Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pensionsmyndigheten stämmer SEB efter Allra-härva

Nyheter
Publicerad: 2023-09-19 09:01
Foto: Janerik Henriksson / TT

SEB misskötte sin roll som förvaringsinstitut när det gäller Allra Pensions, dåvarande Svensk Fondservice, tre premiepensionsfonder, Balanserad, Maximal och Offensiv. Det menar Pensionsmyndigheten som har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.

Pensionsmyndigheten har genom sina ombud lämnat in en stämningsansökan mot SEB och yrkar att storbanken ska betala 471 852 836 kronor jämte ränta från den 17 juni 2022 till dess betalning sker. Men från det yrkade beloppet ska 91 miljoner kronor dras. Anledningen är att denna summa har Pensionsmyndigheten redan fått in solidariskt från Allra-topparna och deras bolag efter hovrättsdomen.

Pensionsmyndighetens anklagelser mot SEB handlar nämligen om bankens roll år 2012 såsom förvaringsinstitut när det gäller Svensk Fondservice, Allra pensions, tre premiepensionsfonder, Balanserad, Maximal och Offensiv.

Pensionsmyndigheten anser nämligen att SEB misskötte sin roll som förvaringsinstitut och att detta ledde till att pensionsspararna fick lida ekonomisk skada, något som kunnat undvikas om banken skött sitt åtagande korrekt, anser Pensionsmyndigheten.

De aktuella transaktionerna

Det var i maj 2012 som Allra Pension köpte in warranter (en typ av värdepapper). Inköpet skedde från bolaget Oak Capital, som utgjorde ett mellanled mellan fonderna och de investmentbanker som emitterade warranterna. Enligt Pensionsmyndigheten behövde fonderna betala 23 625 000 dollar mer än de hade behövt göra (överpris) vid inköpen. 

”Syftet med transaktionen var nämligen att generera en vinst i Oak Capita I som sedan skulle delas mellan personer bakom Oak Capital och SFS. Nedan benämns dessa transaktioner som maj-transaktionerna”, skriver Pensionsmyndigheten.

Det är alltså just detta som Allras vd Alexander Ernstberger och den ansvarige fondförvaltaren kom att dömas för trolöshet mot huvudman för och vd:n för Oak Capital dömdes för medhjälp till samma brott.

Warrantinnehavet såldes senare vidare till Oak Capital för ett pris som understeg det pris som Oak Capital senare sålde vidare warranterna för.

Pensionsmyndigheten uppger även att någon upphandling eller annan relevant åtgärd för att åstadkomma bästa möjliga resultat för fondandelsägarna vid inköpet vidtogs inte, vare sig av Allra eller av fondbolaget, trots att det finns ett regulatoriskt krav på att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Överpris

”Hade sådana åtgärder, t.ex. en upphandling, vidtagits och prisförslag inhämtats från de större investmentbankerna så hade warranterna kunnat köpas in av fonderna för 4 850 USD/styck istället för 8 000 USD/styck”. 

Fonderna fick betala 23 625 000 dollar mer för warranterna än vad de annars hade behövt betala. 

”En konkurrensutsättning av inköpspriset hade omöjliggjort en sådan intjäning. I egenskap av fonder, dvs. institutionell investerare, borde BMO-fondernas transaktion ha skett direkt med de emitterande investmentbankerna eller hos någon annan investmentbank”.

Pensionsmyndigheten skriver att SEB har, i egenskap av förvaringsinstitut, haft en lagstadgad kontrollskyldighet avseende BMO-fonderna. SEB har inte efterlevt denna kontrollskyldighet, menar myndigheten.

”Hade SEB efterlevt sin skyldighet hade SEB upptäckt dels de överträdelser av skyddsreglerna som skedde i samband med maj- och december-transaktionerna, dels de felvärderingar som skedde under den tid fonderna innehade warranterna. De oegentliga över- och underpriserna hade då inte inträffat. SEB är därför skadeståndsskyldigt för den skada Pensionsmyndigheten/pensions-spararna lidit med anledning av SEB:s regelöverträdelser”, skriver Pensionsmyndigheten.

Brottsplanen hade aldrig varit möjlig…

Pensionsmyndigheten anser alltså att SEB hade ett ansvar att stoppa transaktionerna och att den skada Pensionsmyndigheten drabbats av aldrig hade inträffat om SEB hade efterlevt sin lagstadgade kontrollskyldighet.

Pensionsmyndigheten uppger att Allra-topparnas brottsplan aldrig hade varit möjlig att genomföra utan att överträda ett flertal av de regler som reglerar fondbolagens verksamhet. 

”Regler som fanns för att skydda fondandelsägarna och som förvaringsinstitutet SEB hade en skyldighet att kontrollera att fondbolaget efterlevde. Hade SEB efterlevt sina skyldigheter hade regelöverträdelserna upptäckts vilket hade medfört att skadan som Pensionsmyndigheten drabbades av hade förhindrats eftersom brottsplanen då inte hade kunnat genomföras. SEB förmådde dock inte fånga upp regelöverträdelserna trots att så borde ha skett”, skriver Pensionsmyndigheten.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
pensionsmyndigheten:seb

Dela sidan:
Skriv ut: