Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FI skriver av ärende mot Thunderful efter offentliggörande av insiderinformation

Nyheter
Publicerad: 2023-03-16 07:37
Finansinspektionen Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

Thunderful tog beslutet om att skjuta upp ett offentliggörande, vilket ledde till kursreaktioner på marknaden. FI startade en utdelning men har nu beslutat att skriva av ärendet.

Den 26 september 2022 underrättade Finansinspektionen Thunderful Group om att Finansinspektionen startat en utredning angående eventuella överträdelser som kunde uppfattas som marknadsmissbruk i samband med att bolaget offentliggjorde sin bokslutskommuniké för 2020 den 24 februari 2021.

Finansinspektionen redovisade den 19 december 2022 sina iakttagelser och sin preliminära bedömning i en avstämningsskrivelse.

Bolaget yttrade sig över avstämningsskrivelsen den 30 januari 2023.

Bokslutskommunikén

FI skriver i beslutet att det framkommit i utredningen att ett av Thunderfuls dotterbolag den 18 januari 2021 rapporterade sitt preliminära, ej reviderade rapportunderlag till bolaget. Thunderful bedömde detta som insiderinformation enligt Mar och fattade då beslut om ett uppskjutet offentliggörande. Thunderful offentliggjorde sin bokslutskommuniké den 24 februari 2021. Samma dag anmälde Thunderful till Finansinspektionen att insiderinformationen som offentliggörandet innehöll hade varit föremål för ett uppskjutet offentliggörande.

Som skäl för att ett omedelbart offentliggörande skulle skada bolagets legitima intressen har bolaget till Finansinspektionen gjort gällande att hela bokslutskommunikén behövde färdigställas, kvalitetssäkras och konsolideras, samt att den finansiella kalendern sedan tidigare varit kommunicerad.

Finansinspektionens uppfattning är att det saknas skäl att ifrågasätta bolagets bedömning.

”Av kursreaktionen den aktuella dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén förefaller den offentliggjorda informationen ha stått i strid med marknadens förväntningar”, skriver FI.

Kan vara vilseledande

Ett uppskjutet offentliggörande kan sannolikt vara vilseledande för allmänheten om den insiderinformation som skjuts upp står i strid med marknadens förväntningar, under förutsättning att dessa förväntningar kan härledas till information som offentliggjorts av emittenten.

”Av utredningen framkommer emellertid att Thunderful, före den 24 februari 2021, inte hade kommunicerat någon information som kan anses så i strid med det som senare offentliggjordes i bokslutskommunikén. Det har inte heller framkommit något som tyder på att insiderinformationen inte har kunnat hållas konfidentiell. Med beaktande av dessa omständigheter, och av vad som i övrigt framkommit i utredningen, bedömer Finansinspektionen att förutsättningarna för ett uppskjutet offentliggörande får anses ha varit uppfyllda”, skriver FI i beslutet.

FI konstaterar därmed att Thunderful inte brustit i sina skyldigheter att offentliggöra insiderinformation enligt Mar.

”Det saknas således förutsättningar för Finansinspektionen att ingripa mot Thunderful med anledning av bolagets informationsgivning den 24 februari 2021. Ärendet ska därför skrivas av”, skriver FI.


Dela sidan:
Skriv ut: