Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokatbyrå vinner miljontvist i HD – advokat var inte oaktsam

Nyheter
Publicerad: 2019-11-08 13:49
Foto: Anders Wiklund / TT /

Bostadskooperationen HSB får inget mångmiljonskadestånd från en av landets största advokatbyråer, efter prövning i Högsta domstolen.
HSB och dess dotterbolag har fått skattetillägg på närmare 76 miljoner kronor i kölvattnet efter en fastighetstransaktion.
Advokaten har bedömt risken för skattetillägg som ”liten”, men har ändå inte varit oaktsam.

Bostadskooperationen HSB anlitade i april 2006 en av Sveriges största advokatbyråer för rådgivning i ett skatteärende. HSB hade då via beskedet i det så kallade Cypernmålet uppmärksammats på att dess redovisning av en tidigare fastighetstransaktion ihop med tre dotterbolag skulle kunna medföra skattetillägg till mycket höga belopp.

Risken ”liten”

HSB hade tillämpat en ny typ av paketering av fastigheter och tanken var att den aktuella advokaten skulle lämna råd i det uttalade syftet att ”så långt möjligt undvika risken för skattetillägg”. I ett utlåtande hade advokaten också bedömt risken för skattetillägg som ”liten”. Han ansåg att de kompletteringar som han hade hjälpt HSB att ge in till Skatteverket var tillräckliga för att anses utgöra en frivillig rättelse. Bedömningen visade sig dock vara felaktig och dotterbolagen påfördes skattetillägg.

Både HSB och dotterbolagen väckte talan vid Malmö tingsrätt med konkurrerande skadeståndsanspråk för dessa skador, motsvarande närmare 76 miljoner kronor. Tingsrätten ansåg dock att advokaten hade förmedlat en uppfattning om rättsläget som varit väl förenlig med tillgängliga rättskällor och ogillade därför talan.

Saknade fog

Hovrätten över Skåne och Blekinge gjorde dock senare en annan bedömning. Hovrätten menade att kompletteringarnas utformning inte på något sätt hade givit intrycket av att utgöra en rättelse. Vissa förarbetsuttalanden om en ”generös tillämpning” som tingsrätten hänvisat till förutsatte enligt hovrätten också att inlagan kan uppfattas som en frivillig rättelse. Advokaten hade enligt hovrätten, tvärt emot tingsrättens uppfattning, saknat fog för sin bedömning.

Genom att underlåta att uppmärksamma HSB på bristerna hade han förfarit vårdslöst i sådan utsträckning att advokatbyrån ådragit sig skyldighet att ersätta dotterbolagen med ett belopp motsvarande skattetilläggen, menade hovrätten. Med den bedömning som hovrätten gjort hade bara dotterbolagen och inte HSB drabbats av någon skada och HSB:s anspråk ogillades därför.

Foto: Pontus Lundahl/TT
Ogillas helt

Högsta domstolen, HD, river nu upp det utdömda mångmiljonskadeståndet och ogillar skadeståndstalan helt.

Utredningen i målet ger inte stöd för att uppdraget bestått i att lämna råd om hur risken för skattetillägg skulle undvikas, så som HSB påstått. Istället ska uppdraget, i enlighet med advokatbyråns inställning, ha varit mer begränsat och gå ut på att ”ge sådana råd utan att [bolagen] skulle behöva yrka beskattning av vinsten från fastighetsförsäljningarna”. Det är också detta mer begränsade uppdrag som aktsamhetsbedömningen ska utgå ifrån.

Komplexa bakgrundsförhållanden

Det har handlat om komplexa bakgrundsförhållanden – och rättsläget har vid tidpunkten för uppdraget varit oklart på flera punkter av betydelse för advokatens bedömning, skriver HD. Skatterättsnämnden hade i sin bedömning i Cypernmålet tillämpat ett genomsynsresonemang – medan Högsta förvaltningsdomstolen senare skulle klarlägga att skatteflyktslagen istället kunde tillämpas. Det var också vid tidpunkten oklart om skattetillägg kunde påföras när taxering skett med tillämpning av skatteflyktslagen.

Advokaten uppgav i sin skrivelse att den avgörande frågan var om fastighetsbolagen genom sina kompletteringar kunde anses ha lämnat en frivillig rättelse eller ”ett öppet yrkande” som kunde jämställas med frivillig rättelse. Det var vid tidpunkten inte avgjort juridiskt om kompletteringar utan särskilt yrkande om omtaxering medför frivillig rättelse eller att utredningsskyldighet inträder.

Välgrundade reservationer

Advokatens skrivelse kan enligt HD ”inte sägas fullt ut återspegla eller redovisa oklarheterna i rättsläget och därmed inte heller göra det möjligt för HSB att närmare analysera den rättsliga situationen eller att bedöma vilka efterforskningar i rättskällematerialet som låg till grund för skrivelsen”. Han har inte heller tagit upp betydelsen av att de kompletteringar som fastighetsbolagen gjort inte har lämnats i deklarationerna utan först efter Skatteverkets beslut om slutlig skatt. Enligt HD har det inte varit möjligt att genom skrivelsen kontrollera om rådgivningen grundat sig på en ”fackmässig godtagbar undersökning”.

Advokaten har dock i förhör uppgett att hans uttalanden grundats på lång erfarenhet av Skatteverkets och domstolarnas tillämpning. Advokaten har enligt HD också gjort ”välgrundade reservationer beträffande rättsläget”. Han har bland annat betonat att det inte går att fastställa en klar gräns för när Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiseras, eftersom varje enskilt fall prövas för sig. Advokaten har inte heller uteslutit att skattetillägg kan komma att påföras, även om risken bedömts vara liten.

Snäva gränser

HSB:s företrädare har enligt HD varit medvetna om att det säkraste sättet att undvika skattetillägg har varit att yrka på ändrad beskattning eller framställa ”ett öppet yrkande”. Advokaten har också kopplats in i ett skede när det redan stod klart att det fanns oriktiga uppgifter i deklarationer som redan lämnats in – där utgångspunkten för rådgivningen varit att minimera risken för skattetillägg utan att HSB eller fastighetsbolagen behövde yrka att bli beskattade för vinsten av fastighetsförsäljningarna.

Gränserna för rådgivningsuppdraget har enligt HD därmed varit ”ganska snäva” – och det handlade om att i efterhand avvärja vissa risker som uppstått genom den ursprungliga transaktionen. Här ska man också väga in HSB:s tidigare risktagande och medvetenhet om riskerna med att efter avgörandet i Cypernmålet inte öppet yrka upptaxering. HD:s samlade bedömning är att advokaten med hänsyn till omständigheterna inte kan anses ha varit oaktsam och advokatbyrån ska därför inte hållas skadeståndsskyldig.

Principiella uttalanden

HD gör i målet flera principiella uttalanden kring hur advokaters skadeståndsansvar för rådgivning ska bedömas. Det handlar om en ”sedvanlig aktsamhetsbedömning”, där flera omständigheter ska beaktas. Prövningen ska inte ha sikte på hur advokatens uttalande i en rättsfråga står sig vid en senare prövning, utan fokusera på advokatens metod och om de aktuella bedömningarna utgör ”en fackmässig undersökning av rättsläget som det framstod vid tiden för rådgivningen”.

Man får även beakta om rättsläget varit osäkert – och det avgörande är då att advokaten – ”med välgrundade påpekanden om eventuella osäkerheter” – har presenterat rättsläget på ett rättvisande rätt, så att klienten får ett korrekt underlag i sitt beslutsfattande. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se