Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inte grovt jaktbrott förväxla räv med varg

Nyheter
Publicerad: 2019-09-10 08:45
Mannen dödade den så kallade ”Snapphanevargen” Foto: Polisen

Det som jägaren trodde var en räv var i själva verket den väldokumenterade så kallade snapphanevargen. Åklagaren får nöja sig med jaktbrott av normalgraden eftersom det rör sig om ett enstaka misstag och att den skyldige har slutat med jakt.

Den 42-årige Lundabon var med i ett jaktlag som arrenderade jaktmark i Lönsboda. Han tog jägarexamen 2015 och fick även sin vapenlicens samma år. Han hade innan den aktuella händelsen varit med på två älgjakter men hade aldrig avlossat sitt vapen i jaktsammanhang.

Sköt ”Snapphanevargen”

Jaktlagen var samlat den 16 augusti 2018 för att skjuta råbock. Räv och gris var även lovligt byte. 42-åringen var placerad i ett jakttorn som stod på ett kalhygge. Runt jakttornet var det mycket buskar och sly. Han avlossade ett skott från jakttornet mot det som han uppfattade som en räv.

Det visade sig sedan att han istället skjutit en varg. Av utredningen framgår vidare att det rörde sig om en varghane som vägde 46,6 kg och var känd som den så kallade ”snapphanevargen”. Denna varg var väldokumenterad och hade rört sig i dessa trakter under de senaste fem åren.

Första jaktskottet

42-åringen har själv berättat att eftersom det var det första skottet som han avfyrade i jaktsammanhang så var han väldigt koncentrerad. Han ville att skottet skulle vara perfekt. När han såg djurets bog och ben så tryckte han av skottet. Han har mått mycket dåligt av det inträffade, har inget vapen längre och har slutat med jakt.

En ansvarig på länsstyrelsen vittnade och hävdade att Snapphanevargen vägde 46,6 kg. En räv väger normalt 6-9 kilo och dess färg är väldigt röd. Färgen hos en varg kan variera från individ till individ.

Av jaktlagen framgår att den som med uppsåt eller av oaktsamhet jagar fredat vilt döms för jaktbrott. Av samma lag följer att jaktbrott kan bedömas som grovt brott om gärningen avsåg hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt.

”Upphört med jakt”

Enligt Hässleholms tingsrätt gick det inte att komma till någon annan slutsats än att 42-åringen har varit oaktsam enligt jaktlagens straffrättsliga mening när han dödande den aktuella vargen. Åtalet är därmed styrkt. Frågan är om brottet ska anses som grovt. Här framhöll tingsrätten att det rör sig om ett enda djur som skjutits av misstag, låt vara av oaktsamhet. 42-åringen har även uppgett att han numer har upphört med jakt. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet fann tingsrätten att brottet inte bör betraktas som grovt utan han skulle dömas för jaktbrott av normalgraden.

”Försiktighet bör iakttas”

Hovrätten över Skåne och Blekinge gör samma bedömning. Hovrätten pekar på att Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2006 s. 610, vilket gällde jakthäleri, uttalat att den omständigheten att jaktbrottet rör ett särskilt skyddsvärt vilt inte är en vare sig nödvändig eller tillräcklig förutsättning för att ett jaktbrott eller jakthäleri ska betraktas som grovt utan samtliga omständigheter ska beaktas vid denna bedömning. Högsta domstolen anförde vidare bland annat att varken i lagtexten eller i förarbetena rörande vad som är grov jaktbrottslighet görs någon skillnad mellan uppsåtligt och oaktsamt jakthäleri och att en viss försiktighet bör iakttas när det gäller att rubricera oaktsamt jakthäleri som grovt, även om det rör ett särskilt skyddsvärt vilt.

Villkorligt

Enligt hovrättens mening måste motsvarande försiktighet iakttas vid bedömningen av om ett oaktsamt jaktbrott ska bedömas som grovt. Med detta tillägg ansluter sig hovrätten till tingsrättens bedömning och anser det inte heller visat att 42-åringen handlat så oaktsamt att det på något avgörande sätt påverkar rubriceringsfrågan. Det jaktbrott han gjort sig skyldig till bör alltså som inte bedömas som grovt.

Påföljden villkorlig dom och 100 dagsböter står fast.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se