Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rätten gör helomvändning om preskriberad talan om sanktionsavgift

Nyheter
Publicerad: 2022-09-22 09:03

Hovrätten ansåg inte att Finansinspektionens talan om sanktionsavgift mot en aktiehandlare var preskriberad och återförvisade målet till tingsrätten.
Tingsrätten gör nu en helomvändning från sitt tidigare beslut och beslutar att aktiehandlaren är skyldig att betala en sanktionsavgift till FI.

Finansinspektionen ansökte om stämning mot en aktiehandlare och yrkade att tingsrätten skulle besluta att han ska betala en sanktionsavgift om 40 000 kronor. Tingsrätten ansåg dock att Finansinspektionens talan var preskriberad och ogillade därför i en dom den 1 oktober 2021 yrkandet om sanktionsavgift. 

Domen överklagades av Finansinspektionen till Svea hovrätt som genom beslut den 28 juni 2022 undanröjde tingsrättens dom och återförvisade målet till tingsrätten för fortsatt handläggning. Enligt hovrättens bedömning var Finansinspektionens talan inte preskriberad. 

Så kallad egenhandel

Enligt FI har aktiehandlaren den 20 februari 2018 utfört två transaktioner, mellan två konton som själv han har kontrollerat, en så kallad egenhandel. Transaktionerna har genomförts mellan ett depåkonto och ett Investeringssparkonto. Han ville därigenom utnyttja möjligheten till skatteavdrag enligt de regler som gäller för investeringssparkonton.

Transaktionerna har avsett aktier till ett sammanlagt värde om 847 989 kronor i bolaget Midway Holding. Transaktionerna skulle ha utgjort 82,1 procent av den totala dagsvolymen om inte avsluten makulerats en halvtimme innan börsen stängde.

FI har uppgett att transaktionerna inte har lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna. Transaktionerna har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien. 

Ingen förmildrande omständighet

Att aktiehandlaren har utfört transaktionerna av skattemässiga skäl utgör inte en förmildrande omständighet. 

Tingsrätten kommer nu fram till att genom den bevisning Finansinspektionen har lagt fram och de uppgifter aktiehandlaren har lämnat i målet är det utrett att aktiehandlaren har genomfört de aktuella transaktionerna. 

Av utredningen framgår vidare att transaktionerna utgjort 82,1 procent av den totala dagsvolymen i aktien utan att det lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de aktuella aktierna. 

”Transaktionerna kan, särskilt med beaktande av att de utgjort en betydande del av dagsvolymen, ha förväntats ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. Transaktionerna utgör enligt tingsrättens bedömning därmed marknadsmanipulation enligt marknadsmissbruksförordningen”.

Inte ringa marknadsmanipulation

Med hänsyn till att transaktionerna avsett ett stort belopp och utgjort merparten av omsättningen i aktien den aktuella dagen, kan agerandet inte anses utgöra en marknadsmanipulation som är att bedöma som ringa, uppger tingsrätten. 

Tingsrätten anser att aktiehandlaren ska åläggas en sanktionsavgift. 

”Så kallad egenhandel anses inte vara någon särskilt allvarlig form av marknadsmanipulation. Utredningen visar inte att N.N har haft uppsåt att manipulera marknaden genom transaktionerna och inte heller att han erhållit någon vinst. Dessa omständigheter talar för att en relativt låg sanktionsavgift ska utdömas. Tingsrätten noterar att Finansinspektionen vid yrkandet om sanktionsavgift om
30 000 kr har tagit hänsyn till den långa handläggningstiden. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att sanktionsavgiften ska bestämmas till 30 000 kr”, skriver tingsrätten. 


Dela sidan:
Skriv ut: