Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Efter domen: Ernstberger riktar betalningskrav mot tidigare kollegor

Nyheter
Publicerad: 2023-01-20 09:03
Alexander Ernstberger, vd och grundare för Allra-gruppen. Foto: Axel Palm

Den tidigare Allra-toppen Alexander Ernstberger, tycker att han fått betala en för stor del av det solidariska skadeståndet till Pensionsmyndigheten. Nu riktar han krav mot de meddömda tidigare kollegorna och mot Allra.

Det är nu ett år sedan hovrättsdomen mot Allra-topparna fastställdes i och med att Högsta domstolen valde att inte ta upp målet till prövning. Allra-topparna blev därmed skadeståndsskyldiga till Pensionsmyndigheten med sammanlagt 170 miljoner kronor och ränta från 2012.

Samtliga Allra-toppar och deras egna bolag befinner sig efter domen i konkurs. Per konkursdagen hade Alexander Ernstberger skulder hos kronofogden om cirka 250 miljoner kronor. Förutom den till Pensionsmyndigheten fanns det skatteskulder om 24 miljoner kronor efter en utdelning från bolaget S2 Invest, som också befinner sig i konkurs.

Av Alexanders Ernstbergers förvaltarberättelse framgår det att Kronofogden totalt har utmätt 64 miljoner kronor från honom, varav cirka 47 miljoner kronor är hänförliga till hans lyxvilla på Lidingö.

Ernstbergers regressfordran mot tidigare kollegor

Av förvaltarberättelsen framgår det även att Alexander Ernstberger har en regressfordran mot den tidigare vice vd:n och medgrundare av Allra samt mot fondförvaltaren men även mot Oak Capitals tidigare vd och Allra Pension AB till följd av att han betalat ett större belopp av den solidariska skulden avseende rättegångskostnader och skadestånd. 

Han anser alltså att han har reglerat en större del av betalningsansvaret än vad som belöper på hans andel. 

I skrivande stund finns det dock inget krav registrerat hos Kronofogden.

I konkursförvaltarens hemställan om förskott av arvode framgår det att ”mot bakgrund av att gäldenären preliminärt fått bära en större del av det utdömda skadeståndet och/eller rättegångskostnadsansvaret gentemot Pensionsmyndigheten än flera övriga betalningsansvariga parter framställdes regresskrav mot övriga parter. En särskild uppställning har framtagits för att överblicka fordringsförhållandena varvid komplicerade beräkningar som hör samman i flera olika konkurser har uppställts för att beräkna vilka belopp som Kronofogden realiserat från respektive part samt vad respektive parts andel av den solidariska skulden bör uppgå till. Då bevakningsförfarande inletts i tre av dessa konkurser har gäldenärens regressfordringar bevakats med ett preliminärt belopp”. 

Av handlingarna i konkursen hos Allras medgrundare framgår det en uträkning som Alexanders Ernstbergers konkursförvaltare har gjort. Där det framgår att varje privatperson ska betala 68 943 155 kronor. I början av november hade 75 339 977 kronor av Alexander Ernstbergers egendom tillgodoförts Pensionsmyndigheten, det vill säga 6 396 822 kronor mer.

Vid samma tidpunkt har 7 025 667 kronor av medgrundarens egendom tillgodoförts Pensionsmyndigheten. Alexander Ernstbergers har därför regresskrav mot medgrundarens konkurs, eftersom medgrundare har betalat mindre än 68 943 155 kronor.

I fondförvaltarens konkurs framgår det att 4 082 099 kronor av hans egendom tillgodoförts Pensionsmyndigheten. Eftersom även han har betalat mindre är 68 943 155 kronor har Alexander Ernstberger regresskrav emot honom.

Obestånd redan i oktober 2017

I sin utredning har konkursförvaltaren kommit fram till att Alexander Ernstberger hamnade på obestånd i oktober 2017 då Pensionsmyndighetens kvarstadsyrkande verkställdes. Konkursförvaltaren har noterat över 560 stycken intressanta in- och utbetalningar på Alexander Ernstbergers konton under tio års tid i sin utredning att kunna återvinna en del summor till konkursen. 

Eftersom utredningen kom att bli så pass stor och för att tvist uppstått angående Ernstbergers fordran mot Brasseriegruppen har en medförvaltare fått i uppdrag att att hantera den fordringen. Fordringen har reglerats och cirka 13 miljoner kronor har återbetalats till konkursboet.

Framförallt är det transaktioner som skett under år 2020 som noteras i konkursförvaltarens handlingar. Det finns bland annat transaktioner mellan Ernstbergers olika bolag, som alla är i konkurs eller i likvidation, där konkursförvaltarna och likvidatorerna gemensamt fått utreda turerna, vilket bolag som har den slutliga fordran på vilket.

Köpte guld

I oktober 2020 gjorde Ernstberger en betalning om 2,3 miljoner kronor för köp av investeringsguld. Enligt Ernstberger har investeringsguldet använts för förvärv av byggmaterial samt reglering av hans skulder. Konkursförvaltarens utredning kring detta pågår fortfarande. 

Vidare nämns en utdelning om 75 miljoner kronor från S2 Invest. Det framgår av Konkursförvaltarens utredning att Alexander Ernstberger tagit en hel del konsumentlån hos Ålandsbanken sedan 2012. Konsumentkrediterna har lämnats med säkerhet i form av samtliga aktier i S2 Invest AB samt rätten till aktieutdelning i dessa aktier. Lånen löstes samma dag som han fick utdelning från sitt bolag. Konkursförvaltaren utreder fortfarande var resterande pengar tagit vägen.

En av transaktionerna på Ernstbergers bankkonto uppgår till 300 000 kronor och gick till en privatperson som uppger att överföringen utgjorde en reglering av en skuld. Utredning pågår.

I februari 2020 har tre överföringar om 4,3 miljoner kronor skett till Ernstbergers pappa som uppgett att pengarna dels utgjort reglering av sonens skuld till honom då han delvis betalat ränta och amortering avseende lyxvillan på Lidingö, dels har han reglerat en annan av Alexanders Ernstbergers skulder. Utredningen pågår alltjämt.

I mars 2020 överfördes 5 miljoner kronor till finansbolaget Brocc. Detta rörde ett lån som nu reglerats.

Köpte lyxbil till sin bror

Totalt 2,3 miljoner överfördes under 2020 och 2021 till en bygg och entreprenadfirma som betalning för arbeten gjorda i lyxvillan på Lidingö.

Konkursförvaltaren har även återvunnit en hel del gåvor som Alexander Ernstberger gett till sina närstående under 2020. Dels rör det 1,5 miljoner kronor som förts över till ett ISK-konto, tillhörande hans barn, hos Avanza där man investerat i värdepapper.

Han ska även ha betalat 800 000 kronor för en Lotus Exige Sport 380 och ägarskapet fördes över till hans bror. Efter en hel del diskussioner nåddes till slut en överenskommelse med brodern som överlämnade fordonet till konkursförvaltningen som sålde den för 700 000 kronor.

Enligt konkursförvaltaren som lämnade in sin hemställan om förskott på arvode den 29 december 2022 ser konkursen, för tillfället, inte ut att kunna avslutas inom överskådlig tid. 

Oak Capitals tidigare vd

Vid konkursdagen uppgick Oak Capitals tidigare vd:s skuld hos Kronofogden till cirka 226 miljoner kronor där 266 000 kronor bestod av skulder till det allmänna, i huvudsak skatteskulder. Resten var skulden till Pensionsmyndigheten.

Enligt konkursförvaltaren saknades utmätningsbara tillgångar hos den tidigare Oak-vd:n. Konkursförvaltaren uppger att han aldrig någonsin haft tillräckligt med tillgångar som  fullt skulle kunna reglera skulden till Pensionsmyndigheten.

När konkursförvaltaren har granskat transaktioner från hans bankkonton under en tidsperiod på tio år han man hittat cirka 40 stycken in- och utbetalningar av intresse.

Dels har han fört över 275 000 kronor i januari 2016 till mottagare ”mamma”.  I juli året innan han han fört över en miljon kronor till mottagaren ”Aonon”, vilket senare visade sig vara hans kapitalförsäkring. Utredningen av dessa fortsätter.

Regressfordran

Från ett protokoll från ett edgångssammanträde framgår det att även Allra Pension AB i konkurs har genom ombud framställt en regressfordran mot Oak Capital vd-n med anledning av en solidarisk rättegångskostnadsskuld efter hovrättsdomen.

Av en bevakningsförteckning framgår det att Alexander Ernstbergers konkursbo har en fordran mot Oak-vd:n om 6,4 miljoner kronor. Och från en anmärkningsskrift framgår det att bevakat belopp utgör en regressfordran samt att det solidariska betalningsansvaret inte går att fastställa slutligt ännu men det preliminära beloppet uppgår till 6,4 miljoner kronor.

Av bevakningsförteckningen och en anmärkningsskrift framgår det att fordran som Allra Pension AB:s konkursbo har uppgår till drygt 5,7 miljoner kronor mot den tidigare Oak Capital- vd:n.

Bolaget som ägdes av Allras vice vd och medgrundare, befinner sig också i likvidation. Även detta bolag har en fordran på 2,5 miljoner kronor gentemot Oak Capitals tidigare vd. Och av ytterligare en anmärkningsskrift framgår det att bevakat belopp utgör en regressfordran.

Pensionsmyndigheten om regressfordran

Pensionsmyndigheten är dock tydliga i en skrift till konkursförvaltaren att denna skuld inte ska betalas ut förrän Oak Capitals tidigare vd kunnat fullgöra sin betalningsskyldighet till myndigheten. Bolaget är dessutom också skyldig Pensionsmyndigheten drygt 50 miljoner kronor efter hovrättsdomen.

I ytterligare ett yttrande skriver Pensionsmyndigheten att detta även gäller Alexander Ernstbergers fordran mot den tidigare .Oak Capital vd:n. Ernstbergers konkursbo ska ha rätt till betalning först sedan Pensionsmyndigheten fått full betalning för sin fordran. ”Därtill synes beräkningen av det solidariska ansvaret vara felaktig”, skriver pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten menar att det föreligger en ”mindre differens” i vad Pensionsmyndigheten har antecknat som inbetalt från Alexander Ernstberger och vad Ernstbergers konkursbo gör gällande. Detta ska utredas innan beloppet kan vitsordas, enligt myndigheten.

Pensionsmyndigheten uppger även att regressansvaret bör fördelas på ett sätt som innebär att de gärningsmän vars holdingbolag ålagts skadeståndsansvar för att mottagit brottsliga medel bör beaktas som en enhet med sitt respektive bolag. Detta rör alltså de två Allra-grundarna och deras egna bolag som ska ses som en regressenhet vardera. Detta eftersom dessa två Allra-toppar annars skulle bära ett större ansvar för den totala skadan.

Pensionsmyndigheten har samma invändning mot Allra Pensions fordran mot Oak Capital-vd:n. Dessutom skriver Pensionsmyndigheten att beloppet som bolaget uppges ha betalats in till myndigheten inte stämmer. Det finns en differens på cirka 600 kronor. Allra Pension har betalat in cirka 8,9 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten.

Konkursförvaltningen har efter en analys kommit fram till att Ernstberger, Allras medgrundare och Allra är berättigade till ersättning grundat på regresskrav först efter att Pensionsmyndigheten erhållit full utdelning. 

Även i denna konkurs uppger förvaltaren att ”ett omfattande och komplicerat arbete fått läggas ned i konkursen, vilken pågått i närmare ett år” samt att konkursen ser ”för tillfället ut att inte kunna avslutas inom överskådlig tid”. 

Allra Pensions konkurs

I handlingar från Allra Pensions konkurs framgår det att även bolaget har framställt regresskrav mot övriga parter i brottmålet mot bakgrund av att bolaget har fått bära en större del av det utdömda rättegångskostnadsansvaret än de övrigt solidariskt förpliktade parterna. 

De konkurser som bolaget har bevakningar hos är Allras medgrundare, Allras tidigare fondförvaltare och Oak Capitals tidigare vd – alltså inte mot Alexanders Ernstberger.

Det framgår även att Allra Sverige har en fordran på Allra Pension om 20,4 miljoner kronor. Fordran avser vidarefakturering av fakturor från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som betalats av Allra Sverige. Dessa avser ombudsarbete i brottmålsprocessen avseende Allra-koncernen.

Men det avser även faktureringar från CJ Malmberg AB. Konkursförvaltaren uppger dock att advokaten Carl-Johan Malmberg har varit förordnad som offentlig försvarare till Alexander Ernstberger och hans helägda bolag S2 Invest och att det är oklart varför dessa vidarefaktuerats till Allra-bolaget.


Dela sidan:
Skriv ut: