Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Cell Impact tvingas betala sanktionsavgift efter saknad insiderförteckning

Nyheter
Publicerad: 2022-11-16 08:43

Industriteknikbolaget Cell Impact ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor efter saknad insiderförteckning i samband med offentliggörande av ett nytt avtal. På detta sätt har bolaget överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar), enligt FI.

Finansinspektionen inledde i juli 2020 en utredning mot Cell Impact. Utredningen avsåg en misstänkt överträdelse av Marknadsmissbruksförordningen i samband med att bolaget genom pressmeddelandet den 18 mars 2019 offentliggjorde att man ingått ett avtal om att leverera nyutvecklade flödesplattor till ett ledande innovativt nordamerikanskt bränslecellsföretag.

Av pressmeddelandet framgick att det initiala ordervärdet understeg en halv miljon kronor och att Cell Impact gjorde bedömningen att kommande beställningarna inom den närmaste 12-månadersperioden skulle komma att öka väsentligt som ett resultat av kundens försäljningsframgångar. 

Det framgick vidare, genom uttalanden från bolagets vd, att avtalet innebar den första ordern och leveransen för Cell Impact avseende komponenter för serietillverkning av bränsleceller. Pressmeddelandet var Mar-märkt och bolaget har självt ansett att informationen utgjort insiderinformation.

En del av ärendet skrivs av

Finansinspektionen anser att Cell Impact har genom pressmeddelandet offentliggjort insiderinformationen på ett sådant sätt som gett allmänheten möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning av den i rätt tid. 

”Beskrivningen av avtalsmotparten i pressmeddelandet innehöll alltså den information som en förnuftig investerare sannolikt skulle ha utnyttjat som grund för sitt investeringsbeslut. Ytterligare information om motparten har därför inte utgjort insiderinformation som Cell Impact varit skyldig att offentliggöra enligt artikel 17.1 Mar”, skriver FI och uppger att det saknas förutsättningar för Finansinspektionen att ingripa mot Cell Impact i denna del. Finansinspektionen beslutar därför att ärendet i denna del ska skrivas av.

Saknas insiderförteckning

FI menar dock att Cell Impact inte har upprättat någon insiderförteckning med anledning av den insiderinformation som uppstod i bolaget den 18 mars 2019.

FI skriver att ”skyldigheten för emittenter att upprätta insiderförteckningar syftar till att skydda marknadsintegriteten. Genom att granska insiderförteckningar, i den utsträckning sådana finns, är det möjligt för Finansinspektionen att avgöra om kretsen av personer med tillgång till insiderinformation har begränsats på ett sådant sätt att informationen inte lämnats till fler än vad som anses vara nödvändigt. Insiderförteckningarna ökar även spårbarheten och kan vara ett användbart verktyg för såväl Finansinspektionen som brottsutredande myndigheter att identifiera alla personer som har tillgång till insiderinformation och den tidpunkt då de fick sådan tillgång”.

FI menar att det faktum att Cell Impact helt har saknat en insiderförteckning avseende den aktuella informationen innebär en förhållandevis allvarlig överträdelse av EU:s marknadsmissbruksförordning.

”Enligt Finansinspektionen är överträdelsen inte bagatellartad och kan inte bedömas som ringa. Det är inte heller uppenbart att Cell Impact av förbiseende har begått överträdelsen och omständigheterna är inte sådana att överträdelsen av något annat skäl kan anses ursäktliga”.

Finansinspektionen anser vid en sammantagen bedömning att sanktionsavgiften för bolagets överträdelse ska bestämmas till 100 000 kronor. Vid fastställande av sanktionsavgiften bör emellertid även beaktas att handläggningstiden hos Finansinspektionen dragit ut på tiden. Den sammanlagda avgiften bör därför sättas ned med 50 000 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: