Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Åklagaren: Lundin Energy håller intern utredning hemlig

Nyheter
Publicerad: 2020-09-29 09:00
Kammaråklagare Henrik Attorps talar när Internationella åklagarkammaren och krigsbrottskommissionen håller en pressträff om hur krigsbrott och folkmord som begåtts för många år sedan utreds. Foto: Claudio Bresciani / TT /

Åklagaren Henrik Attorps uppger att det finns en intern utredning hos Lundin Energy som hålls hemlig. Samtidigt pekar målsägandeombuden bland annat på att ”försvarets olika linjer är helt inkonsekventa och ologiska”.

Skriftväxlingarna har i mångt och mycket handlat om attacker mellan åklagarsidan och försvararsidan i målet där Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy som misstänks för medhjälp till grova folkrättsbrott i Block 5A i Sydsudan. Åklagaren har återigen inkommit med ny skrift mot Lundin-sidan men nu höjer även målsägandebiträdena rösterna.

Utredningen ska inte avbrytas

Thomas Bodström, Percy Bratt och Göran Hjalmarsson som är målsägandebiträden i Lundin-målet anser det saknas rättsligt stöd för att det pågående straffrättsliga förfarandet mot Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy ska avbrytas.

I varsin skrivelse till domstolen skriver de bland annat att det inte skett någon kränkning av Ian Lundins, Alexandre Schneiters eller Lundin Energi ABs rätt att få saken prövad inom skälig tid. 

”I motsats till vad försvaret och bolaget gör gällande, medför det ofta starkt gällande allmänna intresset i ett straffrättsligt förfarande att det inte ska avbrytas”, skriver Percy Bratt som i sin nio sidor långa skrift till domstolen hänvisar till en rad utlåtanden från bland andra professor Lars Heuman.

Vidare skriver Percy Bratt att intresset av en så skyndsam prövning som möjligt måste vägas mot det synnerligen starkt skyddade intresset av en noggrann utredning och lagföring  av medverkan till grova folkrättsbrott i Block 5A i SydSudan.

Omfattande utredning

”Åklagaren har med rätta framhållit att utredningen är mycket omfattande och komplex. Det händelseförlopp som utredningen avser har varit i princip lika länge som andra världskriget och har utspelat sig på ett område som, på grund av säkerhetsläget, inte gr att besöka. Därtill kommer hörandet av ett stort antal målsäganden och vittnen samt även i övrigt en omfattande bevisning i olika länder. Den allvarliga hotbild mot målsäganden och vittnen, som föranlett att en särskild utredning om övergrepp i rättas inletts, har ytterligare försvårat utredningen. Under senare tid har även den globala covid-19 pandemin inneburit ytterligare hinder”.

Målsägandesidan poängterar att de anser att förundersökningen har bedrivits så skyndsamt som förhållandena medgivit.

Vidare skriver målsäandesidan att försvarets agerande ska även beaktas när det gäller tidsutdräkten och den fortsatta handläggningen. Försvaret har begärt skäligt rådrum för erinran i första hand till 4 januari 2021, vilken även kan förlängas för behov av att tolka Nuer från förhör.

”Försvaret har vidare för avsikt att begära massiva kompletteringar som kan ta flera år att utföra”, skriver Percy Bratt.

Driver två parallella linjer samtidigt

Thomas Bodström vill att tingsrätten ska uppmärksamma att försvaret driver två olika linjer parallellt. Den första linjen är att målet är så utdraget i tid att det bör avbrytas och den andra är att ”motsätta sig varje försök från åklagaren sida att påskynda handläggningen. Tvärtom anförs en rad olika omständigheter till stöd för att till exempel inte godkänna bevisupptagning utan huvudförhandling”.

Vidare skriver Bodström: ”det är lätt att konstatera att försvarets olika linjer är helt inkonsekventa och ologiska som i sin tur påverkar trovärdigheten i försvarets argumentation”.

Aldrig någon inaktivitet

Även åklagare Henrik Attorps skriver återigen till domstolen att det inte finns någon anledning att avsluta den pågående förundersökningen då det inte föreligger någon kränkning av de misstänktas rättigheter enligt Europakonventionen.

”Det har under förundersökningens gång inte rått någon period av inaktivitet. I takt me förundersökningen fortlöpt har misstankarna mot Ian Lundin och Alexandre Schneiter stärkts och uppgår för närvarande till tillräckliga skäl för åtal”.

Vidare skriver åklagaren Henrik Attorps att sista dag för erinran är satt till 30 september 2020.

”För att tillhandahålla insyn i förundersökningen så tidigt som möjligt och för att förundersökningen ska kunna bedrivas skyndsamt har åklagaren tillämpat successiv delgivning sedan 2015, det vill säga redan före det att någon delgavs misstanke om brott”.

Henrik Attorps skriver även att han godtagit att Lundin Energys jurdiska ombud och de misstänkta närvarat vid flertal vittnesförhör.

”Försvaret har således löpande getts god insyn och möjlighet att identifiera behov av kompletteringar som kan tala till de misstänktas fördel. Trots flera förvarningar om kommande begäran av omfattande kompletteringar, den första redan under 2017, har någon begäran ännu inte inkommit”.

Bolagets egna utredning

Vidare skriver åklagaren att Lundin Energy har tillställt utredningen en stor mängd dokument, och även varit behjälplig vad gäller kontaktuppgifter till vittnen. Åklagaren uppger dock att eftersom de båda misstänkta och bolaget och media framhävt samarbetsvilligheten och medverkan i utredningen finns det skäl att kommentera bolagets egna utredning.

Lundin Energy har nämligen gett en engelsk advokatfirma uppdraget att genomföra en utredning, inom vilken en stor mängd dokument från brottstiden samlades in, katalogiserades och analyserades samt personer intervjuades. 

”Inget av detta material har tillställts förundersökningen. Först i samband med ett vittnesförhör i början av 2020 framkom uppgifter om den interna utredningen och att vissa vittnesintervjuer i anledning av den genomförts under 2014, det vill säga cirka två år innan någon hade delgivits misstanke om brott. Det är svårt att se förenligheten mellan å ena sidan påståenden om att samarbeta fullt ut med utredningen och å andra sidan samla in dokumentation från brottstiden och intervjua vittnen utan att ge utredningen tillgång till materialet”, skriver åklagaren och hänvisar till en tidigare skrivelse från Lundin Energys ombud.

Lundin om utredningen

I den tidigare skrivelsen från Lundin Energys ombud framgår det att åklagaren har nekats insyn i den interna utredningen med hänvisning till advokatsekretessen.

”Under utredningens gång har åklagaren vid ett stort antal tillfällen efterfrågat material från Lundin. Detta har då vid samtliga tillfällen tillhandahållits åklagaren utan onödig tidsfördröjning. Så har skett fram till helt nyligen då åklagaren begärde att få del av bolagets eget interna utredningsmaterial som framtagits av Lundins och de misstänktas försvarare för att förbereda Lundins och de misstänktas talan vi en eventuell rättegång. Denna begäran från åklagaren har Lundin avvisat under hänvisning till advokatsekretess”.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
goran-hjalmarsson
percy-bratt
thomas-bodstrom
åklagarens-yttrande

Dela sidan:
Skriv ut: