Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ägare till kritiserad juristbyrå tvingas betala 7,6 miljoner till konkursbo

Nyheter
Publicerad: 2022-09-02 11:58

Huvudägaren till en kritiserad juristbyrå, med bas i Borlänge, tvingas nu betala drygt 7,6 miljoner kronor efter otillbörlig aktieutdelning och värdeöverföringar.

Juristbyrån har under flera år kritiserats av sina klienter för bland annat vilseledande prisinformation och oskäliga avtalsvillkor och hotats av miljonvite från Konsumentverket.

Juristbyrån försattes efter egen ansökan i konkurs med ett underskott på – 6,5 miljoner kronor vid inledningen av konkursarbetet.

Vid konkursutbrottet pågick dessutom tvister mot över ett 50-tal av bolagets tidigare klienter gällande obetalda eller bestridda fakturor.

Efter konkursutbrottet har kunder till bolaget anmält fordringar i konkursen till ett sammanlagt belopp om drygt 9,1 miljoner kronor det vill säga ett belopp som motsvarar omkring tre fjärdedelar av bolagets omsättning under första kvartalet 2021 fram till konkursutbrottet. 

En huvudägare till juristbyrån

Juristbyrån ingår i en koncern där det finns en huvudägare som äger 81,6 procent av aktierna i konkursbolaget.

Orsaken till obeståndet uppges vara en kombination av dels den negativa medierapportering om juristbyrån, dels ett tilltagande missnöje såväl bland kunder avseende utfört arbete och arvoderingen därav, som bland juristbyråns egen personal avseende hur verksamheten bedrevs. 

Vid juristbyråns årsstämma den 26 januari 2021 fattades ett beslut om aktieutdelning om totalt 8,1 miljoner kronor. Totalt betalades 4 miljoner kronor ut till huvudägaren.

Konkursboet har framställt krav mot huvudägaren att återbetala utdelningen, vilket bestritts.

Därutöver har juristbyrån under 2021 och inom en tremånadersperiod före konkursen genomfört omtvistade fakturabetalningar till huvudägaren, vilka uppgår sammanlagt till drygt 3,6 miljoner kronor.

En enskild person bakom utdelningsbeslut

Konkursboet menar att det inte finns något styrelsebeslut bakom aktieutdelningen utan att det är en enda enskild person, koncernchefen, tillika delägaren av moderbolaget som fattat detta beslut om utbetalning. Detta har han gjort med en fullmakt. Men enligt konkursboet kan ett sådant beslut, enligt aktiebolagslagen, inte delegeras av styrelsen. Detta gäller i synnerhet när utbetalning, som i det aktuella fallet, sker till den befullmäktigade och med betydande belopp.

”Förhållandet att beslutsordningen vid värdeöverföringar är noggrant reglerad i aktiebolagslagen utgör också i sig ett skäl för att beslut gällande värdeöverföringar, inklusive genomförande av aktieutdelning, inte kan överlämnas till annan än styrelsen”, framgår det av konkursboets stämningsansökan.

Enligt konkursutredningen har det framkommit att det är denne man som alltsedan 2014 och fram till det att bolaget trädde i likvidation med stöd av generalfullmakt har utövat bestämmande inflytande över konkursbolaget och dess verksamhet. Såvitt utredningen utvisat har mannen agerat som faktisk styrelse utan att vara registrerad som styrelseledamot.

Inga faktiska styrelsemöten har hållits

Enligt en generalfullmakt har mannen haft ett i princip obegränsat mandat att företräda och agera för bolaget. Vid konkursboets kontakter med bland annat en styrelseledamot samt andra personer i bolaget, har det framkommit att mannen har agerat och uppfattats som bolagets verklige företrädare och ledare, samt att beslutsfattandet i bolaget och dess styrelse till stor del har skett genom honom och att styrelsen har följt dennes instruktioner. 

Såvitt framkommit har i vart fall under senare år inte några löpande och regelbundna styrelsemöten hållits. Ett antal styrelsemöten avhölls dock kort före konkursen i samband med att beslutet om att bolaget skulle träda i likvidation fattades. 

Utbetalningar på bekostnad av övriga fordringsägare

Det framgår av stämningsansökan att den beslutade aktieutdelningen uppgick till 95 procent av konkursbolagets nettotillgångar och utdelningen skedde under en period då juristbyråns förfallna men obetalda kundfordringar på kort tid hade mer än fördubblats och då missnöjet med utförda tjänster bland konkursbolagets kunder var mycket påtagligt.

Konkursboet har även pekat på att huvudägaren i egenskap av närstående ägarbolag och sitt nära samarbete med juristbyrån känt till dess insolvens och omständigheter som gör att utdelningen och de aktuella utbetalningarna var otillbörliga.

Utbetalningarna till huvudägaren gjordes när juristbyrån var insolvent och utbetalningarna var på bekostnad av och till nackdel för konkursbolagets övriga fordringsägare.

Tredskodom

Stämningen mot huvudägaren lämnades in till Stockholms tingsrätt i mitten av april 2022. Huvudägaren har delgetts stämningen och föreläggande att avge svaromål inom viss tid, men det har inte skett. Nu meddelar Stockholms tingsrätt en tredskodom mot huvudägaren.

Huvudägaren ska betala drygt 7,6 miljoner kronor till juristbyråns konkursbo samt betala konkursboets rättegångskostnader om 165 000 kronor jämte ränta.


Dela sidan:
Skriv ut: