Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Rättssamhället har inte kollapsat i länder där man tillåter anonyma vittnen”

Debatt
Publicerad: 2013-02-28 09:24
Caroline Szyber

DEBATT – av Caroline Szyber, jur.kand, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna

 

En viktig sak för att kunna minska den organiserade brottsligheten är naturligtvis att brotten kan utredas och lagföras. Det är ett stort problem att vi i alltför många fall inte når avslut och kan döma de som är skyldiga. Därför behövs mer säkerhet i domstolarna. Möjligheten att vittna anonymt i vissa specifika fall bör utredas.

Media har under flera år rapporterat om att antalet inställda rättegångar på grund av att åtalade eller vittnen inte dyker upp fortsätter att öka. Detta är naturligtvis oerhört allvarligt. Det troliga är att det inte finns en enda anledning till att det ser ut som det gör och vi behöver agera på flera olika sätt för att komma tillrätta med problemen.

För att vittnen och målsägande ska känna sig trygga är det viktigt att begränsa användningen av teknisk utrustning i anslutning till rättegången. Idag är det förbjudet att fotografera inne i själva rättegångssalen men inte i intilliggande väntrum. Det är lätt att fotografera vittnen med smartphone och på ett ögonblick sprida bilderna inom de kriminella nätverken. Därmed ökar risken för att vittnen utsätts för exempelvis hot och utpressning. För att vittnen inte ska hängas ut eller hotas vill Kristdemokraterna utvidga fotograferingsförbudet till att inte bara gälla i rättssalen utan även i domstolens väntrum.

Men vittnens situation handlar givetvis inte bara om det som sker på själva rättegången eller i direkt anslutning till den. Många har en rädsla för att vittna och jag tycker att det finns anledning att överväga möjligheten att vittna anonymt.

Det kan finnas olika skäl till att ett vitten vill vara anonymt. Det kan också vara en polis som arbetar under-cover. Det kan vara någon som känner den misstänkte men som inte vill att den misstänkte ska veta vad denne sagt till polis/domstol. Det är framförallt inom den grova organiserade brottsligheten, ungdomskriminaliteten och inom relationsvåld (grannar) som det kan vara aktuellt med anonyma vittnen.

Att tillåta anonyma vittnen är inte en lösning på det övergripande problemet med att människor är rädda för att vittna men kan vara ett sätt att göra så att några rättegångar som annars inte hade blivit av nu kan bli det.

Anonyma vittnesmål skulle avläggas under sekretessbelagd identitet. Vittnet skulle därmed inte vara anonymt för domstolen utan endast för den eller de som har begått den brottsliga gärningen. Det kan exempelvis vara aktuellt i fall där det handlar om kriminella gäng och där grova våldsbrott förblir ostraffade trots att det finns mycket starka misstankar om vem som är skyldig.

Anonyma vittnen i någon form finns i flera länder – bland annat Norge, Danmark och Nederländerna.

I Nederländerna kan ett vittne vara anonymt under förhören. Beslutet om att ett vittne ska få vara anonymt kan överklagas till allmän domstol. Ett vittne kan vara anonymt om vittnet upplever sig hotat eller om någon annan person upplever sig hotad av vad vittnet kommer att berätta.

I Norge får anonyma vittnen användas om vittnets eller närståendes liv, hälsa eller frihet hotas. Anonyma vittnen får endast användas om det inte medför väsentliga olägenheter för försvaret. I Danmark får anonyma vittnen användas om anonymiseringen kan antas vara utan betydelse för den tilltalades försvar.

Det är dock viktigt att betona att användningen av anonyma vittnen ska vara en exceptionell åtgärd och prövas mycket noggrant. Enligt Europadomstolen kan anonyma vittnen vara förenliga med de mänskliga rättigheterna och man har utvecklat en praxis för detta.

Enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ska den som åtalas ha rätt att förhöra ett vittne som åberopas emot honom. Europadomstolen anser därför att det är viktigt att försvaret ska få kunna ställa frågor till vittnet. Europadomstolen har accepterat att utskrifter från ett vittnesförhör med ett anonymt vittne läses upp i rätten, om den åtalades advokat varit med vid förhöret, eller om förhöret inte utgör den enda bevisningen i målet.

Europadomstolen menar att anonyma vittnen kan tillåtas om det finns starka skäl till att vittnet behöver vara anonymt, om försvarets rättigheter har blivit väl tillgodosedda och om det finns annan bevisning i målet.

Europarådet har diskuterat anonyma vittnen och kom 1997 fram till följande riktlinjer (i korthet):

  • Anonyma vittnen ska vara en exceptionell åtgärd och den tilltalade bör få möjlighet att ifrågasätta vittnets behov av anonymitet, hans trovärdighet och källan till hans vetskap.
  • Anonymitet bör endast beviljas då vittnets liv eller frihet är i fara eller när en undercover agent riskerar att avslöjas.
  • Andra åtgärder bör vidtas för att skydda vittnet, t ex användning av skärmar, förvrängning av rösten.
  • En fällande dom ska inte grundas endast eller i avgörande grad på anonyma vittnen.

Rättssamhället har inte kollapsat i dessa länder som tillåter anonyma vittnen i vissa fall. Den moderna brottsligheten blir allt mer organiserad och använder sig allt oftare av försök att med hot och våld påverka vittnen. Om rättsväsendet ska kunna fortsätta att vara medborgarnas garant för trygghet får vi inte vara främmande för att anpassa rättsväsendets metoder till den förändrade kriminella verkligheten.

Jag vill inte döma den som väljer att inte vittna. Det kan naturligtvis, för den enskilde, vara en oerhört pressad situation. Därför måste vi göra allt för att öka säkerheten både i och utanför domstolarna. Men med detta sagt måste det dock sägas att utan att vittnen träder fram och vittnar kommer vi inte åt dem som i sin tur gör att vittnen inte kan träda fram. Den onda spiralen fortsätter. Jag är av uppfattningen att vi måste jobba ännu mer med detta.  

 

 

Foto: carolineszyber.se


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se