Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD erkänner amerikansk dom om fastställande av moderskap

Civilrätt
Publicerad: 2019-06-13 12:42
Foto: Christine Olsson / TT

Det var nödvändigt för att tillgodose barnets rätt till privatliv och uppfylla principen om barnets bästa att erkänna en amerikansk dom om fastställande av moderskap. Det konstaterar Högsta domstolen som samtidigt uppmanar lagstiftaren att ”utreda de frågor som aktualiseras” av domen.

Paret ingick avtal med en surrogatmamma i USA 2014 och i juni ett år senare fastställde en kalifornisk domstol mamman som ”legal parent” och rättslig vårdnadshavare för det kommande barnet.

Efter födelsen över lämnades barnet, en pojke, till paret som tog med sig denne hem till Sverige där han tilldelades ett personnummer och sedan tillfälligt placerades hemma hos kvinnan genom ett beslut från Socialnämnden.

Stämde surrogatmamman och yrkade på ensam vårdnad

Under cirka ett år levde paret tillsammans med barnet, men efter detta var förhållandet över och paret valda att separera medan pojken levde kvar hos mamman.

En tid senare valde mannen att stämma surrogatmamman i USA, som är mamma till barnet enligt svensk rätt, och yrkade att han skulle få ensam vårdnad om barnet. Vårdnadsfrågan vilandeförklarades i inväntande på ett avgörande i adoptionsfrågan.

Adoptionen inte lämplig

Tingsrätten slog fast att det inte existerar någon laglig möjlighet för mannen och kvinnan att samtidigt ha rättslig status som förälder – om adoptionsansökan bifölls skulle ”i princip alla rättsliga band mellan (mannen) och (pojken) oåterkalleligt strypas”. Tingsrätten ansåg inte heller att adoptionen var lämplig, bland annat med hänsyn till de långtgående rättsverkningarna.

Målet gick senare upp i hovrätten som instämde i tingsrättens bedömning med tillägget att även Europadomstolens praxis talade för ett avslag då adoptionen skulle leda till att samtliga rättsliga band mellan mannen och barnet skulle skäras av.

Fick prövningstillstånd i HD

Hovrätten beslutade något senare att avslå kvinnans överklagande i ärendet om erkännande av den kaliforniska domen eftersom man ansåg att det inte fanns något lagstöd för att erkänna den amerikanska domen i Sverige samt att denna inställning inte stod i strid med Europakonventionens rätt till respekt för familjelivet.

Kvinnan överklagade efter detta domen till Högsta domstolen som beslutade att meddela prövningstillstånd i de båda målen.

HD: den amerikanska domen ska erkännas i Sverige

Nu konstaterar Högsta domstolen, till skillnad från underinstanserna, att den amerikanska domen ska erkännas i Sverige. Detta eftersom adoptionsreglerna, i fall där paret inte är sammanboende, inte möjliggör att de blir föräldrar tillsammans. I ett sådant fall, konstaterar HD, är adoption därför ”inte ett bra alternativ i denna situation”.

Det finns enligt Högsta domstolen inte heller i övrigt något sätt att tillgodose barnets rätt till privatliv och principen om barnets bästa, förutom att erkänna domen, varför domstolen beslutat att göra detta.

I ett särskilt tillägg konstaterar dock Högsta domstolen att erkännandet av den amerikanska domen innebär att ett flertal viktiga principer i svensk lagstiftning på det aktuella området området får ge vika eller annars inte fullt ut kan upprätthållas och att följdfrågor uppkommer som inte kan hanteras inom ramen för en dom, och uppmanar därför lagstiftaren att se över de frågor som aktualiseras av dagens avgörande.


Dela sidan:
Skriv ut: