Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Allvarlig JO-kritik mot SIS-boende efter brister vid tvångsåtgärd

Nyheter
Publicerad: 2022-11-21 11:39
Foto: Ann-Sofi Rosenkvist/SiS

En kvinna placerades ensam på en egen avdelning, skild från andra intagna på ett LVM-hem, efter ett positivt drogtest. Enligt JO hade personalen bristande kunskaper rörande tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och vård i enskildhet. LVM-hemmet får allvarlig kritik.
Samtidigt har JO granskat två andra LVM-hem och kommit fram till att SIS under en längre tid har haft svårigheter med att tillämpa bestämmelserna om avskiljande och vård i enskildhet.

JO inledde en granskning av ett LVM-hem efter en anmälan från en boende på hemmet. I anmälan som kom in till JO den 27 december 2021 framförde hon klagomål över hur hon hade blivit behandlad när hon vårdades med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och var placerad i Statens institutionsstyrelses (SiS) LVM-hem.

Efter ett drogtest, som hon uppger var felaktigt, placerades hon på en egen avdelning, skild från andra intagna, i två dagar tillsammans med en person från personalen.

Av utredningen framgår att SiS personal aldrig prövade om förutsättningarna för de särskilda befogenheterna avskiljande eller vård i enskildhet var uppfyllda. 

Personalen förstod inte

JO konstaterar att det inte var resultatet av ett förbiseende, utan utredningen visar att personalen över huvud taget inte reflekterade över att det kunde vara fråga om en tvångsåtgärd när den intagna placerades ensam. Enligt JO är det allvarligt att personalen inte förstod att åtgärden innebar en begränsning av den intagnas rättigheter som de behövde lagstöd för.

Eftersom personalen aldrig prövade om förutsättningarna för de särskilda befogenheterna var uppfyllda, fanns det inte heller något beslut att dokumentera i den intagnas journal. Avsaknaden av ett beslut gör att SiS i efterhand inte har kunnat ge ett tydligt svar på frågan om den intagna var avskild eller fick vård i enskildhet.

Inte minst av rättssäkerhetsskäl är det enligt JO helt avgörande att beslutsfattaren har klart för sig om en tvångsåtgärd innebär att en intagen vårdas i enskildhet eller placeras i avskildhet och att de rättsliga överväganden som görs vid valet av åtgärd noggrant redovisas i ett beslut.

Nödvändiga kunskaper

LVM-hemmet har som förklaring till den bristfälliga hanteringen hänvisat till att det sällan uppstår situationer där personalen behöver använda de särskilda befogenheterna. 

JO uttalar att även under sådana förhållanden måste SiS säkerställa att personalen har nödvändig kunskap för att kunna tillämpa regelverket på ett rättssäkert sätt. I utredningen har det även uppmärksammats andra fel och brister i den intagnas journal. Omfattningen av dessa talar enligt JO för att personalens bristande kunskaper inte bara rör tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och vård i enskildhet. 

Med hänsyn tagen till omfattningen av de fel och brister som JO redovisat får LVM-hemmet allvarlig kritik. JO skickar även en kopia av beslutet till regeringen för kännedom.

Inspektioner på två SiS LVM-hem

I ett annat beslut uttalar sig JO om SIS tillämpning av bestämmelserna om avskiljande och vård i enskildhet. JO har inför detta beslut under vintern 2019 genomfört inspektioner av två SiS LVM-hem.

I beslutet framhåller JO framhåller att vård i enskildhet är en ingripande tvångsåtgärd som SiS bara får använda sig av om de lagliga förutsättningarna för det är uppfyllda. 

”Enbart det förhållandet att en intagen uttrycker att han eller hon vill vårdas på ett sådant sätt, utgör inte en rättslig grund för att fatta ett beslut om det”, skriver JO. 

Utredningen i ärendet visar att SiS under en längre tid har haft svårigheter med att tillämpa bestämmelserna om avskiljande och vård i enskildhet. Förutom att bristerna i tillämpningen riskerar medföra att intagna utsätts för tvångsåtgärder utan laglig grund, kan det även leda till bland annat att intagna blir isolerade eller att tvångsåtgärden tillåts pågå under längre tid än nödvändigt. 

”En viktig orsak som framkommit, och som delvis förklarar de brister som uppmärksammats, är att ansvarig personal verkat sakna de kunskaper som krävs för att kunna tillämpa bestämmelserna på ett rättssäkert sätt. Det handlar både om beslutsfattare och de som har att verkställa beslut om avskiljande och vård i enskildhet”, skriver JO.

Yttersta ansvaret

JO understryker att det är SiS ledning som ytterst ansvarar för att lagar och myndighetens interna riktlinjer tillämpas och att det sker på ett korrekt och enhetligt sätt. 

”Det är inte tillräckligt att anta riktlinjer, utan SiS måste dessutom säkerställa att de är kända såväl till innehåll som till innebörd och att personalen har tillräckliga kunskaper om de rättsregler som styrt utformningen av riktlinjerna. SiS ansvarar centralt för att en institutionsledning ser till att personalen känner till regelverket och har den kunskap som krävs för att kunna tillämpa det”, skriver JO.

I beslutet uttalar sig JO även om behovet av dels ändamålsenliga lokaler för att kunna verkställa beslut om avskiljande och vård i enskildhet, dels intern uppföljning av sådana beslut. 

JO skickar en kopia av beslutet till regeringen för kännedom.


Dela sidan:
Skriv ut: