Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Gruvan i Pajala måste mer än halvera sin produktion

Nyheter
Publicerad: 2022-01-13 13:14
Den nedlagda Northlandgruvan utanför Pajala. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mark- och miljödomstolen har beslutat att delvis återkalla Kaunis Irons tillstånd och begränsa den årliga tillståndsgivna produktionen från 20 miljoner ton malm till 7 miljoner ton malm till följd av att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd.

Northland Resources beviljades år 2010 tillstånd av Finsk-svenska gränsälvskommissionen till gruvverksamheten enligt den då gällande gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Efter NRAB:s konkurs övertogs verksamheten av Kaunis Iron AB. Naturvårdsverket ansökte år 2018 om att tillståndet skulle återkallas. Kaunis Iron inkom under år 2019 med en ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, Palotieva och Sahaavara.

Produktionen halveras

Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att delvis återkalla Kaunis Irons tillstånd och begränsa den årliga tillståndsgivna produktionen från 20 miljoner ton malm till 7 miljoner ton malm till följd av att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd.

Domstolen anser att klarningsmagasinets storlek har underdimensionerats i förhållande till vad som angetts i underlaget till dåvarande Finsk-svenska gränsälvskommissionen.

– Utredningen i målet visar inte att det med dagens produktionsnivå sker någon otillåten miljöpåverkan på Muonio älv från verksamheten. Vad den mindre utformningen av klarningsmagasinet får för effekt på älven vid maximal produktionsnivå har dock inte prövats, säger tekniska rådet Camilla Wolf-Watz.

Transportlösning omfattas inte av tillståndet

Domstolen har även kommit fram till att transporterna av järnslig på lastbil mot Pitkäjärvi och vidare med malmbanan mot Narvik är en transportlösning som inte omfattas av tillståndet. Enligt ansökan till Gränsälvskommissionen skulle järnsligen pumpas i ledning över älven och lastas på järnväg i Kolari mot hamnar i Bottenviken.

– Avvikelserna avseende klarningsmagasinet och transporterna är i och för sig av sådan betydelse att det finns grund för att delvis återkalla tillståndet i enlighet med Naturvårdsverkets ansökan, säger rättens ordförande rådmannen Emma Önneby. – Domstolen har gjort en avvägning mellan de avvikelser från tillståndet som konstaterats och de övriga intressen som talar för att tillståndet inte ska återkallas. Domstolens slutsats är att tillståndet bara ska återkallas delvis genom en produktionsbegränsning.

Kan fortsätta bedriva verksamhet

Mark- och miljödomstolen har efter en genomgång av övriga åberopade återkallelsegrunder bedömt att dessa inte utgör skäl för att återkalla tillståndet och att Naturvårdsverkets ansökan ska avslås i dessa delar. Kaunis Iron kan därför fortsätta att bedriva verksamhet inom ramen för det gällande tillståndet under dess återstående giltighetstid, men med en begränsning av produktionsvolymen.

Prövningen av Kaunis Iron AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet fortsätter. Efter förseningar i samrådet med Finland har tidigare planerad huvudförhandling skjutits upp.

Rätten

Mark- och miljödomstolens sammansättning består normalt av fyra ledamöter varav en juristdomare, ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter. I detta mål har rätten utökats med ytterligare en juristdomare och ett tekniskt råd, dvs. totalt sex ledamöter.


Dela sidan:
Skriv ut: