Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HFD prövar om det är god mans uppgift att leta bostad

Offentlig rätt
Publicerad: 2022-07-21 10:46
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra under vilka förutsättningar en person som har god man har rätt till bistånd i form av anskaffande av bostad.
Kammarrätten fann att rätt till bistånd förelåg.

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö beslutade att avslå en kvinnas ansökan om bistånd till boende, men beviljade hanne bistånd i form av akut tillfälligt boende under perioden 14-20 maj 2021.

Beslutet motiverades bland annat enligt följande: Kvinnan har möjligheter, att med hjälp av de stödinsatser hon har idag, söka egna lösningar på sin boendesituation långsiktigt. Hon bedöms helt stå utan tak över huvudet. Hon har speciella svårigheter att skaffa bostad på grund av sitt hälsotillstånd, dock har hon etablerat kontakt med öppenvården samt insatser i form av boendestöd och hemtjänst. Hon har även en god man vars förordnande omfattar bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det åligger god man att söka bostad, även utanför Malmö.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet

Kvinnan överklagade och menade att det inte ingår i en god mans uppdrag att söka och hitta lägenhet. Gode mannens uppdrag är att se till att huvudmannen kommer in i systemet, exempelvis genom att se till att han eller hon ställs i bostadskö eller genom att göra ansökningar om stöd från kommunen. 

Förvaltningsrätten i Malmö konstaterade att enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Enligt förvaltningsrättens mening bör behov av anskaffande av bostad kunna tillgodoses av hennes gode man. Mot den bakgrunden hade nämnden haft fog för sitt beslut och överklagandet skulle således avslås.

HFD prövar målet

Kammarrätten i Göteborg ansåg, bland annat med stöd av den praxis som förvaltningsrätten hänvisat till, att det i viss utsträckning kan åligga den gode mannen att hjälpa huvudmannen med att söka bostad. De åtgärder som nämnden anser åligger den gode mannen är dock omfattande. Det är inte fråga om att ta en eller ett par enstaka kontakter eller att göra en enstaka ansökan, utan om att, förutom att ställa huvudmannen i allmännyttans bostadskö, kontakta privata fastighetsägare samt att söka inneboendekontrakt och andrahandskontrakt, både i och utanför den egna hemkommunen. Enligt kammarrättens mening är denna tolkning av vad som ingår i en god mans uppdrag alltför långtgående.

Det åligger därmed inte den gode mannen att på det sätt som nämnden menar kompensera för de svårigheter som kvinnan har att skaffa boende på egen hand. Hon uppfyller därför förutsättningarna för att beviljas bistånd till boende.

Referenten var skiljaktig och ville avslå överklagandet.

Nu ska alltså Högsta förvaltningsdomstolen pröva målet. (Blendow Lexnova)

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: