Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Allvarlig JO-kritik mot Försäkringskassan efter långsam handläggning

Nyheter
Publicerad: 2022-09-16 11:53
Foto: TT

Försäkringskassan får allvarlig kritik bland annat för långsam handläggning i ärenden om assistansersättning och för att vid upprepade tillfällen inte ha skickat handlingar till den enskildes ombud.

Under perioden oktober 2016–mars 2017 betalade Försäkringskassan ut assistansersättning i förskott till en man och begärde därefter att han skulle lämna in underlag för kostnaderna. 

Mannen skickade dock inte in några underlag och vid slutavräkningen beslutade Försäkringskassan att han inte hade rätt till assistansersättning under den aktuella perioden. Ett återkrav skickades ut. 

Mannen begärde omprövning av båda besluten, men Försäkringskassan ändrade inte besluten.

Förvaltningsrätten upphävde Försäkringskassans båda beslut i februari 2019 och återförvisade målet om rätt till assistansersättning till myndigheten för ytterligare utredning.

En anmälan kom senare in till JO där det framgick att Försäkringskassan inte hanterat förvaltningsrättens beslut om återförvisning skyndsamt. Ärendet om återkrav har också tagit för lång tid. 

Nytt beslut om återkrav

Först i december 2020 fattade Försäkringskassan ett nytt beslut om återkrav. 

”Det förekom långa perioder av inaktivitet i ärendet och han hade svårt att få kontakt med myndigheten för att få information om handläggningen. Försäkringskassan har även skickat viktiga handlingar och negativa beslut direkt till AA trots att han hade anlitat ombud”, framgår det av anmälan.

JO konstaterar i sitt beslut att Försäkringskassan fattade beslut i ärendet den 22 maj 2019, det vill säga drygt tre månader efter förvaltningsrättens beslut.

”Handläggningen av ärendet inleddes alltså inte direkt efter förvaltningsrättens beslut och bedrevs inte heller därefter tillräckligt aktivt. Det är särskilt anmärkningsvärt att Försäkringskassan åter begärde att AA skulle lämna in ett kostnadsunderlag eftersom det framgick av förvaltningsrättens beslut att AA redan hade skickat in ett sådant”. 

Meddelade ingen tidsfrist

Enligt JO meddelade inte heller Försäkringskassan någon tidsfrist för att lämna in det begärda underlaget, vilket riskerade att förlänga handläggningstiden. 

”Försäkringskassan har sammantaget inte handlagt ärendet med den skyndsamhet som krävs”, skriver JO.

Vidare skriver JO att Förvaltningsrätten beslutade att upphäva även Försäkringskassans beslut om återkrav av assistansersättning. Ärendet återförvisades dock inte till Försäkringskassan, vilket innebär att myndighetens förnyade utredning inte syftade till att verkställa förvaltningsrättens beslut. Enligt JO har det därför inte funnits samma skyndsamhetskrav som gäller vid handläggningen av verkställighetsärenden.

”I en situation där en myndighets tidigare beslut i samma fråga har upphävts är det viktigt att den förnyade utredningen inte drar ut på tiden, eftersom den sammanlagda tiden fram till ett slutligt avgörande annars kan bli mycket lång”, skriver JO.

Försäkringskassan beslutade den 22 maj 2019 att assistansersättning skulle betalas ut för perioden oktober 2016–mars 2017, men med ett lägre belopp än vad som hade betalats ut i förskott. Det dröjde sedan till oktober samma år innan ett återkravsärende lades upp.

Mannens ombud kontaktade försäkringskassan

JO pekar på att några åtgärder vidtogs dock inte förrän i februari 2020 och först efter att mannens ombud hade kontaktat Försäkringskassan. JO skriver att handläggningstiden i ärendet har varit oacceptabelt lång och det har förekommit långa perioder av passivitet. JO menar att det är ”bekymmersamt” att den aktiva handläggningen inte påbörjades förrän mannens ombud kontaktade Försäkringskassan. 

”En enskild ska givetvis inte behöva vara pådrivande för att en myndighet ska vidta handläggningsåtgärder. Försäkringskassans passiva förhållningssätt har fått till följd att handläggningstiden blivit väsentligt längre än nödvändigt. Det har inte kommit fram några godtagbara skäl till detta”, skriver JO.

JO sammanfattar med att konstatera att det finns stora brister i Försäkringskassans hantering av mannens ärenden om assistansersättning.

”Bristerna är så omfattande att de sammantaget leder till allvarlig kritik från min sida”, skriver JO.


Dela sidan:
Skriv ut: