Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bakslag för Allra och Ernstberger – skattemålen stoppas inte

Nyheter
Publicerad: 2020-11-10 09:00
Allras vd Alexander Ernstberger, vid tisdagens huvudförhandling i Stockholm tingsrätt. Foto: Pontus Lundahl /TT

Förvaltningsrätten avslår kravet på en mellandom i prövningarna av Skatteverkets upptaxering av Alexander Ernstberger och flera andra nyckelpersoner i Allra.

Samtidigt som det pågår ett brottmål i Svea hovrätt om bland annat skattebrott och grov trolöshet mot huvudman samt ett skadeståndsmål i Stockholms tingsrätt pågår en prövning i förvaltningsrätten av Skatteverkets upptaxering av Alexander Ernstberger och flera andra nyckelpersoner i Allra.

Det rör samma fråga som i brottmålet om huruvida Allra-grundarna fick en otillbörlig förmån när Allra fonder 2012 gjorde stora investeringar i warranter som även var lönsamma för mellanhanden Oak Capital. Skatteverket anser att en värdeöverföring skett utan att korrekt skatt betalats.

Förvaltningsrättens besked

Alexander Ernstberger och Allra fonder har kritiserat Skatteverkets beslut och krävt i förvaltningsrätten att skattebesluten ska undanröjas samt yrkat om en mellandom. Nu svarar domstolen att detta inte kommer att ske.

”Med hänsyn till målens karaktär och mot bakgrund av mellandomens processekonomiska syfte anser förvaltningsrätten att det inte är lämpligt att bryta ut prövningen av de formella invändningarna och avgöra dem särskilt. Förvaltningsrätten bedömer därvid att en mellandom inte kan förväntas ge sådana tid- och kostnadsmässiga vinster som avses. Yrkandet ska därför avslås”, skriver förvaltningsrätten.

De formella invändningarna som förvaltningsrätten hänvisar till är att Alexander Ernstberger yrkar i första hand att förvaltningsrätten undanröjer Skatteverkets omprövningsbeslut och obligatoriska omprövningsbeslut att efterbeskatta honom och att påföra skattetillägg eftersom besluten inte har tillkommit i laga ordning samt att besluten är materiellt felaktiga. 

Kräver mellandom

Allra anser att ”Skatteverkets tolkning och beskrivning av händelseförloppet inte stämmer överens med gällande rätt eller verkligheten”, skriver Allra ombud i ett yttrande och skriver vidare att ”Skatteverkets handläggning och olika beslut i ärendet är behäftade med sådana brister att Skatteverkets omprövningsbeslut ska undanröjas eftersom de inte har tillkommit i laga ordning”.

Allra-sidan krävde bland annat att få igenom en mellandom då man anser att Skatteverket haft en bristande kommunikation med de nu upptaxerade nyckelpersonerna. Detta förnekar Skatteverket och menar att man har kommunicerat med dessa innan ett beslut togs samt att de har fått möjlighet att yttra sig och dessutom inkommit med omfattande svar. 

Skatteverket skriver att det översändes omfattande förslag till beslut där beskattningsförslag övervägdes med angivande av skälen härtill. Samtliga handlingar som låg till grund för beskattningsförslaget bifogades.

Onödig skriftväxling

Skatteverket menar att  Allra-sidan inte har begränsats i sina ”möjligheter att bedriva sitt försvar”. 

”Det synes hos motparten råda en olycklig sammanblandning mellan de straffrättsliga och förvaltningsrättsliga processerna på så sätt att det förstnämnda regelverket utan rättskällestöd förs över på nu aktuella mål. Det medför att skriftväxlingen blivit onödigt betungande vilket kraftigt fördröjt handläggningen av målen”, skriver Skatteverket. 

Allra-sidan har även krävt en mellandom på grund av Skatteverkets alternativa yrkanden då dessa ska utgöra otillåtna ändringar av talan. Enligt Skatteverkets mening kan detta först bedömas när samtliga omständigheter i målen har prövats. 

”Det finns ingen godtagbar processekonomisk vinst i aktuella mål att pröva denna giltighet genom en mellandom”.

Samarbetet mellan Skatteverket och EBM

I sin kritik har även Allra-sidan har kritiserat Skatteverkets samarbete med Ekobrottsmyndigheten och menar att det saknas dokumentation från deras möten. Detta påstående slår Skatteverket från sig. Vidare konstaterar Skatteverket att man inte haft tillgång till de e-postmeddelanden mellan klient och ombud som varit föremål för prövning i en mellandom i tingsrätten. 

Skatteverket har bland annat hänvisat till fri bevisföring, vilket innebär att det inte finns några begränsningar av vilka bevismedel som får användas.  Medan Allra-sidan har pekat på handlingar som omfattas av advokatsekretess pekar Skatteverket att man inte tagit del av sådana handlingar som omfattas av advokatsekretessen.

”Även om handlingarna mot förmodan skulle omfattas av advokatsekretess så saknas det i aktuellt ärende betydelse eftersom ingen domstol har beslutat att undanta handlingarna för granskning och kontroll”.

Behov av aktiv processledning i målet

Vidare skriver Skatteverket att ”Skatteverket vill uppmärksamma behovet av aktiv en processledning från domstolens sida. Motpartens processföring har medfört en onödigt betungande skriftväxling. Sättet motpartens ombud driver processen bör även beaktas vid  eventuellt beslut om ersättning”.

Skatteverket skriver vidare i sitt yttrande att ”grundlösa påståenden, oriktiga uppgifter och uppenbar fokusförskjutning gagnar vare sig deras klienter eller processen i stort”. 

Allra pension får heller inte igenom yrkandet om ett muntligt sammanträde. Förvaltningsrätten skriver att ”förfarandet i förvaltningsrätten är som huvudregel skriftligt. Muntligt sammanträde finns inte som begrepp inom förvaltningsprocessen”

Vidare skriver domstolen att ”Förvaltningsrätten bedömer att ett muntligt sammanträde för att diskutera målens handläggning inte skulle vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målen. Yrkandet ska därför avslås”. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
allrapension-beslut
allrapension-yttrande
ernstberger-beslut
skatteverket-yttrande

Dela sidan:
Skriv ut: