktiebolag för räkenskapsåret 2020.

Granskningsåtrgärder efter dateringen

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är daterad den 30 juni 2021. Även revisorns revisionsberättelse är daterad denna dag. Enligt ett fastställelseintyg på årsredovisningen hölls även årsstämman detta datum.

Av revisorns revisionsdokumentation framgår att en medarbetare till revisor upprättade i juni 2021 planeringsdokument för granskningen. Anteckningar från utförd granskning som medarbetaren har gjort på underlag från bolaget och i revisionsföretagets analysverktyg visar att också vissa granskningsåtgärder utfördes i juni. Åtskilliga granskningsåtgärder anges dock i arbetsprogram och checklistor vara utförda av medarbetaren först den 17 juli 2021. 

Det gäller väsentliga granskningsåtgärder för resultat- och balansräkningarnas poster, förvaltningsrevisionen, bedömningen av fortsatt drift, granskningen av efterföljande händelser, granskningen av årsredovisningen och den slutliga bedömningen av poster efter utförd granskning. En sammanfattande promemoria över granskningen, upprättad av medarbetaren, med bland annat frågeställningar kring årsredovisningen, är daterad den 19 juli 2021. 

”En mycket pressad tid”

Slutligen framgår att revisorn gick igenom revisionsdokumentationen och godkände det arbete som medarbetaren hade utfört, inklusive planeringsdokument, den 19 juli 2021.

Revisorn har själv uppgett att hon under en mycket pressad tid tog ett felaktigt beslut och daterade revisionsberättelsen till den 30 juni 2021. Merparten av granskningen gjordes dock i juni månad 2021.

Revisorsinspektionen konstaterar i öärendet att. Det framgår av dokumentationen att flera av de granskningsåtgärder som vidtogs inom ramen för revisorns revision av bolaget utfördes först efter den 30 juni 2021. Detsamma gäller revisorns genomgång av medarbetarens arbete.

”Detta innebär att revisionen inte var slutförd den 30 juni 2021 och att A-son därför inte kunde åsätta revisionsberättelsen det datumet. Genom hennes egna uppgifter är det också klarlagt att hon själv insåg att dateringen av revisionsberättelsen var felaktig.

Genom att i strid med god revisionssed åsätta sin revisionsberättelse ett datum då revisionen ännu inte var avslutad har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det som ligger henne till last är allvarligt. Hon ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning”.


Dela sidan:
Skriv ut: