Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rapport om arbetsmiljön på konstmuseum är allmän handling

Offentlig rätt
Publicerad: 2019-10-16 13:44
Foto: Jessica Gow / TT

En rapport från Företagshälsovården om arbetsmiljön på ett konstmuseum ska betraktas som en allmän handling. Den ska därför lämnas ut om inte sekretess hindrar ett utlämnande.
Det slår Kammarrätten i Sundsvall fast i en ny dom.

Konstmuseet i Norr avslog en begäran från en journalist att få ta del av en slutrapport om arbetsmiljöprocessen som Kirunahälsan lämnat på konstmuseets begäran.

Enligt konstmuseet var det inte fråga om en allmän handling då rapporten inkommit från en utomstående och oberoende part. Dessutom, slog museet fast, skulle rapporten betraktas som arbetsmaterial till dess att museet och Kirunahälsan gjort en gemensam avstämning angående rapporten.

Journalisten var av en annan åsikt och överklagade domen till Kammarrätten i Sundsvall. I sitt överklagande yrkade han att den begärda handlingen skulle lämnas ut eftersom en färdig rapport, beställd av kommunalförbundet, som skickats till en verksamhet aldrig kan vara ”internt arbetsmaterial”.

Hänvisar till HFD-praxis

Kammarrätten slår i domen fast att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet eller att anse som inkommen till, alternativt upprättad hos en myndighet. Enligt kammarrätten anses en handling ha inkommit till en myndighet när den har anlänt dit eller kommit behörig befattningshavare till handa.

Domstolen hänvisade även till ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen där HFD slog fast att ett konsultbolag som anlitats av en myndighet för att göra en, på sin särskilda sakkunskap grundad självständig analys av vissa problem, intog en fristående ställning i förhållande till myndigheten.

Den rapport som upprättats av bolaget och därefter getts in till myndigheten var därför att betrakta som inkommen till myndigheten i den mening som avses i tryckfrihetsförordningen och skulle därför betraktas som en allmän handling.

Handlingen är att betrakta som allmän

Vad gäller arbetsmiljörapporten i det aktuella målet konstaterar domstolen att den har framställts av Kirunahälsan på uppdrag av Konstmuseet i Norr. Styrgrupp för det arbete som utförts av Kirunahälsan har utgjorts av personal från dels Kirunahälsan, dels Konstmuseet i Norr genom chef och skyddsombud.

Syftet med Kirunahälsans arbete har varit att kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos konstmuseet. Den innehåller

Rapporten i sig innehåller en kartläggning av arbetsmiljön, med ”tonvikt på de nämnda områdena, slutsatser och förslag med åtgärder från Kirunahälsans sida”. Utifrån rapportens innehåll gör kammarrätten bedömningen att uppdraget varit att konsultbolaget ska göra en självständig och på sin särskilda kompetens grundad utredning. Därmed får Kirunahälsan anses ha intagit en så fristående ställning i förhållande till konstmuseet att rapporten är att anse som inkommen till konstmuseet i den mening som avses i tryckfrihetsförordningen.

Rapporten är därför en allmän handling och ska lämnas ut om inte hinder föreligger på grund av sekretess. (Blendow Lexnova).

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: