Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Elev får rätt mot skola om avstängning – föräldrarna fick inte yttra sig

Nyheter
Publicerad: 2023-03-03 11:21
Foto: Terje Pedersen /TT

Enligt kammarrätten tyder mycket på att rektorn inte kontaktade flickans föräldrar innan man fattade beslut om avstängning, vilket strider mot skollagen.
Att skolan under en längre tid haft täta kontakter med föräldrarna om flickans studiesituation kan inte jämställas med att de fått tillfälle att yttra sig över besluten.
Avstängningarna upphävs därför.

Rektorn vid en skola i Luleå kommun beslutade vid två tillfällen vintern 2022 stänga av en elev i årskurs sex i sammanlagt två veckor. Som skäl för besluten angavs att flickan haft koncentrationssvårigheter och ett utåtagerande beteende under längre tid. Det rörde sig om våld mot personal, hot, skrik och kränkningar. 

I besluten markerades det med ett x att eleven och vårdnadshavarna fått yttra sig innan avstängningarna meddelades. På samma ställe angavs det att rektorn varit i kontakt med flickans faster, som har fullmakt att företräda föräldrarna, innan beslutet fattades, och pappa.

Fick inte yttra sig

Flickan överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Luleå och anförde bland annat att varken hon eller föräldrarna fick yttra sig över besluten innan de fattades. 

Förvaltningsrätten ansåg att det fanns fog för avstängningarna. Domstolen tog därefter ställning till flickans uppgifter om att varken hon eller föräldrarna fått yttra sig över avstängningen.

Det framgår inte av rättskällorna närmare på vilket sätt berörda personer ska få yttra sig eller vilken information som yttrandet ska avse. Rätten ansåg att det centrala är att berörda personer informeras om att en avstängning planeras och de omständigheter som ligger till grund för beslutet.

Det framgick av utredningen att det under en längre tid förekommit omfattande kontakter mellan å ena sidan skolan och å andra sidan flickan och vårdnadshavarna. Med hänsyn till detta ansåg förvaltningsrätten att såväl flickan som föräldrarna fick anses ha yttrat sig över avstängningarna. Överklagandet skulle därför avslås.

Kammarrätten upphäver

Kammarrätten i Sundsvall upphäver nu avstängningarna.

Rätten konstaterar att det saknas dokumentation kring skolans påstådda kontakter med vårdnadshavarna inför besluten. Uppgifterna om telefonsamtal till vårdnadshavarna och flickans faster är förhållandevis vaga. 

”Utifrån det som antecknats i rektorns beslut och i övriga handlingar som rör incidenterna framstår det snarast som att vårdnadshavarna och ombudet kontaktats först efter att besluten om avstängning hade fattats”, skriver domstolen. 

Den omständigheten att flickan och föräldrarna under en längre tid haft täta kontakter med skolan om hennes situation innebär inte att de har fått möjlighet att yttra sig över beslutet. 

Eftersom ärendena handlagts i strid med skollagen skulle besluten upphävas.(Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Avstängningskola
Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: