Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

ATG får varning och sanktionsavgift om 6 miljoner

Nyheter
Publicerad: 2022-11-24 08:08
Foto: DAVID SCHREINER /TR BILD

ATG har brustit i sitt arbete med kundkännedom och har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna bedöma risken för att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det uppger Spelinspektionen som ger ATG en varning och en sanktionsavgift på 6 miljoner kronor.

Under hösten 2021 inledde Spelinspektionen tillsyn för att se på ATG:s arbete kring penningtvätt och hur de säkerställer tillräcklig kännedom om sina kunder. Granskningen omfattade även interna rutiner och riktlinjer samt hur ATG hanterar kundens riskprofil och vidtar fördjupade kundkännedomsåtgärder.

Enligt Spelinspektionens bedömning har ATG brustit i sitt arbete med kundkännedom och har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna bedöma risken för att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bristerna anses vara allvarliga varför ATG får en varning och en sanktionsavgift på 6 miljoner kronor.

ATG delar inte Spelinspektionens uppfattning till fullo. ATG menar att även om det förekommit vissa brister, till följd av den mänskliga faktorn och att ATG brustit i sina interna rutiner, så har ATG tillräckliga åtgärder på plats för att hantera riskerna med affärsförbindelserna.

Total insättning på 51 miljoner kronor

Spelinspektionen som har särskilt granskat åtta av ATG:s kunder och uppger att samtliga har gjort insättningar som uppgår till mycket höga belopp. Kunderna har totalt gjort insättningar i ett intervall mellan cirka 980 000 kronor och 51 miljoner kronor under den granskade tidsperioden. Det finns kunder i underlaget som har gjort flertalet insättningar som uppgår till 250 000 kronor per insättning.

”Ovanligt stora insättningar är en av flera indikationer på att en kunds transaktionsmönster kan utgöra en hög risk för att tvätta pengar”, skriver Spelinspektionen.

Vidare skriver Spelinspektionen att ATG delade under den granskade perioden in sina kunder i låg och hög risk. De kunder som Spelinspektionen tagit in uppgifter om hade alla ett spelmönster där de skulle ha klassats som hög risk enligt ATG:s egna rutiner och riktlinjer samt penningtvättslagen. Sju av de granskade kunderna var klassade som hög risk medan en av kunderna, kund 1, var klassad som låg risk.

Spelinspektionen konstaterar att ingen fördjupad kundkännedom har inhämtats för kund 1.

Kunden har gjort 1 300 stycken insättningar uppgående till cirka 238 000 kronor under tre månaders tid år 2021. Spelinspektionen skriver att enligt ATG:s rutiner ska kunden vara en högriskkund men trots detta har kunden inte omklassats till hög risk och det finns inte några fördjupade kundkännedomsåtgärder dokumenterade.

”Genom att inte vidta fördjupade kundkännedomsåtgärder för att säkerställa medlens ursprung har ATG inte arbetat på ett sådant riskbaserat sätt som föreskrivs i lagstiftningen”, skriver Spelinspektionen.

Inte arbetat proaktivt

Vidare gör Spelinspektionen bedömningen att ATG inte har arbetat tillräckligt proaktivt och riskbaserat för att kunna säkerställa att kundkännedomen är aktuell och tillräcklig för att ha möjlighet att bedöma och motverka risken för att bolaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

”De 8 kunder som har ingått i Spelinspektionens urval har under den granskade perioden gjort insättningar uppgående till sammantaget cirka 68 miljoner kronor, utan att tillräckliga kundkännedomsåtgärder vidtagits. Kundernas insättningar har i flertalet fall överstigit deras beskattade förvärvsinkomst. Samtidigt har många av de åtgärder ATG vidtagit varit både otillräckliga och sena”, skriver Spelinspektionen.

Vidare skriver Spelinspektionen att det även ska belysas att Spelinspektionens urval av kunder utgörs av de kunder som ATG borde ha vidtagit flest åtgärder mot. Om åtgärderna inte är tillräckliga för dessa kunder så menar Spelinspektionen att det pekar på att det finns anledning att anta att dessa brister visar hur bolaget hanterar fördjupade kundkännedomsåtgärder generellt.

”Spelinspektionen anser att det är anmärkningsvärt att ATG, som har uppvisat en hög medvetenhet om riskerna för penningtvätt i spelbranschen i sin allmänna riskbedömning, trots det har agerat så passivt i den faktiska hanteringen av de kunder som omsätter absolut mest pengar”, framgår det i beslutet.

Spelinspektionen bedömer mot denna bakgrund att ATG genom sin bristande kundkännedom och sitt sena agerande har uppvisat systematiska och allvarliga brister i förmågan att ta sitt ansvar enligt penningtvättslagen. Detta har sammantaget medfört risker för att ATG kan ha utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism, menar Spelinspektionen.

Granskade kunder

Spelinspektionen har av ATG begärt in listor över de 30 kunder som genomfört flest antal insättningar under perioderna 1 januari till 31 mars 2020 respektive 1 januari till 31 mars 2021.

Apelinspektionen har även begärt in listor över de 50 kunder som satt in störst sammanlagda belopp under samma tidsperioder samt de 100 spelkonton som hade högst ingående saldon vid den 1 januari 2019, 2020 och 2021.

Från dessa listor har myndigheten slumpvis valt ut 13 kunder. För dessa 13 kunder har Spelinspektionen begärt in ATGs kundkort1 samt transaktionshistorik. Avseende kund 9 till 13 har ingivna kundkort och transaktionshistorik inte föranlett några vidare åtgärder från Spelinspektionen.


Dela sidan:
Skriv ut: