Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lagrådet godkänner tillfällig lag om hemlig dataavläsning

Nyheter
Publicerad: 2019-11-19 09:25
Foto Jessica Gow / TT kod

Lagrådet säger ja till regeringens lagförslag om hemlig dataavläsning.
Mot bakgrund av regeringens utförliga analys och det faktum att beslut om hemlig dataavläsning alltid ska prövas av domstol, anser Lagrådet att förslagen kan läggas till grund för lagstiftning.

Regeringens lagförslag innebär att brottsbekämpande myndigheterna ges möjlighet att använda ett nytt hemligt tvångsmedel vid misstanke om allvarlig brottslighet – hemlig dataavläsning.

Den särskilda lagen om hemlig dataavläsning föreslås gälla under en begränsad tid om fem år.

”Tillräckligt för att motivera att det används”

Lagrådet konstaterar i sin remiss, bland annat, att ett införande av detta nya tvångsmedel ”medför att de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att i hemlighet samla in uppgifter om och kartlägga enskilda ökar påtagligt och innebär väsentliga intrång i enskilda människors rätt till respekt för sitt privatliv och sin korrespondens”.

Lagrådet anser dock att förslaget innehåller en ”tämligen utförlig analys” av såväl behov, tillämpningsområde, förväntad effektivitet och risker för den personliga integriteten. Dessutom, anser Lagrådet, är det underlag som presenterats ”tillräckligt för att motivera att hemlig dataavläsning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel”.

Mot bakgrund av detta samt att varje beslut om hemlig dataavläsning ska prävas av domstol, som i sin tur ska underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om detta, anser Lagrådet regeringens förslag kan läggas till grund för lagstiftning.


Dela sidan:
Skriv ut: