Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ingen vilandeförklaring av mål mellan Pricerunner och Google

Processrätt
Publicerad: 2022-07-21 09:53

Patent- och marknadsdomstolen har beslutat att inte vilandeförklara målet där Pricerunner stämt Google på 22 miljarder kronor.
Enligt domstolen föreligger inget hinder mot att fortsätta förberedelsen av målet – även om EU-domstolen ännu inte avgjort det så kallade Google Shopping-målet.

I februari i år stämde jämförelsesajten Pricerunner Google på omkring 22 miljarder kronor i skadestånd. Detta då bolaget anser att Google missbrukat sin dominerande ställning som sökmotor genom att gynna sin egen jämförelsetjänst framför konkurrenternas.

Google har bestritt att bolaget är skyldigt att betala något skadestånd och anfört att man inte missbrukat sin dominerande ställning. Inte heller anser Google att Pricerunner lidit någon skada.

Pricerunners talan grundar sig i stora delar på ett avgörande från EU-kommissionen, det så kallade Google Shopping-ärendet. Avgörandet kom att överklagas av Google, men tribunalen upprätthöll i stora delar kommissionens avgörande i slutet av förra året. Google har sedan överklagat tribunalens dom till Eu-domstolen.

Google vill invänta avgörande i EU-domstolen

Mot bakgrund av att Google Shopping-ärendet är överklagat till EU-domstolen har Google yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska vilandeförklara målet mot Pricerunner till dess att EU-domstolen kommit med sitt avgörande. Detta då processen i EU-domstolen, enligt Google, är av avgörande vikt för hur flera delar av Pricerunners talan ska bedömas. Enligt Google har Patent- och marknadsdomstolen en skyldighet att vilandeförklara målet enligt flera EU-rättsliga principer.

Dessutom yrkade Google att det finns flera skäl att vilandeförklara målet enligt rättegångsbalken då det är av synnerlig vikt att EU-domstolen meddelar dom i Google Shopping innan målet mot Pricerunner prövas. Ett sådant beslut skulle också leda till en effektiv och processekonomisk handläggning av målet, enligt Google. Bolaget pekade också på att man riskerar att lida rättsförluster samt drabbas av kostnader om domstolen inte bifaller yrkandet om vilandeförklaring.

Pricerunner har å sin sida anfört att grunden för deras talan varken är kommissionens beslut eller tribunalens dom – utan de omständigheter som man åberopat i sin stämningsansökan. De omständigheter som åberopats föreligger enligt Pricerunner oberoende av vad EU-domstolen eventuellt kommer fram till och Patent- och marknadsdomstolen har ingen skyldighet att vilandeförklara målet enligt EU-rätten.

Inget hinder mot fortsatt förberedelse

Nyligen slog Patent- och marknadsdomstolen fast att man går på Pricerunners linje – och beslutar att inte vilandeförklara målet. Domstolen konstaterar i sitt beslut att nationella domstolar inte får fatta beslut som står i strid med kommissionens beslut, men att detta inte innebär en skyldighet att vilandeförklara detta mål i det nuvarande skedet av handläggningen.

Tvärtom uppfattar domstolen rättsläget så att EU-rätten ”inte utgör något hinder mot att domstolen i lämplig utsträckning fortsätter förberedelsen av förevarande mål – och exempelvis prövar processuella delfrågor – i avvaktan på att EU-domstolen meddelar dom i Google Shopping”. Domstolen hänvisar också till rättegångsbalkens krav på att driva förberedelser av mål framåt och konstaterar att det i nuläget inte kan anses vara av ”synnerlig vikt” att vilandeförklara målet i väntan på EU-domstolens dom.

Domstolen flaggar dock för att frågan om vilandeförklaring kan komma att prövas på nytt längre fram.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
GooglePricerunner

Dela sidan:
Skriv ut: