Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Svenska kyrkan får rätt mot Skatteverket om inkomstskatt

Skatterätt
Publicerad: 2021-02-10 11:25
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Svenska kyrkan ska inte betala inkomst- och mervärdesskatt för vissa IT- och administrativa tjänster som tillhandahålls mot ersättning inom trossamfundet.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en färsk dom.

Under 2012 tillhandahöll Svenska kyrkans nationella organ IT-tjänster och vissa administrativa tjänster inom juridik och fastigheter till olika församlingar, samfälligheter och stift inom kyrkan. Kostnaderna för detta finansierades
delvis genom det inomkyrkliga utjämningssystemet, det vill säga genom den fördelning av trossamfundets medel som görs mellan samfundets olika delar, och delvis genom att mottagaren av en tjänst ersatte utföraren för vad som erhållits.

Kyrkan hävdade att syftet med den senare finansieringsmodellen är att ”skapa kostnadsmedvetenhet och förutsättningar för ett effektivt nyttjande av de aktuella tjänsterna”. Även inom ramen för denna finansieringsmodell får de olika
organisatoriska delarna dock kompensation för sina kostnader för tjänsterna när
trossamfundets medel fördelas.

Enligt Svenska kyrkan hade samtliga tjänster, oavsett finansieringsmodell, tillhandahållits inom trossamfundet och finansierats med samfundets
medel, vilket innebar att tillhandahållandena inte borde bli föremål för vare sig
inkomst- eller mervärdesskatt. Skatteverket var dock av en annan åsikt och beslutade dock att Svenska kyrkan skulle betala både inkomstskatt och mervärdesskatt för de tillhandahållanden som hade skett mot ersättning.

Fick rätt i kammarrätten

Svenska kyrkan överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som gick på Skatteverkets linje. Man överklagade då på nytt, till kammarrätten, som gjorde en annan bedömning och ansåg att ”de aktuella transaktionerna inte grundade
sig på någon överenskommelse mellan oberoende parter utan fick ses som en
inomkyrklig angelägenhet”. Enligt kammarrätten skulle transaktionerna därför inte bli föremål för vare sig inkomst- eller mervärdesskatt.

Detta beslut överklagades senare, av Skatteverket, till Högsta förvaltningsdomstolen som också ger Svenska kyrkan rätt i frågan.

Svenska kyrkan får rätt – igen

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen utgör de organisatoriska delarna av Svenska kyrkan så kallade enskilda rättssubjekt med egen rättshandlingsförmånga, men med begränsad självständighet. De IT- och administrativa tjänster som det är fråga om är, enligt HFD, sådana som Svenska kyrkan ”på central nivå” kan besluta om villkoren för utförandet och mottagandet av tjänsterna samt reglera resursfördelningen med anledning av detta.

Tillhandahållandet av tjänsterna har därför, enligt HFD, ”inte skett
till de organisatoriska delarna i deras egenskap av egna juridiska personer utan
tillhandahållandena har skett inom trossamfundet Svenska kyrkan” och tjänsterna ska därför inte inkomstbeskattas.

Eftersom tjänsterna har tillhandahållits inom trossamfundet och det inte föreligger något rättsförhållande mellan självständiga parter har tjänsterna inte heller tillhandahållits mot ersättning enligt mervärdesskattedirektivet. Tjänsterna ska därmed inte heller mervärdesbeskattas och Skatteverkets överklagande avslås.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Svenskakyrkan

Dela sidan:
Skriv ut: