Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Migrationsöverdomstolen läxar upp underinstanserna

Nyheter
Publicerad: 2019-09-05 09:23
Foto: Marcus Ericsson / TT

Migrationsverket och migrationsdomstolen har brustit så pass mycket i sin handläggning och utredning i ett asylärenden till att målet måste tas om. Det anser Migrationsöverdomstolen som återvisar målet till Migrationsverket för ny handläggning.

Mannen ansökte under hösten 2015 om asyl i Sverige på grund av att hans familj hotades av en mäktig man i hemlandet Afghanistan samt att han riskerade att tvångsrekryteras av Talibanerna.

Migrationsverket beslutade dock att avslå mannens ansökan med hänvisning till att situationen för hazarer i dagsläget inte är sådan att endast en tillhörighet till gruppen kan anses innebära en ”välgrundad fruktan för förföljelse”.

Inte heller ansåg Migrationsverket att mannen, trots att det råder inre väpnad konflikt i provinsen, hade gjort det sannolikt att han skulle vara särskilt utsatt eller att resvägen hem skulle innebära en risk för förföljelse.

Migrationsdomstolen avfärdade mannens uppgifter

Mannen överklagade domen till migrationsdomstolen, men även där fick han avslag. Migrationsdomstolen ansåg att de uppgifter mannen lämnat inte var trovärdiga och ansåg att han därmed inte gjort sitt skyddsbehov sannolikt. Inte heller migrationsdomstolen ansåg att det förelåg någon risk för att mannen skulle riskera någon skyddsgrundande behandling på grund av den väpnade konflikten i hemprovinsen eller att resvägen dit skulle vålla honom några problem.

Mannen beslutade sig för att överklaga beslutet till Migrationsöverdomstolen och anförde att säkerhetsläget i hans hemprovins gradvis försämrats under tiden för asylprocessen, vilket migrationsdomstolen inte tagit hänsyn till. Han förde även fram att han är hazar och därför löper större risk för skyddsgrundande behandling på grund av talibanernas förakt mot folkgruppen vid en resa genom Afghanistan.

Underinstanserna har ”brustit i sitt utredningsansvar”

Nu har Migrationsöverdomstolen slagit fast att Migrationsverket inte har gjort en tillräckligt grundlig prövning av frågan om mannen riskerar skyddsgrundande behandling på resvägen till hemprovinsen. Domstolen pekar här, bland anant, på att någon prövning om mannen skulle vara alternativt skyddsbehövande på grund av säkerhetsläget under resvägen inte har gjorts. Migrationsverket har således inte uppfyllt sin utredningsskyldighet.

Migrationsöverdomstolen anser även att migrationsdomstolen har ”brustit i sitt utredningsansvar” eftersom det inte framgår av domen hur man prövat mannens resväg och inte heller huruvida domstolen beaktat det mannen åberopat i form av vägspärrar och mineringar. Det har dessutom gått lång tid mellan Migrationsverkets beslut och migrationsdomstolens dom men det framgår inte av domstolens bedömning av resvägen om denna grundar sig på någon aktuell landinformation beträffande säkerhetsläget längs resvägen.

Mot bakgrund av detta anser Migrationsöverdomstolen att det finns sådana brister i underinstansernas handläggning att deras avgöranden ska upphävas och att målet därför ska återvisas till Migrationsverket för ny handläggning.


Dela sidan:
Skriv ut: