Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

13-årig flicka frihetsberövad i timmar innan placering på SIS-boende

Nyheter
Publicerad: 2021-04-21 13:32
Bilden är arrangerad. Foto: Fredrik Sandberg / TT /

JO uppmärksammar en bristande samverkan mellan Polismyndigheten och Socialtjänsten i samband med att en 13-årig flicka skulle transporteras till ett SIS-boende.
Flickan fick spendera flera timmar med polis vid ett arrestintag. Enligt JO är ett arrestintag som regel en olämplig miljö för en yngre person att vistas i.

Av ett JO-beslut framgår det att en socialnämnd begärde hjälp av Polismyndigheten med att transportera en 13-årig flicka till ett av Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem. Men transporten fördröjdes delvis för att Polismyndigheten och socialtjänsten var oense om huruvida företrädare för socialnämnden skulle följa med vid transporten.

Ett vakthavande befäl hos Polismyndigheten ansåg inte att transporten skulle utföras utan att personal från socialtjänsten medverkade medan en tjänsteman hos socialjouren meddelade att hon ansåg att flickan kunde transporteras utan deras medverkan.

Kunde inte boka flyg

Transporten fördröjdes även eftersom Socialtjänsten inte lyckades boka flygresa till flickan eftersom socialtjänstens kontokort inte fungerade. Polismyndigheten försökte boka en flygresa, men kunde inte göra det eftersom flickan saknade identitetshandlingar.

I Polisens rapport står det att flickan var frihetsberövad och bevakad av polispatrull i cirka 24 timmar. Transporten hade tagit ungefär 7 timmar om den hade påbörjats omgående.

Flickan satt i arrestlokal de första timmarna men när Socialtjänsten sent på natten meddelade att en tjänsteman inte skulle följa med på resan bokade polisen hotell för resterande vistelse.

Efter 17 timmar kunde resan påbörjas

Först cirka 17 timmar efter att flickan omhändertagits kunde transporten påbörjas med bil och efter drygt 10 timmars transport var hon framme vid ungdomshemmet.

JO skriver i beslutet att ”det finns generellt sett flera faktorer som talar för att det är bäst för barnet att företrädare för en socialnämnd närvarar vid en transport. Förutom att de kan bidra med kunskap om den unges vårdbehov, kan deras närvaro också göra situationen mindre dramatisk för den unge”.

”Vidare blir det enklare att göra en bedömning om begäran om handräckning ska återtas och att socialtjänsten själv utför transporten om det skulle visa sig att det inte finns ett behov av polisens särskilda befogenheter. Vid bedömningen av om företrädare för socialnämnden ska närvara bör särskilt beaktas den unges ålder, hans eller hennes mående och hur lång sträcka som den unge ska transporteras”.

Bristande dokumentation hos Socialtjänsten

JO konstaterar att den ansvariga tjänstemannen från socialtjänsten i det aktuella fallet inte har dokumenterat vilka skäl som låg bakom bedömningen att en företrädare för nämnden inte skulle medverka vid transporten, vilket alltså borde ha skett.

Vidare skriver JO att en polisarrest som regel är en olämplig plats för placering av unga personer som i många fall saknar tidigare erfarenhet av sådana miljöer. Om en ung person över huvud taget ska placeras i en arrest måste en transport påbörjas så snart som möjligt, dock senast dygnet efter det att han eller hon har tagits i förvar.

Jo konstaterar dock att i det aktuella fallet har 13-åringen under hela den tid hon var omhändertagen befunnit sig i sällskap av poliser eller polisanställda.

Enligt JO:s bedömning var flickan inte vid något tillfälle tagen i förvar under den tid som hon var omhändertagen av polisen. Polismyndighetens behandling av flickan har således varit i enlighet med LVU.

”Det bör dock framhållas att även om den unge inte är inlåst och är tillsammans med personal, så är ett arrestintag som regel en olämplig miljö för en yngre person att vistas i”.

Hanterat situationen acceptabelt

JO konstaterar att Polismyndigheten har hanterat den uppkomna situationen på ett acceptabelt sätt.

”Det som har kommit fram i det här ärendet visar enligt min mening på behovet av en god samverkan mellan berörda myndigheter vid en handräckning. De inledande diskussionerna om huruvida företrädare för socialnämnden skulle medverka vid transporten och det förhållandet att det inte fanns en förberedelse för att kunna ordna med en flygresa ledde till att transporten fördröjdes. Dessa brister drabbade NN, vilket naturligtvis inte är bra”, skriver JO.

Enligt JO bör det även rimligen kunna krävas att det finns en övergripande plan för hur transporten ska gå till och att det finns förutsättningar hos den som begärt handräckning att vid behov boka en resa. Det måste också finnas en förberedelse för att kunna återkalla begäran och genomföra transporten på egen hand, om det skulle visa sig att det inte finns ett behov av polisens särskilda befogenheter. En sådan flexibilitet är nödvändig för att undvika att en ung person i onödan transporteras av polis eller tas in i en arrest.


Dela sidan:
Skriv ut: