Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Penningtvättsdömd toppadvokat ska höras i HD

Nyheter
Publicerad: 2022-11-16 08:49
Foto Leif R Jansson / TT

Advokaten friades i tingsrätten men dömdes senare i hovrätten för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt.
I somras meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd och därefter har advokaten påkallat huvudförhandling i HD, vilket Riksåklagaren har ifrågasatt.
Nu beslutar HD att advokatens överklagan ska prövas under en huvudförhandling samt att han återigen ska höras under denna.

Advokaten åtalades för grovt penningtvättsbrott och penningtvätt av normalgraden med bäring på två överföringar som gjorts från en av hans klienters klientmedelskonto på byrån. Den ena överföringen var på 250 000 kronor till en man och den andra överföringen var på 75 000 kronor till klientens sambo. 

Advokaten dömdes senare av hovrätten för grovt penningtvättsbrott den 1 november 2017 och för näringspenningtvätt den 8 november 2017. Han dömdes till villkorlig dom med 100 dagsböter om 250 kronor.

Advokaten överklagade hovrättsdomen till Högsta domstolen som i sin tur ville ha svar från Riksåklagaren på överklagandet innan man kan gå vidare med besked om prövningstillstånd skulle beviljas eller ej. Riksåklagaren motsatte sig dock en HD-prövning då hon ansåg att en prövning av advokatens överklagande inte är av vikt för ledning av rättstillämpningen.

Advokaten fick prövningstillstånd i Högsta domstolen och försvaret uppgav snart att en huvudförhandling i HD är nödvändig.

Riksåklagaren ansåg dock att varken tilläggsförhör med advokaten eller en huvudförhandling var nödvändig.

Advokatsamfundet yttrar sig

Advokatsamfundet har fått möjlighet att yttra sig i målet och anser att det finns omständigheter som talar för att advokatuppdraget i detta mål inte kan anses falla under penningtvättslagens tillämpningsområde. Advokatsamfundet menar att advokaten, som offentlig försvarare, inte omfattas av denna lagstiftning.

”Det förhållandet att N.N skulle ha anvisat medlen från Kronofogdemyndigheten – som härrörde från förlikningen i den civilrättsliga skadeståndsprocessen – till advokatbyråns klientmedelskonto, ändrar därför enligt samfundets uppfattning inte själva förhållandet att N.N vid tidpunkten för överföringarna haft en roll och ett uppdrag som måste anses ligga utanför lagstiftningens tillämpningsområde”. 

Advokatsamfundet anser vidare att det inte heller går att säga om utbetalningarna saknat koppling till advokatens uppdrag som offentlig försvarare. 

”Oaktat om sådan koppling skulle saknas (oklart då i vilken egenskap han skulle ha utfört utbetalningarna), finns enligt Advokatsamfundet skäl att bedöma PTL:s tillämplighet utifrån den roll som offentlig försvarare som N.N hade vid tidpunkten för överföringarna”. 

Vidare kommer Advokatsamfundet in på advokatens tystnadsplikt och menar att genom successiva förändringar i lagstiftningen har uppgiftsskyldigheten för advokater kommit att utvidgas avsevärt.  

”Varken av själva lagstiftningen (PTL) eller dess förarbeten framgår att regleringen rörande uppgiftsskyldigheten för advokater skulle ha företräde i förhållande till rättegångsbalkens reglering om frågeförbud och advokats tystnadsplikt”. 

Oklart rättsläge

Advokatsamfundet pekar på ett oklart rättsläge.

”Den lagkonkurrens mellan rättegångsbalken och penningtvättslagen som därmed uppkommit när det gäller advokats skyldighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten (Finanspolisen) utan egen föregående rapportering, medför ett oklart rättsläge i fråga om advokatyrkets allra heligaste kärnvärden. Detta medför ofrånkomligt tillämpningsproblem och oklarheter i fråga om vilka uppgifter en advokat i allmänhet kan, respektive är skyldig att, lämna till Polismyndigheten rörande en klient eller ett uppdrag”, skriver Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet anser att advokaten ”under alla förhållanden inte kan anses ha haft någon laglig skyldighet att lämna sådan information till de brottsbekämpande myndigheterna som påstås av hovrätten”. 

Vidare konstaterar Advokatsamfundet att advokaten ändå har upplyst åklagare om att det fanns pengar på byråns klientmedelskonto som tillhörde den klient som han försvarade. Detta trots att han inte har haft någon sådan skyldighet att informera åklagare om detta. 

”Såvitt känt har denna information emellertid inte lett till att penningmedlen på klientmedelskontot belades med ett sådant dispositionsförbud som hovrätten ansett lämpligt eller att åklagare såvitt känt har vidtagit några andra åtgärder i anledning av informationen. Detta kan tyckas märkligt i ljuset av det som åklagaren lägger N.N till last”, skriver Advokatsamfundet. 

Högsta domstolen har efter Advokatsamfundets yttrande beslutat att målet ska avgöras efter huvudförhandling och tilläggsförhör med advokaten ska tillåtas.


Dela sidan:
Skriv ut: