Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvinna med ME/CFS får rätt om nedsatt arbetsförmåga

Civilrätt
Publicerad: 2022-07-15 09:44
Foto: TT

Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att en kvinna som bland annat har varit sjukskriven för ME/CFS har sådana fysiska och kognitiva besvär samt aktivitetsbegränsningar att hon skulle ha svårt att klara någon form av arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Hennes arbetsförmåga bedöms därför ha varit nedsatt under de aktuella perioderna.

Försäkringskassan beslutade vid omprövning den 3 december 2020 att en 62-åring kvinna inte hade rätt till hel sjukpenning för perioden den 18 december 2019–20 september 2020. Vidare beslutade myndigheten den 17 februari 2021 att avslå hennes ansökan om sjukpenning för perioderna den 21 september–21 oktober 2020 och den 29 oktober–8 december 2020. 

62-åringen överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att hon skulle beviljas hel sjukpenning för de aktuella perioderna. 

Vissa aktivitetsbegränsningar

Förvaltningsrätten noterade att kvinnan var sjukskriven för ME/CFS. Av de medicinska underlagen i målen framgick att hon hade vissa aktivitetsbegränsningar. Förvaltningsrätten ifrågasatte inte att hon hade de diagnoser som beskrevs och att de orsakade svårigheter i hennes vardag. För rätt till sjukpenning krävdes dock att underlagen tydligt visade en koppling mellan sjukdomens symtom och den nedsatta arbetsförmågan. Det framgick inte tillräckligt tydligt på vilket sätt kvinnans sjukdom medförde att hon inte klarade av något normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Vid en sammantagen bedömning fann förvaltningsrätten att underlagen inte gav stöd för att 62-åringens arbetsförmåga under den aktuella tiden var nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till ett för henne lämpligt arbete, som inte var fysiskt eller kognitivt krävande. Överklagandet avslogs därför.

62-åringen överklagade till Kammarrätten i Stockholm och vidhöll sitt yrkande.

Utförlig beskrivning av hur arbetsförmågan påverkas

Kammarrätten instämmer inledningsvis i Försäkringskassans bedömning att 62-åringens första sjukdag ska räknas från den 2 januari 2020, vilket innebär att frågan i målet är om hon har rätt till sjukpenning för perioderna den 2 januari–7 september 2020, den 15 september–21 oktober 2020 och den 29 oktober–8 december 2020 

Det medicinska underlaget i målet ger en utförlig beskrivning av hur 62-åringens symtom och sjukdomsbild begränsar hennes arbetsförmåga. Läkarutlåtandena bygger visserligen till viss del på hennes egna uppgifter. ME/CFS är dock en så kallad symtom- eller kriteriediagnos och det ligger i tillståndets natur att det finns få eller inga objektiva undersökningsfynd. Det som kvinnan har berättat stämmer väl överens med det som är känt om ME/CFS och vinner stöd av intygsskrivande läkares iakttagelser. Kammarrätten beaktar särskilt att hon har bedömts av läkare och annan personal på en mottagning som är specialiserad på ME/CFS. 

Flera andra diagnoser

62-åringen har dessutom flera andra diagnoser, exempelvis artros och skolios, som bidrar till att hennes arbetsförmåga har varit nedsatt. Kammarrätten anser att det som har kommit fram i utredningen angående hennes diagnoser, de fysiska och kognitiva besvär samt aktivitetsbegränsningar som sjukdomarna har medfört innebär att hon skulle ha svårt att klara någon form av arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Kammarrätten anser därför, vid en sammantagen bedömning, att överklagandet ska bifallas på så sätt att 62-åringens arbetsförmåga, under de i målet aktuella perioderna, ska förklaras vara helt nedsatt i förhållande till arbeten som är normalt förekommandepå arbetsmarknaden. Det ankommer avslutningsvis på Försäkringskassan att pröva om övriga förutsättningar för rätt till sjukpenning är uppfyllda. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
meforsakringskassan
Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: