Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kammarrätten: Swedish Matchs transaktioner var skatteflykt

Skatterätt
Publicerad: 2020-08-26 15:17

Kammarrätten anser att även om Swedish Matchs omstrukturering kan ha haft vissa praktiska fördelar för koncernen har det primära syftet med transaktionerna varit att åstadkomma ett högre anskaffningsvärde för varumärket. Det är därför mycket sannolikt att transaktionerna syftade till att ge en obehörig skatteförmån.

Skatteverket beslutade den 22 december 2017 att höja Swedish Match Intellectual Property AB:s inkomstbeskattning för beskattningsåren 2013-2015 genom efterbeskattning och för beskattningsår 2016 genom ordinarie omprövning samt att ta ut skattetillägg. 

Bakgrunden är att ett bolag i Swedish Match-koncernen år 1999 förvärvade ett varumärke för motsvarande 669 607 kronor. Efter avdrag för avskrivningar överläts varumärket till koncernbolaget Vinne 14 till skattemässigt värde, 5 000 kronor. I januari 2013 överläts varumärket till bolaget för en köpeskilling om 826 763 902 kronor. Bolaget har under beskattningsåren 2013-2016 gjort skattemässiga värdeminskningsavdrag avseende varumärket. 

Koncernbolag såldes till en extern köpare

Vinne 14 avyttrades i januari 2013 till en extern köpare. Av överlåtelseavtalet framgår att köpeskillingen för Vinne 14 satts till ett belopp motsvarande bolagets tillgångar minskat, med 9,2 procent av den latenta skatten på försäljningen av varumärket. Andelarna i Vinne 14 var näringsbetingade och försäljningen var därmed skattefri för Swedish Match-koncernen. Den skattemässiga vinsten i Vinne 14 kvittades senare mot underskott hos den externa köparen.

Skatteverket motiverade sig med att Swedish Matchs förfarande inneburit att bolaget har fått ett avskrivningsunderlag på varumärket motsvarande dess marknadsvärde utan att skattekostnaden för avyttringen av detsamma belastar Swedish Match-koncernen. Det valda förfarandet har inte varit affärsmässigt motiverat. Utredningen visar att avsikten med de vidtagna transaktionerna varit att bolaget ska få en obehörig skatteförmån.

Ville undanröja Skatteverkets beslut

Bolaget yrkade att beslutet om inkomstbeskattning och skattetillägg skulle undanröjas och att bolaget skulle beskattas i enlighet med inlämnade deklarationer. I andra hand yrkas att påfört skattetillägg helt eller delvis efterges. 

Bolaget pekade i sitt överklagande på att av uttryckliga förarbetsuttalanden framgår att jämkningsregeln bara ska tillämpas i undantagsfall avseende inventarier som förvärvats till ett pris överstigande marknadsvärdet. För det fall överlåtelsen av varumärket hade resulterat i en kontant skattebetalning för Vinne 14 hade det inte kommit i fråga att tillämpa jämkningsregeln oavsett om Vinne 14 funnits kvar inom koncernen eller inte. Skatteverkets argument att jämkningsregeln ska tillämpas eftersom någon beskattning inte skett inom Swedish Matchkoncernen saknar därför rättslig grund.

En skatteflyktsregel

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar att Jämkningsregeln är till sin karaktär en skatteflyktsregel. Det ankommer därför på Skatteverket att göra sannolikt att bolaget kunnat tillgodoräkna sig ett högre anskaffningsvärde än vad som är rimligt och att detta gjorts för att få en obehörig skatteförmån.

Förvaltningsrätten ansåg att utredningen i målen ger stöd för att bolaget och dess närstående bolag har samverkat i ett upplägg som har inneburit att bolaget har fått ett högre anskaffningsvärde för varumärket än det som gällde för Vinne 14. Skattekostnaden för försäljningen har inte belastat koncernen och varumärket har inte lämnat koncernen. Förvaltningsrätten ansåg därför att bolaget och dess närstående bolag hade vidtagit åtgärder för att bolaget ska kunna tillgodoräkna sig ett högre anskaffningsvärde för inventarierna än som framstår som rimligt.

Domstolen sammanfattade: ”Även om omstruktureringen har haft vissa praktiska fördelar för koncernen anser förvaltningsrätten att det primära syftet med transaktionerna varit att åstadkomma ett högre anskaffningsvärde för varumärket. Förvaltningsrätten finner därför att utredningen sammantaget ger stöd för att förvärvet av varumärket har utgjort ett av flera led i ett antal transaktioner som har genomförts för att uppnå obehöriga skattefördelar”.

Överklagandet avslogs alltså.

Orimlig skatteförmån

Kammarrätten i Stockholm anser att det är mycket sannolikt att bolaget och dess närstående bolag har vidtagit åtgärder för att bolaget ska kunna tillgodoräkna sig ett högre anskaffningsvärde för varumärket än vad som framstår som rimligt.

Bolaget invände att det inte finns någon definitiv skatteförmån eftersom den köpande koncernen gått miste om en framtida möjlighet att göra avdrag för de underskott som kvittats mot skatteskulden. I det avgörandet tillämpades inte jämkningsregeln vid en överlåtelse av en tillgång mellan koncernbolag trots att koncernbidragsspärren gällde under fem år mellan bolagen för underskott hos det överlåtande bolaget. 

Skatteverket har fört fram att båda parterna i försäljningen av Vinne 14 AB har behandlat underskottet som om den köpande koncernen inte kommer att komma i skatteposition inom en överskådlig tid vilket medför att det får effekten av ett definitivt skattebortfall.

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att även om omstruktureringen kan ha haft vissa praktiska fördelar för koncernen har det primära syftet med transaktionerna varit att åstadkomma ett högre anskaffningsvärde för varumärket. Med hänsyn till det är det mycket sannolikt att transaktionerna har genomförts för att bolaget skulle få en obehörig skatteförmån. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
swedish-match

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.