Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD underkänner förbudet mot laserpekare – 27-åring frias

Nyheter
Publicerad: 2019-06-27 09:50
Foto: TT

Den tekniska standard som styr klassificeringen av laserpekare och omfattningen av det straffbara området finns inte tillgänglig på svenska. Därför skulle det strida mot legalitetsprincipen att döma mannen. Det konstaterar Högsta domstolen i dagens dom.

Mannen åtalades för brott mot strålskyddslagen för att ha innehaft en tillståndspliktig laserpekare.

Enligt tingsrätten var åklagarens bevisning kring laserpekarens klassificering otillräcklig, men mannen dömdes till ett långt fängelsestraff för annan brottslighet.

Stred mot legalitetsprincipen

Ärendet överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland som fastställde den friande domen i den del som avser laserpekaren. Hovrätten slog fast att den nya strålskyddslagen hänvisar till strålskyddsförordningen, som i sin tur hänvisar till en standard som fastställts av organisationen Svensk Elstandard.

Standarden finns dock inte tillgänglig på svenska och kostade tidigare pengar, men tillhandahålls efter ett avgörande från Högsta domstolen, HD, gratis via en hemsida. Det handlar dock, enligt hovrätten, om ”cirka 100 sidor tätskriven text av utpräglat teknisk karaktär med tillhörande tabeller, formler och illustrationer” varför den enligt domstolen inte kan anses ”tillgänglig för var och en” på det sätt som krävs enligt legalitetsprincipen för att ett straffbud ska anses uppfylla rättssäkerhetskraven.

Straffbudet stred därmed mot legalitetsprincipen och åtalet kunde enligt hovrätten därför inte bifallas, även om det handlar om en tillståndspliktig laserpekare.

Riksåklagaren drev frågan vidare

Riksåklagaren valde efter hovrättens dom att driva frågan om straffbudet vidare och begärde därför att Högsta domstolen skulle komma med ett klargörande i frågan om straffbudet kring brott mot strålskyddslagen kan godtas.

Högsta domstolen valde att meddela prövningstillstånd i frågan om mannen ska fällas för brott. Nu har Högsta domstolen slagit fast att det faktum att standarden i fråga inte finns på svenska gör att det skulle strida mot legalitetsprincipen att döma mannen till ansvar för innehavet av laserpekaren.

Även HD frikänner mannen

Högsta domstolen slår i domen fast att en av förutsättningarna för att en laserpekare ska anses som stark, och därmed för att det ska föreligga straffansvar för otillåtet innehav, är enligt strålskyddsförordningen att laserpekarens strålningsegenskaper uppfyller kriterierna för någon av de tre angivna laserklasserna. Därför är laserpekarens Laserpekarens strålningsegenskap central för bedömningen av om tillståndsplikt för innehavet föreligger

Domstolen konstaterat att Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida visserligen innehåller upplysningar om vilka strålningsegenskaper som uppfyller kriterierna för en tillståndspliktig laserpekare, men att en sådan upplysning inte kan anses ersätta en brist i utformningen av själva straffbestämmelsen.

Bedömningen påverkas inte, enligt Högsta domstolen, heller av att standarden riktar sig till de som tillverkar eller av annat skäl ansvarar för mätning och klassificering av lasrar. Hovrättens domslut i fråga om ansvar för brott mot strålskyddslagen fastställs därför.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: