Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD:s beslut om dubbel bestraffning – skattetillägg ska beaktas

Nyheter
Publicerad: 2020-10-06 10:38
Foto: Magnus Andersson /TT

En person dömdes för bland annat grova skattebrott.
När påföljden bestämdes beaktade Högsta domstolen att skattetillägg tagits ut för de oriktiga uppgifter som åtalet avsåg.

Högsta domstolen fastställer den dom som tingsrätt och hovrätt lämnat i ett mål rörande grovt skattebrott och bokföringsbrott.

Enligt domstolarna har den i dag 41-årige mannen gjort sig skyldig till grovt skattebrott vid tre tillfällen och bokföringsbrott vid tre tillfällen.

Den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar hovrättens mening ett fängelsestraff som något överstiger ett år.

Straffmätningen

Vid straffmätningen har domstolarna beaktat att 41-åringen har påförts skattetillägg om 430 000 kronor. Hovrätten skriver att nedsättningen av Xxx Xxxs straff blir emellertid inte så stor att den föranleder en kortare strafftid än den tingsrätten bestämt”.

Enligt hovrätten talar såväl brottslighetens art som dess straffmätningsvärde för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Straffets längd ska vara ett år, vilket alltså även tingsrätten dömde ut.

Den fråga som främst aktualiseras i Högsta domstolen är hur straffmätningen vid skattebrott ska gå till när skattetillägg tas ut för samma oriktiga uppgifter som åtalet avser.

Överväganden ska redovisas i domskälen

Även Högsta domstolen konstaterar att det förhållandet att skattetillägg tas ut för en viss gärning ska beaktas vid bestämmande av påföljd för samma gärning och att övervägandena ska redovisas i domskälen.

Skattebrotten som den 41-årige mannen har gjort sig skyldig till har skett genom att han i sina självdeklarationer för inkomståren 2014–2016 har lämnat oriktiga uppgifter och angett sina kostnader med för höga belopp.

Förfarandet har medfört risk för skatteundandragande med 390 000 kronor för 2014, 492 000 kronor för 2015 och 567 000 kronor för 2016.

41-åringen har vidare använt falska handlingar för att dölja brotten.

Bokföringsbrotten har bestått i att han under perioden 2014–2016 uppsåtligen har åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att inte löpande bokföra uppkomna affärshändelser. Brotten har skett i skatteundandragande syfte, enligt domstolarna.

HD bedömer straffvärdet såsom hovrätten gjort

Skattetillägg har tagits ut med cirka 430 000 kronor och han har meddelats näringsförbud under en tid av tre år.

”Högsta domstolen finner inte skäl att bedöma brottets straffvärde annorlunda än vad hovrätten har gjort. Straffvärdet ska alltså anses vara något högre än fängelse i ett år. Som hovrätten har funnit ska näringsförbudet inte ges någon inverkan vid straffmätningen”, skriver Högsta domstolen i domskälen.

Vidare skriver HD att den omständigheten att 41-åringen har påförts skattetillägg bör beaktas genom att straffmätningsvärdet sänks till fängelse i ett år. Vid den bedömningen ska påföljden bestämmas till fängelse. Hovrättens domslut ska därför fastställas.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
HD-skattebrott
hovrätt-tingsrätt-skattebrott

Dela sidan:
Skriv ut: