Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Tysk kvinna slipper betala p-böter efter miss i betalningsapp

Nyheter
Publicerad: 2020-10-08 10:16
Foto: Janerik Henriksson / TT

En tysk kvinnan betalade sin parkering – men angav registreringsnumret på ett felaktigt sätt och fick böter.
Hon fick rätt i såväl tingsrätt som hovrätt och vinner nu även tvisten i Högsta domstolen efter att Polisen vägrat acceptera underinstansernas beslut.

Den tyska kvinnan parkerade sin tyskregistrerade bil i centrala Stockholm och betalade parkeringsavgiften med en mobil betaltjänst. På den tyska registreringsskylten fanns två bokstäver följda av ett mellanrum, därefter två bokstäver också följda av ett mellanrum och slutligen fyra siffror. Vid registreringen av betalningen angav hon sitt registreringsnummer med bindestreck där det på registreringsskylten fanns mellanrum.

När hon kom tillbaka till bilen upptäckte hon att hon fått en parkeringsanmärkning eftersom det inte hade visats att någon avgift betalats. Hon valde att överklaga Polismyndighetens beslut och tvisten hamnade tillslut i domstol.

Vann i hovrätten

Tingsrätten ansåg att det inte fanns någon utredning avseende de
anvisningar som fanns på platsen om hur betalning av avgiften skulle ske. Inte heller ansåg tingsrätten att de rättsfall som Polismyndigheten hänvisat till kunde likställas med detta. Mot bakgrund av den bristande utredning om vad som angavs på platsen avseende betalning gav tingsrätten kvinnan rätt.

Polismyndigheten valde dock att driva ärendet vidare till hovrätten. Där konstaterade domstolen, i likhet med tingsrätten, att det är ostridigt att kvinnan betalat avgiften för parkeringen och angett fullständigt registreringsnummer för sin tyskregistrerade bil. Att hon då angett detta med bindestreck, vilket är brukligt i Tyskland, gör enligt hovrätten att kvinnan fullgjort sina skyldigheter och betalat på det sätt som anges på platsen. Hon fick därför rätt även i hovrätten.

Polismyndigheten nöjde sig dock inte heller med detta avgörande, utan valde att driva frågan till Högsta domstolen som sedermera meddelade prövningstillstånd i målet.

Får rätt även i HD

Idag kom så beskedet att även Högsta domstolen avslår Polismyndighetens överklagande.

Högsta domstolen konstaterar i sin dom att det inte är självklart hur registreringsnumret ska anges vid betalningen och att det inte finns någon ”enhetlig ordning när det gäller om eller på vilket sätt avstånd mellan olika led i teckenkombinationer markeras”.
Vid angivande av svenska bilregistreringsnummer skrivs alla tecken ofta i en
följd – trots att det på skylten finns ett mellanrum efter de tre första bokstäverna.
Olika varianter förekommer, enligt HD, också när det gäller exempelvis personnummer, kontonummer och telefonnummer. Ibland skrivs alla siffror i en följd och ibland används mellanslag eller bindestreck.

HD konstaterar vidare att det, i anslutning till parkeringen eller i den
mobila betaltjänst som användes, funnits några närmare anvisningar om hur
registreringsnumret skulle anges. Varken vid utformningen av systemet för
registrering eller vid den efterföljande kontrollen har någon hänsyn tagits till
de variationer som det, i avsaknad av närmare anvisningar, finns anledning att
räkna med när det gäller hur avstånd mellan olika led markeras vid angivande
av i synnerhet utländska registreringsnummer.
Förhållandena har, enligt HD, heller inte varit sådana att det kan krävas att kvinnan skulle ha vidtagit ytterligare åtgärder för att ta reda på hur registreringen rätteligen skulle göras.

Mot denna bakgrund anser Högsta domstolen att kvinnan har gjort vad som vid en objektiv bedömning rimligen kan begäras av henne för att betala avgift på det sätt som har angetts på platsen. Hon får därmed anses ha fullgjort sin avgiftsskyldighet.


Dela sidan:
Skriv ut: