Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen vill se stärkt skydd för hyresgäster

Nyheter
Publicerad: 2021-04-22 12:47
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) håller en pressträff i Rosenbad. Foto: Claudio Bresciani / TT

Regeringen beslutade idag om en lagrådsremiss med förslag som syftar till att stärka skyddet för hyres­gäster.
Det handlar, bland annat, om att ge ett förbätt­rat skydd när hyres­fastig­heter missköts, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Hyres­gäster saknar i dag skydd när en lägen­het har förstörts, såvida inte fastig­hets­ägaren själv erbjuder ett nytt hyres­kontrakt. Det före­kommer också att hyres­fastig­heter missköts på ett sätt som all­varligt drabbar de boendes trygghet och hälsa.

Starkare skydd för hyresgäster

– Regeringen före­slår därför starkare skydd för hyres­gäster som befin­ner sig i utsatta situa­tioner. Hyres­gäster ska ha trygga och bra bostäder, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson (S).

Av pressmeddelandet från regeringen framgår det även att misskötta fastig­heter även är en del av proble­met med social dumpning. Oseriösa fastig­hets­ägare köper upp otjänliga fastig­heter runtom i landet, ofta i kom­muner med minskande befolkning, för att sedan erbjuda hyres­kontrakt till personer som inte redan bor i den aktuella kommunen.

– Social dumpning är ett problem som vi måste komma till rätta med. Jag ser därför positivt på att hyres­nämnden före­slås få möjlig­het att ingripa mot oseriösa fastig­hets­ägare på ett tidigare stadium, säger civil­minister Lena Micko (S).

Förslagen från regeringen

Regeringen föreslår bland annat att det införs en möjlig­het att ingripa mot brister i förvalt­ningen av hyres­fastig­heter på ett tidigt stadium, genom att hyres­nämnden kan vites­före­lägga fastig­hets­ägare att åtgärda bristerna.

Regeringen föreslår även att en hyres­gäst vars lägenhet förstörs genom brand eller liknande ska erbjudas ett nytt hyres­avtal av hyres­värden, förut­satt att det är skäligt.

Vidare föreslår regeringen att hyresgäster som får en väsent­ligt höjd hyra efter en reno­vering ska få för­bättrade möjlig­heter att ställa om till den nya hyran genom att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag.

Regeringen föreslår slutligen att privat­personer som hyr ut ägda bostäder och bostads­rätter inte längre ska ha rätt att utan skäl säga upp ett tids­begrän­sat hyresavtal i förtid.

De nya reglerna föreslås träda i kraft vid årsskiftet.


Dela sidan:
Skriv ut: